18
Ni kee yuꞌu ia Dios ja koo seꞌe Abraham jin ñasiꞌi de
Yun te ni kenta Jitoꞌo nuu oo Abraham nuu in chikoꞌi kaꞌnu ja kuu ñundeꞌi in tee nani Mamre nuu nukoo de kati yeꞌe veꞌe saꞌun ja ka oo de, mamaa ore ni kuu iꞌni iꞌni. Te vi sanaa ni ndanenuu de, te ni jini de uni tee ka nukuiin yatni nuu oo de. Yun te ni jini ña de, te ni jino de ni juntnaꞌa ña de, te ni jinkuiin jiti de, te ni chindei de nuu de ndee ni kunjino nuu ñuꞌu, te jiñaꞌa de:
―Jitoꞌo san, nuu ja ni ka kaꞌan ndaꞌu ka kaꞌan kee ña ni vitna, te ma kiꞌinkuei yachi ni ni vi tanundaꞌa ni vi kondetu nuu ni joo. Na kana san vi kisiaꞌa joo ndute vi ndakate ni jaꞌa ni, te vi ndatatu nuu ni joo kati yutnu yaꞌa. Te vitna ñuꞌni na jinkiꞌin san joo xtaa vixin vi kaa ni nagua vi ndaniꞌi ndee ni, te kiꞌinkuei ni, chi yun kuu ja ni ka yaꞌa yatni ni nuu oo veꞌe san ja jinokuechi san nuu ni ―jiñaꞌa Abraham.
―Vatu ka nuu saa, taꞌu san ―ka jiñaꞌa de.
Yun te ñama ni ndiuu Abraham veꞌe nuu oo ñasiꞌi de Sara, te jiñaꞌa de:
―Kiꞌin ni uni kilo harina, te saka ni yujan saꞌa ni joo xtaa vixin, te na kii san ―jiñaꞌa de.
Yun te jino de ni jaꞌan de nuu ka oo isndiki, te ni tnii de in chikeru guaꞌa, te ni tatnuni de nuu musu de ja na vi savaꞌa de ti, te ñama ni ka savaꞌa de ti. Yun te nuu ni ndiꞌi ni kuvaꞌa, te ni chituu Abraham kuñu yun vi kesu vi xikui nuu tee ni jinokuei ja mavijinkoto ña yun ja na vi kaa vi koꞌo de, te ni ondetu de kati yutnu yun guaa ndee nuu ni ndiꞌi ni ka jaa tee yun. Te ni ka jikan tnoꞌo ña de:
―¿Ndenu oo ñasiꞌi ni Sara?
Te jiñaꞌa Abraham:
―Ini veꞌe saꞌun yaꞌa oo ña.
10 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo Dios:
―Jino kuia vitna kii rin kikoto tuku ña rin, te ja saa chi ja koo in seꞌe ñasiꞌi ron Sara ―jiñaꞌa ya.
Te Sara chi nini guaꞌa ña oo ña ichi yata saꞌun ini veꞌe yun ja siun jiñaꞌa ya nuu Abraham. 11 Te ja saa, chi ja ni ka kuu nijaꞌnu saꞌun Abraham jin Sara, vi ja ni kunaꞌa tu jini ka ña ja ndoꞌo ña kueꞌe ka ndoꞌo ñasiꞌi. 12 Te ni jaku sii Sara nuu ndakani ini ña: “Su ja vitna ja ni ka kuu nijaꞌnuo, ¿te a kuni kao ja kondutoo ña yio ja siaꞌa ja ni kuu nijaꞌnu de?”, ndakani ini ña.
13 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Abraham:
―¿Nau ja jaku sii Sara?
Te ndakani ini ña jin anu ña: “¿Su a ndija ja kuu ka skaku yoon lulu siaꞌa ja ni kuu nijaꞌnuo?”, ndakani ini ña.
14 ―¿A oo in ja vijin ndevaꞌa nuu Dios ja ma kuu saꞌa ya, kaꞌan ña? Su jino kuia vitna ja ni kaji rin ja kii rin ndikoto tuku ña rin, te ja koo in seyii ña ―jiñaꞌa ya.
15 Yun te ni tayuꞌu tnoꞌo Sara, chi ni yuꞌu ña, te jiñaꞌa ña:
―Ñaꞌa, masu ni jaku sii san.
Su jiñaꞌa ia Dios:
―Masu saa kuu, chi ni jaku sii ron.
Ni kaꞌan niꞌnu Abraham nuu ia Dios ja jaꞌa ñayiu Sodoma vi Gomorra
16 Yun te ni ka ndakoo ya jin uu ka ia ka jinokuechi nuu ya, te ni ka kiꞌin ichi ya kuaꞌankuei ya ichi ñuu Sodoma, te ni jata ndikin ña Abraham kuaꞌankuei ya. 17 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo Dios: “Ma kuu tayuꞌu tnoꞌo rin nuu Abraham nagua kuu ja saꞌa rin vitna, 18 chi suu de guaa ni kaji rin ja kokuu yua in ñuu kaꞌnu ndevaꞌa in ñuu ndakui, te vi ja jaꞌa de, te vi koo vii vi koo vaꞌa ndiꞌi ñayiu ñuyiu, 19 chi ja jini rin ja suu de guaa tatnuni nuu seꞌe de vi tnaꞌa kuikin de, te vi kokaka tatatnoꞌo de ichi maa rin, te vi kokandija ni ja vi kosaꞌa ndai vi vi kosaꞌa vaꞌi nagua ja skunkuu rin tnoꞌo ni ndatnoꞌo rin jin de”, jiñaꞌa ya.
20 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Abraham:
―Ñayiu Sodoma vi ñayiu Gomorra, chi ja ni kenta jakueꞌe ka saꞌi guaa ndee nuu rin, te in kiuu in kiuu ka mavikaya ka yika kuechi ja vi machitu nii jakueꞌe ka saꞌi ñuu yun. 21 Te yun guaa kiꞌin rin vitna ja jinkoto rin, te kuni rin kondioꞌni a ndija ja kuaꞌa ndevaꞌa jakueꞌe ka saꞌa ñayiu ñuu yun, nagua ja ni kenta ndee nuu rin, saa te kutnuni ini rin ―jiñaꞌa ya.
22 Saa te ni ka kakoxnoꞌo uu ka ia ka jinokuechi nuu Dios ja ka ndeka tnaꞌa jin maa ya kuaꞌankuei ichi ñuu Sodoma. Su Abraham, chi ni kendoo de nuu Jitoꞌo Dios. 23 Yun te ni jintnaꞌa yatni ka ña Abraham jin ia Dios, te jiñaꞌa de:
―¿A kuu ini ni ja vi in ni xnaa ni ndiꞌi ñayiu ndaa jin ñayiu kueꞌe? 24 Na jini axi saa vatu ni ka oo visi ja ndee uu xiko uxi ñayiu ndaa ñuu yun, ¿te a vi suni xnaa ni jin? ¿A ma kuakaꞌnu ini ni nuu ñuu yun ja jaꞌa uu xiko uxi ñayiu ndaa ja ka oo neꞌu ñayiu kueꞌe yun? 25 Ja jini san ja ma kundee ini ni, su jikantaꞌu san ja kuakaꞌnu ini ni, te ma kaꞌni ni ñayiu ndaa ja jaꞌa ñayiu kueꞌe yun. Ma kuatu ndiaꞌa maa ni ja vi in ni tnundoꞌo vi tnaꞌi, chi maa ni ja jaꞌnde ndaa ni kuechi nuu ñuyiu yaꞌa saꞌa ndaa ni kuechi mamaa ñayiu ―jiñaꞌa de.
26 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo:
―Nuu ja na nukuꞌun rin uu xiko uxi ñayiu ndaa ñuu Sodoma, te kuakaꞌnu ini rin nuu ndiꞌi ñayiu ñuu yun ja jaꞌa ñayiu ndaa yun ―jiñaꞌa ya.
27 Yun te ni kaꞌan tuku Abraham, te jiñaꞌa de:
―Konekaꞌnu ini ni, vi Jitoꞌo san, ja tuku ni kaꞌan san jin ni visi yaa vi ñuyaka kuu san. 28 Su nuu saa na kaꞌni ka ña uꞌun ñayiu ndaa ja jino uu xiko uxi, ¿a xnaa ni ñayiu ñuu yun ja siun na kokaꞌni ka ña uꞌun kai? ―jiñaꞌa de.
Yun te jiñaꞌa ya:
―Ma xnaa rin ñuu yun nuu ja na nukuꞌun rin uu xiko uꞌun ñayiu ndaa ―jiñaꞌa ya.
29 Yun te ni kaꞌan tuku de inka jichi, te jiñaꞌa de:
―Te nuu saa uu xiko ni ñayiu saꞌa ndaa ka oo.
Te jiñaꞌa ya:
―Ma xnaa rin ñuu yun ja jaꞌa uu xiko ñayiu ndaa yun ―jiñaꞌa ya.
30 Te jiñaꞌa tuku de:
―Ma kiti ini ni nuu san, vi Jitoꞌo san, na kakan tnoꞌo ka ña san. Te nuu saa oko uxi ni ñayiu ndaa ka oo ñuu yun.
Te jiñaꞌa ia Dios:
―Ma xnaa rin ñuu yun nuu ja ka oo oko uxi ni ñayiu ndaa ―jiñaꞌa ya.
31 Yun te jiñaꞌa tuku Abraham:
―Konekaꞌnu ini ni, vi Jitoꞌo san, kaꞌan tuku san jin ni. Su nuu saa oko vi ni ñayiu ndaa ka oo ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa ia Dios:
―Ma xnaa rin jin ja jaꞌa oko ñayiu ndaa yun ―jiñaꞌa ya.
32 Te ni jiokuiin tuku de ni jikan tnoꞌo de:
―Ma kiti ini ni nuu san, vi Jitoꞌo san, na kakan tnoꞌo ka ña san invaa ni ka jichi. Te nuu saa uxi vi ni ñayiu ndaa ka oo ñuu yun, ¿naxa saꞌa ni jin? ―jiñaꞌa de.
Yun te jiñaꞌa ia Dios:
―Ma xnaa rin ñayiu ñuu yun ja jaꞌa uxi ñayiu ndaa ja ka oo ñuu yun ―jiñaꞌa Jitoꞌo.
33 Te kuaꞌan ya nuu ni ndiꞌi ni ka ndatnoꞌo ya jin Abraham. Yun te ni ndajiokuiin Abraham kuanoꞌo de veꞌe de.