19
Ni xnaa ia Dios ñuu Sodoma vi Gomorra
Yun te ni jinokuei ia ka jinokuechi nuu Dios ñuu Sodoma vi nuu ja mañini saꞌun, te yun nukoo Lot yeꞌe nuu ndiukuei ñayiu ñuu yun. Te nuu ni jini ña de, te ni ndakoo de ja ni nutnaꞌa ña de, te ni chindei de xini de ichi nuu ñuꞌu, te jiñaꞌa de:
―Jitoꞌo san, jikantaꞌu san ja neꞌekuei ni na kiꞌinkueio vi ndoo veꞌe san ja kuu san tee jinokuechi nuu ni, te yun na taa san joo ndute vi ndakate ni jaꞌa ni, te tuu xtnee saa kiꞌinkuei ni ―jiñaꞌa de.
Te ka jiñaꞌa ia yun:
―Ñaꞌa, ma kondiꞌni ni, chi nuu yaꞌu ni yaꞌa vi ndoo san ―ka jiñaꞌa ya.
Su kuaꞌa ni okuu Lot saa ni ka jino ini ya ja kuaꞌankuei ya jin de veꞌe de, te nuu ni jinokuei ya, te ni kiukuei ya ini veꞌe de, te ni ka chioꞌo de xtaa vixin ja tu na levadura yiꞌi vi ni saꞌa de in viko luluu nuu ni ka jaa de jin ia ka jinokuechi yun. Su vi kuini ka ja vi jinkonduei de ja vi kusun de, te ni jinokuei ni ndiꞌi teyii ñuu Sodoma yun ja ni ka jionduu de veꞌe Lot, te vi ndee tee kuechi vi ndee tee ni ka kuu nijaꞌnu. Yun te ni ka kana de Lot, te ka jiñaꞌa de:
―¿Ndenu ka oo tee ni kekuei veꞌe ni ndee veꞌe ka? Te ka kuini san ja keneꞌe ni de vitna ñuꞌni veꞌe ni jian, nagua ja vi tnii san de ja vi saꞌa neꞌe san de ―ka jiñaꞌa de.
Yun te ni kee Lot yeꞌe, te ni ndakasi yata de yeꞌe yun. Te jiñaꞌa de:
―Jikantaꞌu ndevaꞌa san nuu ndiꞌi ni, vi ñani, ja ma vi saꞌa ni in janeꞌe jayichi. Su nevaꞌa san uu sesiꞌi san ja ka kui suchi kuechi chiaꞌan ka ja vi kuni teyii, te na keneꞌe san jin vitna ñuꞌni, te vi saꞌa maa ni jin nagua ka kuini ni. Su tee yaꞌa, chi maa san ni jaka de ja vi ndoo de kati veꞌe san ―jiñaꞌa de.
Te ka jiñaꞌa tee yun:
―Kujioo ni jian kuaꞌan ni, chi konaꞌa ni ja in tee jikanuu ndaꞌu kuu ni, te vitna saa kuini ni ja konduu nijaꞌnu ni ja kokaꞌnde ni kuechi. Su vitna guaa kuaꞌa ka jakueꞌe vi saꞌa ña san jin ni masu tee jian ―ka jiñaꞌa de.
Te ni ka tundaꞌa ña de vi ndevaꞌa ndetnuni ka saꞌa de Lot, te ni ka jintnaꞌa de ja vi taꞌu de yeꞌe yun. 10 Yun te ni ka skaa ia ka jinokuechi nuu Dios ndaꞌa ya, te ni ka ndachiꞌi ya Lot veꞌe yun, te vini ni ka ndakasi ya yeꞌe yun. 11 Yun te ni ka saꞌa ya ja ni ka kuaa ndiꞌi tee ka oo yeꞌe yun vi ndee tee kuechi guaa ndee tee nijaꞌnu, saa te ña ni ka ndaniꞌi ka de ndenu oo yeꞌe.
12 Saa te ka jiñaꞌa ia ka jinokuechi yun nuu Lot:
―¿A nevaꞌa ka ni tnaꞌa kuikin ni ñuu yaꞌa? Vitna te kuaka ni ñasiꞌi ni vi seyii ni vi sesiꞌi ni vi kasa ni vi ndiꞌi ja nevaꞌa ni ñuu yaꞌa, te kuaꞌan jika ni. 13 Chi vi xnaa san ñuu yaꞌa, chi ja ni kuu kuaꞌa ndevaꞌa yika kuechi ñayiu ñuu yaꞌa, guaa vi ja ni kenta ndee nuu Jitoꞌo Dios, te yun guaa ni tetniuu ña ya ja vi xnaa san ―ka jiñaꞌa ya.
14 Yun te ni kee Lot kuaꞌan de ja majinkaxtnoꞌo de nuu tee vi kokuu kasa de. Su nuu ni jino de, te jiñaꞌa de:
―Vi ndakoo te na keo na kiꞌon, chi vitna guaa xnaa Jitoꞌo ñuu yaꞌa ―jiñaꞌa de.
Su tu ni ka kandija ña tee yun, chi ni ka kaꞌan de ja chia kaꞌan siki de. 15 Te nuu matuu, te ni ka xnuu ña ia ka jinokuechi nuu Dios jin Lot, te ka jiñaꞌa ya:
―Ndakoo ni te kuaka ni ñasiꞌi ni vi nduu sesiꞌi ni ja ka oo yaꞌa, te kuaꞌankuei ñama ni kana saa niꞌi ña tnundoꞌo kii siki ñuu yaꞌa, te vi kuu ni ―ka jiñaꞌa ya.
16 Su ja siun kuñii ni ini de guaa ni ka tnii ya ndaꞌa de vi ndaꞌa ñasiꞌi de vi ndaꞌa nduu sesiꞌi de, te ni ka keneꞌe ña ya guaa ndee yuñuu yun ja na vi kaku de, chi ni kundaꞌu ini ña Jitoꞌo jin de. 17 Te nuu ni ka keneꞌe ña ya yuñuu yun, te ka jiñaꞌa ya:
―Vi skaku niꞌnu ni maa ni, te vi kunu ni kuaꞌankuei ni ma vi jinkuiin ni ndee nuu yoso yaꞌa ni ma vi jionenuu ni, chi kuaꞌankuei ni guaa ndee yuku yun nagua ja vi kaku ni, kana saa vi kuu ni ―ka jiñaꞌa ya.
18 Su jiñaꞌa Lot:
―Ai, ñaꞌa, vi Jitoꞌo san. 19 Su vitna chi jinkuiꞌnu ini san ja ni kuu kuaꞌa ka chituu ña ni ja ka skaku niꞌnu ña ni nuu tnundoꞌo, chi ka kundaꞌu ini ña ni ja na koteku san. Su jikantaꞌu ndevaꞌa san ja ma kenta san ndee yuku yun, kana saa ja kiꞌin ña jakueꞌe, te kuu san. 20 Yatni ni yaꞌa oo in ñuu luluu, te masu jika ja kenta san ja tayuꞌu nuu san, te masu in ñuu kanaꞌa kuu ja vi xnaa ni. Vi saꞌa ni jandiuxi vi kuandetu ni na kiꞌin san ñuu luluu yun nagua ja na kuu kaku niꞌnu san ja ma kuu san ―jiñaꞌa de.
21 Yun te ka jiñaꞌa ya:
―Ja ni ka onini san jandiuxi jikan ni ja jaꞌa ñuu luluu yun, te ma vi xnaa san nuu saa. 22 Su vi konuu ini ni uni kuaꞌankuei ni yun vi kaku niꞌnu ni, chi ma kuu nagua vi saꞌa san ama ka ja jinokuei ni ñuu yun ―ka jiñaꞌa ya.
Te yun guaa ni jinkonani ñuu yun Zoar.
23 Te vi inka ni kaꞌndi nuu nikandii, te ni jinokuei Lot ñuu Zoar. 24 Yun te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni kuun sau ñuꞌu saka tnaꞌa jin azufre siki ñuu Sodoma jin Gomorra ja ni kai, chi maa Jitoꞌo oo ndee andivi ni tetniuu. 25 Saa te ni xnaa ya ndiꞌi tuꞌu ja ni oo nuu ñuu yun vi ni kai ninii yoso kaꞌnu kaꞌnu yun vi ndiꞌi kuiti ñayiu vi ndiꞌi ja ni ka ojitui nuu ñundeꞌi, ni ka kai ndiꞌi tuꞌu. 26 Su yun te ni jionenuu ñasiꞌi Lot ichi yata ña guaa vi yun ni naa ña, te ni nduu ña in yuu ñii kaꞌnu.
27 Yun te vi inka matuu kiuu tnee suaꞌa, te ni jaꞌan Abraham nuu ni ka oo de jin ia Dios ja ni ka ndatnoꞌo de jin ya. 28 Te ni ndakondiaꞌa de ichi ñuu Sodoma jin Gomorra vi nii taka ñuu kueli ja netnaꞌa jin ja ka oo ninii yoso kaꞌnu kaꞌnu yun, te ni jini de ja vi makakaa ni ka ñuaꞌa tnutnuu na kuinio jitnu. 29 Saa ni kuu na ni xnaa ia Dios ñuu ni ka ndaa yoso kaꞌnu kaꞌnu yun ja ni ka onani Sodoma jin Gomorra nuu ni oo Lot. Su ni ndakaꞌan ña ia Dios jin Abraham, guaa ni keneꞌe ña ya jin Lot ñuu yun ja ni skaku niꞌnu ña ya nuu tnundoꞌo na ni ka kai ñuu yun.
Ni ka sini ña sesiꞌi Lot jin de
30 Su Lot, chi ni oyuꞌu de ja koo de ñuu Zoar, guaa ni kee de jin nduu sesiꞌi de ja kuaꞌankuei de ja ni jinokuei de in yuku kaꞌnu, te yun ni ka oo ndi uni de in kava veꞌe. 31 Yun te ni oo in kiuu jiñaꞌa suchi kaꞌnu yun nuu inka suchi lule:
―Ja makunijaꞌnu tatao, te tu saꞌun ka na teyii oo nuu ka oo yaꞌa ja vi kuaka tnaꞌa jion, nagua ka saꞌa ndiꞌi ñayiu ñuyiu. 32 Te yun guaa neꞌe vitna, te na vi skoꞌo tatao vinu ja kuu nduxi uva vi ndee na vi sinio de, nagua ja kuu vi kusuon jin de, te na saꞌa de seꞌo nagua ja na koteku ni tatatnoꞌo yuao ―jiñaꞌi.
33 Saa te ni ka skoꞌi tatai nduxi uva jakuaa yun, te ni kiuu suchi kaꞌnu yun ja ni jinkotui ni ka kixin jin tatai, su tu ni jini saꞌun de nuu ni jinkotui ni nuu ni ndakoi. 34 Yun te kiuu tnee suaꞌa, te jiñaꞌa suchi kaꞌnu yun nuu suchi lule yun:
―A ja ni jini lo ja ni jaꞌan li ni ka kixin li jin tatao nuu jakuaa. Te neꞌe na vi skoꞌo tukuo de nduxi uva jakuaa vitna nagua ja kiuu lo, te vi kusun lo jin de, saa nagua ja na vi koo ndikin tata yuao ―jiñaꞌi.
35 Te ni ka skoꞌo tukui tatai nduxi uva jakuaa yun, saa te ni jino suchi lule yun ja ni ka kixin jin de, su tu ni jini saꞌun de nuu ni jinkotui ni nuu ni ndakoi. 36 Saa te ndi ndui ni ka junkuꞌun seꞌe ja ni ka nukotui jin yuai. 37 Yun te ni kaku in seyii suchi kaꞌnu yun, te ni xnani jin Moab, suchi yaꞌa kuu yua ndiꞌi tatatnoꞌo moabita ja ka oo ndee kiuu vitna. 38 Te suni saa ni suchi lule yun, chi ni skakui in seyii, te ni xnani jin Ben-ammi, suchi yaꞌa kuu yua ndiꞌi tatatnoꞌo amonita ja ka oo ndee kiuu vitna.