17
Ni saꞌa ia Dios in tratu jin Abram
Yun te nuu ni jino Abram kuun xiko xaꞌun kuun kuia, te ni skuni ña Jitoꞌo jin de, te jiñaꞌa ya:
―Maa rin kuu ia Dios kaꞌnu ja ndiꞌi ni ja kuu saꞌa rin, te kuini rin ja kokuu ron in teyii ndaa, te kandija ron nuu rin. Chi saꞌa rin in tratu jin ron, te yaꞌa kuu ja vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa ndikin tata ron ―jiñaꞌa ya.
Yun te ni jinkuiin jiti Abram, te ni chindei de nuu de guaa ndee nuu ñuꞌu, te ni kaꞌan ia Dios jin de nuu jiñaꞌa ya:
―Yaꞌa kuu tratu ja saꞌa rin jin ron: Te suu maa ron kokuu yua kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu ñuyiu. Te ma konani ka ron Abram,* 17:5 Abram, kei kaꞌan: tata kaꞌnu ndevaꞌa. chi saꞌa rin ja kokuu ron yua kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu ñuyiu, te yun vi ndee vitna jinkonani ron Abraham. 17:5 Abraham, kei kaꞌan: tata kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu. Te saꞌa rin ja vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa tatatnoꞌo ron, te neꞌu maa ron kekuei tee vi kotatnuni ja vi kokuu rey vi kekuei ñuu naꞌnu. Te tratu ja saꞌa rin jin ron vitna guaa kokuu in tratu nikuii nikani jin ndiꞌi ñayiu kikuei kuee ka ja vi kokuu tatatnoꞌo ron, te suu maa rin kuu Dios ron vi Dios ndiꞌi tatatnoꞌo ron. Te taa rin nuu ron ndiꞌi ñuꞌu Canaán nuu oo ron vitna ja kuni mani ron tatatnoꞌo ron kiuu na kuu ron, te ñuꞌu yaꞌa guaa vi saꞌa jajin tatatnoꞌo ron nikuii nikani, te maa rin guaa kokuu ia Dios ñayiu yun.
Te suni jiñaꞌa ka ia Dios nuu Abraham:
―Kuini rin ja skunkuu ron tratu ni saꞌa rin jin ron, te suni saa ni na vi koskunkuu tatatnoꞌo ron vi ndiꞌi ndikin tatai ja kikuei nuu kuee ka. 10 Te yaꞌa kuu tratu ja saꞌa rin jin ron vi jin tatatnoꞌo ron: kuini rin ja vi chitnuni ron ndiꞌi teyii ja ka oo jin ron. 11 Vi kaꞌnde nuu yiki kuñu ron, te yaꞌa kokuu in seña ja ni ka skunkuu ron tratu ja ni saꞌa rin jin maa ron vi jin tatatnoꞌo ron. 12 Te yun guaa vitna jin kiuu kuaꞌon, te ndiꞌi teyii ja ka kaku, te nuu una kiuu ja ka kakui, te vi chitnuni ron jin, nani kuu suchi yii ja ka oo jin ron, a ni ka kuu suchi veꞌe maa ron axi suchi ka kiꞌin ron jin xuꞌun ron axi suchi inka tatatnoꞌo. 13 Chi nini kuu ja vi kitnuni nuu yiki kuñu nani kuu suchi ja ka kaku veꞌe ron, visi suchi kiꞌin ron jin xuꞌun ron, su kuini ja vi kitnuni ja koo in seña ja ni saꞌa rin in tratu jin ndiꞌi ron nikuii nikani. 14 Te na in tee tu skunkuu ja kitnuni nuu yiki kuñu de, te vi keneꞌe de na kiꞌin de, ma koo ka de ñuu ron, chi ni jisokava de tratu ni saꞌa rin jin ron ―jiñaꞌa ya.
15 Yun te vi suni jiñaꞌa ka ia Dios nuu Abraham:
―Ñasiꞌi ron Sarai ma koxnani ka ron ña Sarai, chi Sara 17:15 Sara, kei kaꞌan: sesiꞌi rey. nuu konani ña vitna. 16 Te saꞌa rin javii javaꞌa jin ña, te koo in seyii ron jin ña, te ja siun saꞌa rin in javii javaꞌa jin ña guaa kokuu ña siꞌi ñayiu ñuu naꞌnu vi ndikin tata ron jin ña vi kokuu rey nuu taka ñuu ―jiñaꞌa ya.
17 Yun te ni chindei Abraham nuu de ndee nuu ñuꞌu, te ni jaku sii de, chi ni ndakani ini de jin anu de:
―¿Te axi kuu ka koo seꞌe in tee nijaꞌnu in tee ja oo in ciento kuia jin in ñaꞌa nijaꞌnu? ¿A kuu koo seꞌe Sara, in ñaꞌa ja oo kuun xiko uxi kuia? ―ni ndakani ini de.
18 Te jiñaꞌa Abraham nuu ia Dios:
―Kondetu kaꞌnu san nuu ni ja seyii san Ismael na kandijai ja koi nuu ni, vi Dios ―jiñaꞌa de.
19 Su jiñaꞌa ia Dios:
―Ñaꞌa, masu saa kokuu, chi maa ñasiꞌi ron Sara kuu ñaꞌa koo in seyii jin ron, te xnani ron jin Isaac, chi sui guaa vi ndasaꞌa jaa jin rin in tratu ja kokuu nikuii nikani ni jin mai vi jin tatatnoꞌi ja kikuei nuu kuee ka. 20 Te ja siki Ismael, guaa suni ja ni onini rin ja jikan ron, te saꞌa rin javii javaꞌa jin, te vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa ndetnuni tatatnoꞌi, te sui kokuu yua uxi uu tee ka ndanuu ja vi kotatnuni, te vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa ndikin tatai ja vi kokuu in ñuu kaꞌnu. 21 Su tratu ja ni saꞌa rin jin ron, chi jin Isaac guaa vi ndasaꞌa jaa jin rin, suchi skaku Sara majino kuia vitna ―jiñaꞌa ya.
22 Te nuu ni ndiꞌi ni ka ndatnoꞌo ia Dios jin Abraham, te kuaꞌan ya. 23 Yun te vi kiuu saa ni tnii Abraham seꞌe de Ismael, te ni jaꞌnde de nuu yiki kuñui vi ndiꞌi teyii ni ka kaku veꞌe de vi tee ka jinokuechi nuu de vi tee ni ndakiꞌin de jin xuꞌun de vi ndiꞌi tuꞌu teyii ja ni ka oo jin de ni chitnuni de nagua ni tatnuni maa ia Dios. 24 Te saa chi ja oo Abraham kuun xiko xaꞌun kuun kuia na ni jaꞌnde de nuu yiki kuñu de ja ni jinkitnuni de. 25 Te seꞌe de Ismael, chi ja oi uxi uni kuia na ni jaꞌnde de nuu yiki kuñui ja ni jinkitnuni. 26 Te vi in ni kiuu saa ni ka jinkitnuni maa Abraham jin seyii de Ismael. 27 Te suni kiuu saa ni chitnuni de ndiꞌi teyii ja ka oo veꞌe de, ndiꞌi tee ka jinokuechi nuu de ja ni ka kaku veꞌe maa de vi tee inka tatatnoꞌo ja ni ndakiꞌin de jin xuꞌun de ni ka jinkitnuni jin de.

*17:5 17:5 Abram, kei kaꞌan: tata kaꞌnu ndevaꞌa.

17:5 17:5 Abraham, kei kaꞌan: tata kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu.

17:15 17:15 Sara, kei kaꞌan: sesiꞌi rey.