20
Ni jinokuei Abraham jin Sara ñuu Gerar
Yun te ni kee Abraham ñuu nuu ni oo de yun, te kuaꞌan de nuu tnii Neguev. Te ni jinkoo de maꞌñu ñuu Cades jin Shur, saa te ni jino tuku de ja ni ojika ndaꞌu de ñuu Gerar. Te jiñaꞌa Abraham nuu ñayiu ñuu yun ja kuaꞌa de kuu ñasiꞌi de Sara. Te yun guaa ni tetniuu Abimelec, rey ñuu Gerar yun, ja ni ka jinkuaka ña jin Sara ja kokuu ñasiꞌi de. Su nuu jakuaa saa ni skuni ña ia Dios jin Abimelec nuu jani, te jiñaꞌa ya:
―Vitna kuu ja kuu ron ja jaꞌa ñasiꞌi ni jaka ron jian, chi ñaꞌa oo yii kuu ña ―jiñaꞌa ya.
Su Abimelec, chi tu ni keꞌe ña de jin ña, te jiñaꞌa de:
―Jitoꞌo san, ¿a kundee ini ni ja kaꞌni ni in tee ndaꞌu ja tu na kuechi? Chi vi maa Abraham ni kaꞌan ja kuaꞌa de kuu ña, te suni saa ni ni kaꞌan maa ña ja kuaꞌa ña kuu de. Te sein tu vi ni kandija ndaꞌu san, su ni jikan vaꞌa san ña masu na jakueꞌe saꞌa san ―jiñaꞌa de.
Yun te jiñaꞌa ia Dios nuu jani yun:
―Ja jini rin ja masu ndakani kueꞌe ini ron, chi ni jikan vaꞌa ron ña, yun guaa tu ni jandetu rin ja keꞌe ron ña, nagua ja ma saꞌa ron yika kuechi nuu rin. Su vitna te ndakuñaꞌa ñasiꞌi de, chi tee ndakani tnoꞌo maa rin kuu de, saa te ndakuatu de ja jaꞌa ron nagua ja koteku ron. Su nuu ja ma ndajioneꞌe ron ñasiꞌi de, te tu na tatna, chi kuu ron jin ndiꞌi ñayiu veꞌe ron vi ja nevaꞌa ron ―jiñaꞌa ya.
Yun te neꞌe ndevaꞌa inka kiuu ni ndakoo Abimelec, te ni kana de ndiꞌi tee ka jinokuechi nuu de, te ni ndakani de ndiꞌi nagua ni jani de, te nuu ni ka onini tee yun te ni ka yuꞌu ndevaꞌa ja siun ni ndakani de. Yun te saa ni kana ña Abimelec jin Abraham, te jiñaꞌa de:
―¿Nau ja saa siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni jin san? ¿Axi na in jakueꞌe ni saꞌa ña san jin ni ja vaji ni chikuechi ña ni jin san vi ñuu san in yika kuechi kaꞌnu ndevaꞌa, in ja masu ja saꞌa ni kuu?
10 Te ni jikan tnoꞌo de Abraham:
―¿Nagua ni ndakani ini ni ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni? ―jiñaꞌa de.
11 Yun te jiñaꞌa Abraham:
―Saa chi ni ndakani ini san ja tu ka yuꞌu niꞌnu ñayiu ñuu yaꞌa ia Dios, te vatu ni vi kaꞌni ñai jin san ja jaꞌa ñasiꞌi san. 12 Su na kachio ja ja ndaa kuu ja suni kuaꞌa san kuu ña, chi seꞌe tata yua san kuu ña visi masu in ni siꞌi san, te ni jaka san ña ja kuu ñasiꞌi san ña. 13 Te vi ndee na ni keneꞌe ña ia Dios jin san veꞌe yua san ja jikanuu ndaꞌu san taka ñuu, te jiñaꞌa san nuu ña ja na saꞌa ña jandiuxi na kuñaꞌa ña ja kuaꞌa san kuu ña ndeni nuu ni kuu ja jinokuei san ―jiñaꞌa de.
14 Yun te ni ndakuñaꞌa Abimelec ñasiꞌi de Sara vi ni skutaꞌu ña de ndikachi vi isndiki vi teyii vi ñasiꞌi ja vi kokunukuechi nuu Abraham, 15 Te jiñaꞌa Abimelec:
―Yaꞌa oo ñuꞌu ñuu san nuu ni, te kaji maa ni ndenu tnaa ini ni ja koo ni ―jiñaꞌa de.
16 Yun te jiñaꞌa de nuu Sara:
―Yaꞌa ni jiñaꞌa san in mil xuꞌun kaa ja kuu plata nuu kuaꞌa ni, te xuꞌun yaꞌa jasi niꞌnu ja tu na kuechi kotavi ni nuu ndiꞌi ñayiu ka oo jin ni nagua ja ma vi kondakani kueꞌe ini jin ni ―jiñaꞌa de.
17 Yun te ni ndakuatu Abraham nuu ia Dios, te ni ndasaꞌa ya Abimelec vi ñasiꞌi de vi ñaꞌa ka jinokuechi nuu de, saa te ni ka nduvaꞌa ña ja kuu vi koo ka seꞌe ña. 18 Chi vi ja jaꞌa Sara ñasiꞌi Abraham, te ni jasi ia Dios ja vi ndiꞌi tuꞌu ñasiꞌi ja ka oo veꞌe Abimelec, ña ni kuu ka ja vi koo seꞌe ña.