14
Ni skaku niꞌnu Abram sajin de Lot
Te kuia saa ni ka chitu tnaꞌa kuun rey. In de ni onani Amrafel rey ñuu Sinar, te inka de ni onani Arioc rey ñuu Elasar, te inka de ni onani Quedorlaomer rey ñuu Elam, te inka de ni onani Tidal rey ñuu Goim. Te ndi kuun tee yaꞌa ni ka jaxin tnaꞌa jin uꞌun ka rey. In de ni onani Bera rey ñuu Sodoma, te inka de ni onani Birsa rey ñuu Gomorra, vi inka de ni onani Sinab rey ñuu Adma, vi inka de ni onani Semeber rey ñuu Zeboim, vi rey ñuu Bela ja suni nani Zoar. Ndiꞌi uꞌun tee yaꞌa ni ka kututu in yoso kaꞌnu nani Sidim ja kuu vitna mar ndute axe. Chi uxi uu kuia ni ka ojinokuechi de nuu Quedorlaomer, su kuia uxi uni, te ni ndontakuei de siki rey yaꞌa. Te kuia uxi kuun ni kikuei rey Quedorlaomer jin uni ka rey ja ka chituu ña jin de, te ni jinokuei de ñuu nani Astarot Karnaim ja ni ka jinkiꞌin de ñayiu tatatnoꞌo refaíta, te ni ka kundee de ni ka jaꞌni de ñayiu yun, te ni ka yaꞌa de ñuu nani Ham ja ni ka jinkiꞌin tuku de ñayiu zuzita vi saa kuaꞌankuei de ja ni ka jinkiꞌin de ñayiu emita ja ka oo ñuu nani Save-quiriataim. Vi saa kuaꞌankuei de, te ni jinokuei de ndee in yuku nani Seir ja ni ka jinkiꞌin de ñayiu horeo, vi saa ni ka yaꞌa de guaa ndee yoso ñuu nani Parán ja oo yatni jin ñuꞌu teꞌa. Yun te ni ka ndajiokuiin de, te ni ndajinokuei de ñuu nani En-mispat ja suni inka sivi kuu Cades. Te ni ka jiso de ndiꞌi ja oo ñuu ñayiu amalec, te suni saa ni ni ka saꞌa de ñayiu amorreo ja ni ka oo ñuu nani Hazezon-tamar. Yun te ni kekuei rey ñuu Sodoma vi rey Gomorra vi rey Adma vi rey Zeboim vi rey ñuu Bela ja suni inka sivi kuu Zoar ja ni ka jinkiꞌin tnaꞌa de ja vi kaxin tnaꞌa de in yoso kaꞌnu kaꞌnu nani Sidim jin rey Quedorlaomer ñuu Elam vi rey Tidal ñuu Goim vi rey Amrafel ñuu Sinar vi rey Arioc ñuu Elasar. Kuun rey ni ka chitu tnaꞌa ja ni ka jaxin tnaꞌa siki uꞌun ka rey yun. 10 Te yoso Sidim, chi vi ninii yun ni ka oo poso nuu ka ñuꞌu ja ka xnani chapopote. Te nuu ni ka jino yuꞌu rey Sodoma vi rey Gomorra, te ni ka kanakau sava de nuu poso yun, te sava ka de ni ka jino yuꞌu de ichi yuku kuaꞌankuei de. 11 Te ni ka jiso ndiꞌi kuun rey ni ka kundee yun kiti vi ndiꞌi tuꞌu nagua oo ñuu Sodoma vi ñuu Gomorra vi ndee ndiꞌi ja ka jaa ñayiu ñuu yun ni ka xtutu ndiꞌi de, te kuaꞌankuei jin de. 12 Te ja siun ñuu Sodoma yun ni oo Lot sajin Abram, guaa suni ni ka jaka ña tee yun jin maa de vi ndiꞌi tuꞌu ja nevaꞌa de, te kuaꞌankuei jin de.
13 Te ni jino in tee ni kaku nuu tnundoꞌo yun ni kaxtnoꞌo de ja siun kaa tnundoꞌo tnaꞌa Lot nuu Abram, tee hebreo, ja ka oo de nuu ka ndaa tnundii ñundeꞌi Mamre tee amorreo, vi ñani de Escol ñani Aner, tee ni ka oyitu tnaꞌa jin Abram. 14 Te nuu ni jini soꞌo Abram ja siun kaa tnundoꞌo tnaꞌa sajin de, te ni xtutu de uni ciento xaꞌun uni tee ka jinokuechi nuu de ja ni ka kaku veꞌe maa de, ja ka kuu tee ni ka kutuaꞌa guaꞌa naxa vi kaxin tnaꞌa de, te ni ka sondikin ña de kuaꞌankuei de guaa ndee ñuu nani Dan. 15 Te nuu ni ka jintnaꞌa ña de, te ni ka jinkiꞌin sanaa ña de tnoꞌo jakuaa ni ka jaxin tnaꞌa de, te ni ka kundee de, yun guaa ni ka sondikin ña de vi saa ka jaxin tnaꞌa de ni kentakuei de guaa ndee ñuu nani Hoba ja oo jika ka saa ñuu Damasco. 16 Te ni ka kundee de ni ka ndakindee de ndiꞌi ja ni ka suꞌu tee yun vi ñasiꞌi vi sava ka ñayiu ñuu Sodoma vi ñuu Gomorra, vi suni ni ka kundee de ni ka skaku niꞌnu de sajin de Lot vi ñayiu veꞌe de vi ndiꞌi ja ni onevaꞌa de.
Ni kaꞌan Melquisedec javii javaꞌa jin Abram
17 Te nuu ni ndajiokuiin Abram ja ni kundee de nuu Quedorlaomer vi sava ka rey ja ni ka yitu tnaꞌa, te ni ndakoo rey ñuu Sodoma ja ni nutnaꞌa ña de chikoꞌi nani Save (ja jinkuiꞌnu inio chikoꞌi tee ka kuu rey). 18 Yun te ni jiñaꞌa Melquisedec rey ñuu Salem xtaa vixin vi vinu nuu Abram ja na kaa na koꞌo de, chi rey vi sutu ja jinokuechi nuu maa ia Dios oo ndee sukun kuu de. 19 Yun te ni kaꞌan vii kaꞌan vaꞌa Melquisedec, te jiñaꞌa de:
Nase taꞌu Abram nuu ia Dios oo ndee sukun
ia ni saꞌa ñuyiu vi andivi.
20 Te ndakuantaꞌu ndevaꞌa san nuu ya ja oo ya ndee sukun
ja ni skanakau ya ñayiu ni ka jaxin tnaꞌa jin ni nuu ndaꞌa ni
te ni kundee ni nui,
jiñaꞌa de.
Yun te ni jiñaꞌa Abram uxi uxi ja ciento ndiꞌi ja ni ndaniꞌi de nuu sutu yun.
21 Yun te jiñaꞌa rey Sodoma nuu Abram:
―Ndataa ni nani ñayiu ni ndakindee ni jian, te kendoo maa ni jin ndiꞌi nagua ni ndaniꞌi ni.
22 Su jiñaꞌa Abram nuu rey yun:
―Ni ndaneꞌe san ndaꞌa san ja ni kee yuꞌu san nuu Jitoꞌo Dios oo ndee sukun, ia ni saꞌa ñuyiu vi andivi 23 ja ma kiꞌin san jin ni in nagua kuu kuenta maa ni, ni in yuaꞌa ja ndikin ndijan ni ma kindaꞌa san kiꞌin san nagua ja ma kokaꞌan ni ndee in kiuu ja suu ni ni saꞌa kuika Abram. 24 Tu saꞌun nagua kuini maa san, chi nani ja ni ka jaa tee kuechi ka ndikin ña ja ni jaꞌankuei jin san. Su maintnoꞌo uni tee ka chitu tnaꞌa jin san ka nani Aner vi Escol vi Mamre, tee yaꞌa guaa na vi tnii maa de nagua vi kokuu kuenta de ―jiñaꞌa Abram suaꞌa.