16
Ni jinkoo in seyii Abram jin Agar
Yun te ja siun tu na seꞌe Sarai ñasiꞌi Abram ni oo, su nevaꞌa ña in suchi siꞌi ñuu Egipto ja ni ojinokuechi nuu ña, nani Agar. Yun te jiñaꞌa Sarai nuu Abram:
―Ja jini ni ja Jitoꞌo, chi tu kuini ya ja koo seꞌe san jin ni, te jikantaꞌu san ja vi kusun ni jin suchi jinokuechi nuu san axi saa naxa taꞌu san, te kuu koo seꞌe san ja jaꞌa suchi yaꞌa ―jiñaꞌa ña.
Yun te ni saꞌa Abram nagua ni jikantaꞌu ñasiꞌi de. Te ja ni kuu uxi kuia ja ni ndajinokuei de ka oo de ñuu Canaán. Yun te ni jiñaꞌa Sarai Agar, suchi ñuu Egipto ja jinokuechi nuu ña nuu Abram ja na kusun de jin na kuinio ñasiꞌi maa de. Yun te ni ka nitnaꞌa de jin Agar, te ni jinkuꞌun lului, su nuu ni jini ja ni jinkuꞌun lului, te ni jinkondei saꞌa xiko ñai jin Sarai. Yun te jiñaꞌa Sarai nuu Abram:
―Kuechi maa ni kuu ja siaꞌa kaa ja ndoꞌo san, chi ni taa san suchi jinokuechi nuu san ja kokuu ñasiꞌi ni, te vitna ni jini ja koo in seꞌe ni jin, te ni jinkondei skexiko ñai jin san, su maa Jitoꞌo guaa naꞌa ndeo xiin kuechi kuu ―jiñaꞌa ña.
Yun te jiñaꞌa Abram nuu Sarai:
―Su kuu ka suchi jinokuechi nuu maa ni kui, te maa ni yindaꞌi, te kuu saꞌa maa ni nagua kuini ni jin ―jiñaꞌa de.
Yun te tu ni ojito vaꞌa ka ña Sarai jin Agar, te ña ni kundee ini guaa ni jinoi kuaꞌin.
Te ni jinoi nuu oo in ñuꞌu teꞌa nuu tu na veꞌe oo, te yun ni nukuꞌun ña ia jinokuechi nuu Dios yatni nuu kee ndute ichi kuaꞌan Shur. Yun te ni jikan tnoꞌo ña ia jinokuechi nuu Dios, te jiñaꞌa ya:
―Agar, suchi jinokuechi nuu Sarai, ¿ndenu kiꞌin ron vi ndenu vaji ron? ―jiñaꞌa ya.
Yun te jiñaꞌi:
―Suu san kuu, su jino yuꞌu san nuu ñaꞌa xiin nuu jinokuechi san ―jiñaꞌi.
Te jiñaꞌa ia jinokuechi nuu Jitoꞌo:
―Ndajiokuiin kuanoꞌo nuu ñaꞌa xiin nuu jinokuechi ron, te kandija nuu ña vi saꞌa ndaꞌu saꞌa kee ni ron maa ron, 10 chi skaya kuaꞌa ndevaꞌa rin ndikin tata ron ja vi tu na in kundee ja kaꞌu ja kuaꞌa kokuu.
11 Te suni jiñaꞌa ia jinokuechi nuu Jitoꞌo:
Vitna chi ñuꞌu lulu ron
te kiuu na kaku seyii ron
te xnani ron jin Ismael* 16:11 Ismael, kei kaꞌan: ni onini Dios.
chi ni onini Jitoꞌo tnundoꞌo tnaꞌa ron.
12 Chi suchi yun kokuu in tee xeen ndevaꞌa
ja kokaxin tnaꞌa jin ndiꞌi ñayiu.
Te suni ndiꞌi ñayiu vi kondakoo siki,
te ichi xiin ñuu ñani vi tnaꞌi saꞌa ñui ja jinkoi,
jiñaꞌa ia jinokuechi nuu Dios suaꞌa.
13 Yun te ni ndakakuneꞌi sivi Jitoꞌo ja maa ya kuu ia ndatnoꞌo jin, te jiñaꞌi:
―Maa ni kuu Dios ja ndiaꞌa ña, te ni jini ni tnundoꞌo tnaꞌa san, chi vitna te suni ni jini san, ia ndiaꞌa ña jin san ―jiñaꞌi.
14 Te yun guaa ni xnani poso yun poso ia teku ja ndiaꞌa ña, ja oo maꞌñu ñuu nani Cades jin Bered.
15 Yun te ni kaku lulu Agar, te ni xnani Abram jin Ismael ja kuu seyii ña jin de. 16 Te ja oo Abram kuun xiko iñu kuia na ni kaku lulu Agar ja nani Ismael.

*16:11 16:11 Ismael, kei kaꞌan: ni onini Dios.