21
Ni kaku Isaac
Yun te ni nukoto ña Jitoꞌo jin Sara, saa te ni skunkuu tnoꞌo nagua ni kaꞌan ya jin ña. Te ni jinkuꞌun seꞌe Sara nuu ni ka kuu nijaꞌnu saꞌun ña, te ni kaku lulu ña jin Abraham nagua kiuu ja ni kaji ia Dios ja kokuu. Te ni xnani Abraham lulu ni skaku Sara Isaac.* 21:3 Isaac, kei kaꞌan: ja jaku sii. Te nuu una kiuu ja ni kakui, te ni chitnuni de nuu yiki kuñui, nagua ni tatnuni maa ia Dios. Te ja oo Abraham in ciento kuia na ni kaku seꞌe de Isaac. Yun te ni kaꞌan Sara: “Vi in ja kuakuo ni saꞌa ña ia Dios, te ndiꞌi ñayiu vi niꞌi tnoꞌo ja ni jinkoo in seꞌo, te suni vi kuaku sii. Chi na in ni kaꞌan nuu Abraham ja kuni Sara skaxin in lulu, su vi ndee ni kuu nijaꞌnu saꞌun de, te ni jinkoo in seꞌo jin de”, ni kaꞌan ña.
Ni ndakuantaꞌu ña Abraham jin Agar vi seyii ña Ismael
Te nuu ni kuu kaꞌnu suchi luluu yun, te ni ndondei ja jaxin, guaa kiuu yun ni saꞌa Abraham in viko kaꞌnu ja siun ni kindee ña Sara jin Isaac. Yun te ni jini Sara ja seꞌe Agar ñaꞌa ñuu Egipto yun jin maa Abraham saꞌa kuasun ñai jin Isaac. 10 Te yun guaa jiñaꞌa ña nuu Abraham:
―Skunu ni ñaꞌa jinokuechi nuo yaꞌa jin seꞌe ña, te na kiꞌinkuei ña, chi tu na tniuu seꞌe ña ja koteꞌnde sagua ja ka nevaꞌo ja vi saꞌa jajin jin seꞌe san Isaac ―jiñaꞌa ña.
11 Su ja siun ni kaꞌan ña, guaa ni tnaꞌu ndevaꞌa ini Abraham ja jaꞌa seꞌe de Ismael. 12 Yun te jiñaꞌa ia Dios nuu Abraham:
―Ma kotnaꞌu ini ron ja jaꞌa seyii ron ni ja jaꞌa ñaꞌa jinokuechi nuu ron jian. Konini tnoꞌo kaꞌan Sara te saꞌa ron, chi Isaac kokuu yua ndiꞌi tatatnoꞌo ron ja vi kondiso sivi ron. 13 Te suni seꞌe ñaꞌa jinokuechi nuu ron jian, chi saꞌa rin ja neꞌui kee in ñuu kaꞌnu, chi tatatnoꞌo ron kui ―jiñaꞌa ya.
14 Yun te neꞌe ndevaꞌa ni ndakoo Abraham, te ni jiñaꞌa de xtaa vixin vi in ñii ñuꞌu chitu ndute ni skuiso ña de jin Agar, te ndakuñaꞌa de seyii ña yun, te ni ndakuantaꞌu ña de. Yun te ni kee ña kuaꞌan ña ja ni ojika ndaꞌu ña nuu ñuꞌu teꞌa nuu tu na veꞌe oo ja nani Beerseba. 15 Te nuu ni ndiꞌi saꞌun ndute ñuꞌu nuu ñii yindaꞌa ña yun, te ni jinkakin ña suchi yii yun chii ndaꞌa in yutnu ndoko. 16 Te ni kujioo jika ña nuu katui yun, chi ni ndakani ini ña:
―Su vi ma kunio te na kuu seyio ―ni kaꞌan ña.
Te ni jinkoo jika ña nuu katui. Te ja siun ni kuu jika ña, guaa ni kana ndaꞌi jai. 17 Yun te ni jini ia Dios ja kana jai ndaꞌi, te ni kana ia jinokuechi nuu ya ndee andivi jin Agar, te jiñaꞌa ya:
―¿Nagua ndoꞌo ron Agar? Ma koyuꞌu ron, chi ja ni jini ia Dios ja kana suchi yii jian guaa ndee nuu oi jian. 18 Ndakoo te manukuakai kindaꞌa tnui, chi saꞌa rin jin in ñuu kaꞌnu ―jiñaꞌa ya.
19 Yun te ni saꞌa ia Dios ja ni nune nuu ña, te ni jini ña in poso nuu ñuꞌu ndute, ni jaꞌan ña te ni ndachitu ña ñii yun ndute, te ni skoꞌo ña suchi yii yun, te ni ndaniꞌi ndei. 20 Te ni jito ña ia Dios jin suchi yii yun, guaa ndee nuu ni kuu kaꞌnui, te yun ni jinkoi ñuꞌu teꞌa nuu tu na veꞌe kaa, te ni ojaꞌni kiti yuku jin kuji. 21 Ni oi ñuꞌu teꞌa nuu nani Parán, te ni nduku nanai in ñaꞌa ñuu Egipto ja ni jaka tnaꞌa jin.
Ni ka saꞌa Abraham in tratu jin Abimelec
22 Te vi maa tiempu saa ni ka kaꞌan Abimelec vi Ficol, tee kuu nijaꞌnu nuu soldado de jin Abraham, te ka jiñaꞌa de:
―Ia Dios oo jin ni, te suu maa ya chituu ña jin ndiꞌi tniuu saꞌa ni. 23 Te yun guaa kee yuꞌu ni vitna nuu ia Dios ja ma saꞌa ña ni ni in jakueꞌe jin san ni jin seꞌe san, te vi ni jin señani san, chi saꞌa ña ni in javaꞌa jin san vi jin ñuu nuu ni oo ni na ni saꞌa ña san in javaꞌa jin ni ―ka jiñaꞌa de.
24 Te jiñaꞌa Abraham:
―Kee yuꞌu san nuu ia Dios nuu saa ―jiñaꞌa de.
25 Su yun te ni kaꞌan kuechi de nuu Abimelec ja ni ka kindee ndevaꞌa tee ka jinokuechi nuu de in poso ndute ja ni savaꞌa maa de. 26 Te jiñaꞌa Abimelec:
―Tu jini san ndee tee kuu ja ni saꞌa siun, te ni maa ni, tu ni kaxtnoꞌo ni, te ni tu ndee ni niꞌi tnoꞌo san guaa ndee vitna saa ni jini san ja kaꞌan ni ―jiñaꞌa de.
27 Yun te ni tnii Abraham ndikachi vi isndiki siꞌi, te ni jiñaꞌa de ti nuu Abimelec, te nduu de ni ka kendoo tratu yun. 28 Su yun te ni saꞌa siin Abraham uja ka lelu siꞌi neꞌu ndikachi de. 29 Te ni jikan tnoꞌo ña Abimelec jin Abraham:
―¿Naxa kei ja ni saꞌa siin ni uja ka lelu ndoo yaꞌa? ―jiñaꞌa de.
30 Yun te jiñaꞌa Abraham:
―Nagua ja taa san ndi uja lelu ndoo yaꞌa jin ndaꞌa maa san ja na kokuu in seña ja kondakaꞌan ni ja maa san ni jate poso yaꞌa ―jiñaꞌa de.
31 Te yun guaa ni jinkonani yun Beerseba, 21:31 Beerseba, kei kaꞌan: poso nuu ni ka kee yuꞌu, axi poso uja. chi yun ni ka kee yuꞌu nduu de nuu ia Dios. 32 Te nuu ni ndiꞌi ja ni ka saꞌa de tratu Beerseba yun, te ni ka ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa de ja ni ka ndajiokuiin Abimelec jin Ficol tee tatnuni nuu soldado de ñuu filisteo. 33 Te Beerseba yun ni xtee Abraham in tnu tamarisco, te yun ni ndakakuneꞌe de sivi Dios, ia teku nikuii nikani. 34 Te naꞌa ndevaꞌa ni oo Abraham ñuu ñayiu filisteo.

*21:3 21:3 Isaac, kei kaꞌan: ja jaku sii.

21:31 21:31 Beerseba, kei kaꞌan: poso nuu ni ka kee yuꞌu, axi poso uja.