15
Ni kaꞌan ia Dios jin Abram ja koo in seyii de
Yun te nuu ni yaꞌa ndiꞌi yaꞌa, te ni skuni ña Jitoꞌo jin Abram, te jiñaꞌa ya:
―Ma koyuꞌu ron, Abram, chi jito ña maa rin, te kaꞌnu ndevaꞌa in ja skutaꞌu ña rin ―jiñaꞌa ya.
Yun te jiñaꞌa Abram:
―Jitoꞌo san Jeovaa, nagua jiniuꞌu visi na skutaꞌu ña ni, te tu nagua niꞌi san chi tu na seꞌe san ja saꞌa jajin ja nevaꞌa san, chi nani ja saꞌa jajin Eliezer, tee ñuu Damasco ja kuu musu san ja yindaꞌa veꞌe san kokuu.
Te ni kaꞌan tuku Abram:
―Kondiaꞌa maa ni ja tu na ndikin tata san taa ni, te yun guaa xndendoo san ja nevaꞌa san ndaꞌa in tee jinokuechi nuu san ja vi veꞌe maa san ni kaku de ―jiñaꞌa Abram.
Yun te ni kaꞌan tuku Jitoꞌo, te jiñaꞌa ya:
―Ñaꞌa, ma saꞌa jajin musu ron Eliezer, chi in seꞌe maa ron guaa niꞌi ja saꞌa jajin ―jiñaꞌa ya.
Yun te ni kana ña ya yeꞌe, te jiñaꞌa ya:
―Vitna te kondiaꞌa andivi, te kaꞌu kimi ka oo yun nuu ja kundee ron ja kaꞌu ron ti, te saa kuaꞌa ndikin tata ron koo ―jiñaꞌa ya.
Yun te ni kandija Abram ndiꞌi tnoꞌo ni kaꞌan Jitoꞌo, te ni jantaꞌu ña ya ja tee ndaa ja kandija Dios kuu de. Te jiñaꞌa ya:
―Maa rin kuu Jitoꞌo ja ni keneꞌe ña rin ñuu Ur, ñuu ñayiu caldeo, ja taa rin ñuꞌu yaꞌa nuu ron ja saꞌa jajin ron ―jiñaꞌa ya.
Te jiñaꞌa Abram:
―¿Su naxa kukanu ini san, vi Jitoꞌo san, ja saꞌa jajin san? ―jiñaꞌa de.
Yun te jiñaꞌa ia Dios:
―Nuu saa te majinkiꞌin in isndiki siꞌi vi in ndixiꞌu vi in karneru ndiꞌi ti na vi kokuu ti kiti uni kuia, vi in kuku vi suni in sata, te soko ron ti nuu rin ―jiñaꞌa ya.
10 Yun te ni kiꞌin Abram ndiꞌi kiti nagua ni tatnuni ia Dios, te ni jaꞌni de ti. Yun te ni ndata sagua de ti, te ni ndaskintnaꞌa de sagua jin inka sagua ti yun ni sonee de nuu altar, su kuku vi sata yun, chi tu ni jaꞌnde de ti. 11 Yun te ni ka jinkondee kiti ndagua ka jionduu ti kuñu kiti ni ka jiꞌi yun ja vi kaa ti, su tu ni jandetu Abram, chi ni osiuꞌu de ti.
12 Su nuu makee nikandii, te ni kitnaꞌa nuu Abram ja ni kixin naa de, te nuu ni ndikuiꞌnu ini de, te ni jini de ja sanaa ni ni kunee nuu oo de, te ni yuꞌu ndevaꞌa de. 13 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Abram:
―Kuini rin ja kaxtnoꞌo rin nagua ja kokuni ron ndee vitna ja ndikin tata ron, chi vi kokaka ndaꞌui neꞌu ñayiu inka ñuu, te yun vi kokunukuechi, te ndevaꞌa ndetnuni ni vi kosaꞌa ña ñayiu ñuu yun nuu kuun ciento kuia. 14 Su tetniuu rin tnundoꞌo vi koo ñayiu ñuu nuu vi kokunukuechi yun, te nuu yaꞌa yun, te ndekuei kuika ndevaꞌa tatatnoꞌo ron. 15 Te maa ron, chi kuu nijaꞌnu saꞌun ron, te kuu ron jin jamani, te vi tayuꞌu ña jin ron. 16 Te vi ndajiokuiin ndikin tata ron, su ndee tatatnoꞌo kuu kuun ron saa saa ndajakuei ja vi nukoi nuu ñuꞌu yaꞌa, chi vitna te chiaꞌan ka ja chitu jakueꞌe ka saꞌa ñayiu amorreo ja kindee rin ñuꞌi ―jiñaꞌa ya suaꞌa.
17 Yun te nuu ni kunee, te ni jini Abram in jitnu ja kana ñuañuaꞌa, te in ñuꞌu iti suja ja ni yaꞌa nuu ka ndondoso kuñu kiti ni ka teꞌnde yun. 18 Te kiuu yun ni saꞌa Jitoꞌo in tratu jin Abram, te jiñaꞌa ya:
―Ñuꞌu yaꞌa guaa kuñaꞌa rin nuu tatatnoꞌo ron, ni kiꞌin guaa ndee yute ñuu Egipto, te ni jinkituu guaa ndee yute kaꞌnu ja nani Éufrates, 19 kuñaꞌa rin nuu tatatnoꞌo ron ñuꞌu nuu ka oo ñayiu ceneo vi ñayiu cenezeo vi ñayiu cadmoneo 20 vi ñayiu heteo vi ñayiu ferezeo vi ñayiu refaíta 21 vi ñayiu amorreo vi ñayiu cananeo vi ñayiu gergeseo vi ñayiu jebuseo, ndiꞌi ñuꞌu yun kuu ja kuñaꞌa rin ―jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Abram.