22
Ni jikan ia Dios nuu Abraham ja soko de seyii de nuu ya
Te nuu kuee ka ja ni kuu siun, te ni jito tnuni ña ia Dios jin Abraham, te ni kana sivi ña ya:
―Abraham.
Te jiñaꞌa de:
―Yaꞌa oo san.
Te jiñaꞌa ia Dios:
―Vitna te kuaka invaa seyii ron Isaac, suchi kutoo ndevaꞌa ron jian, te kuaꞌan jin ndee nuu nani Moriah, te yun soko ron jin nuu rin in nuu tinduu ja kaxtnoꞌo maa rin ―jiñaꞌa ya.
Yun te neꞌe ndevaꞌa ni ndakoo Abraham, te ni ndachiꞌi de tei mentu de, te ni taꞌu de tutnu ni skuiso de ti ja kai nuu altar yun, te ni jaka de uu tee ka jinokuechi nuu de vi seyii de Isaac, te ni kekuei de ja kuaꞌankuei de nuu ni tatnuni ia Dios. Te ndee kiuu kuu uni saa ni jini Abraham ja nukuiin tinduu yun guaa ndee jika. Yun te jiñaꞌa Abraham nuu tee ka jinokuechi nuu de:
―Yaꞌa ni vi kondetu ni jin mentu yaꞌa, te na kiꞌinkuei san jin suchi yii yaꞌa ndee sukun yun na vi chiñuꞌu san ia Dios, te saa na vi ndajiokuiin san ―jiñaꞌa de.
Yun te ni kiꞌin Abraham tutnu ja kai nuu altar yun, te ni skuiso de seꞌe de Isaac, te kiꞌin de yuchi vi ñuꞌu, te kuaꞌankuei de jin. Yun te ni kaꞌan Isaac jin tatai Abraham, te jiñaꞌi:
―Tata.
―Joi. ¿Naxa kaꞌan ron, vi seꞌe? ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌi:
―Yaꞌa ka neo ñuꞌu vi tutnu, su lelu ja vi soko nuu ia Dios, ¿ndenu oo ti? ―jiñaꞌi.
Te jiñaꞌa Abraham:
―Naꞌa maa Dios ja taa ya lelu ja vi soko, vi seyii ―jiñaꞌa de.
Vi ka ndatnoꞌo de, te ka jika de jin kuaꞌankuei de.
Te nuu ni jinokuei de jin nuu ni kaꞌan ia Dios, te ni saꞌa de in altar yun, te ni savaꞌa de tutnu nagua kiuu ñuꞌu, te ni juꞌni de seꞌe de Isaac, te ni sonee de jin siki tutnu nuu altar yun. 10 Te ni xtaa Abraham yuchi yun ja kaꞌnde de sukun seꞌe de. 11 Yun te ni kana ia jinokuechi nuu Dios ndee andivi, te jiñaꞌa ya:
―¡Abraham! ¡Abraham!
―Jui. Yaꞌa oo san ―jiñaꞌa de.
12 Te jiñaꞌa ia jinokuechi yun:
―Ma kaꞌni ron seꞌe ron, chi vitna te ni jini ndandaa rin ja yuꞌu niꞌnu ron ia Dios, chi vini oo anu ron ja soko ron invaa seyii ron ―jiñaꞌa ya.
13 Yun te ni ndanenuu Abraham ichi yata de, te ni jini de in karneru ja ñunenu ndiki ti nuu in yutnu tindiki. Ni jaꞌan de te ni tnii de karneru yun, te ni soko de ti nuu ia Dios nuu tniuu seꞌe de. 14 Te ni xnani Abraham tinduu yun nuu taa maa Jitoꞌo. Te yun guaa vi saa ni jinkonani guaa ndee kiuu vitna: Tinduu nuu taa maa Jitoꞌo. 15 Yun te kana tuku ia jinokuechi nuu Dios jichi kuu uu jin Abraham ndee andivi, 16 te jiñaꞌa ya:
―Kachi Jitoꞌo Dios: “Ni kee yuꞌu rin jin nuu maa rin ja siun vi ni jandetu ron ja soko ron nuu rin invaa seyii ron. 17 Te yun guaa saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña rin jin ron, te skaya kuakuaꞌa rin ndikin tata ron na kuinio kimi axi na kuinio ñuti yuꞌu ndute mar, saa kuaꞌi vi kaya te vi kindee tatatnoꞌo ron ñuu nuu ka oo ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin. 18 Te jin maꞌñu sagua ndikin tata ron, te vi koo vii vi koo vaꞌa ndiꞌi ñayiu ja vi jinkoo taka ñuu nii ñuyiu, chi ni jantnoꞌo ron tnoꞌo ni kaꞌan rin”, kachi ya ―jiñaꞌa ia jinokuechi yun.
19 Yun te saa ni ndajino Abraham nuu ka oo tee ka jinokuechi nuu de, te ni ka ndakuaka tnaꞌa de ja kuanoꞌokuei de Beerseba, te yun ni oo Abraham ñuu Beerseba yun.
Ñayiu yaꞌa ni ka okuu tnaꞌa kuikin Rebeca
20 Yun te nuu ni yaꞌa ndiꞌi yaꞌa, te ni niꞌi tnoꞌo Abraham ja suni ka oo seꞌe ñani de Nacor jin Milca. 21 Te suchi xtnañuꞌu nani Uz, te yun saa ni kaku ñani nani Buz, yun te saa ni kaku suchi nani Kemuel ja ni okuu yua Aram. 22 Saa te ni kaku Quesed vi Hazo vi Pildas vi Jidlaf vi Betuel. 23 Te Betuel ni okuu yua Rebeca. Tee yaꞌa ni ka okuu ndi una seyii Milca jin Nacor, ñani Abraham. 24 Te suni ni oo seꞌe de jin Reúma, inka ñaꞌa ja ni jaka tnaꞌa jin de, te sui ka nani Teba vi Gaham vi Tahas vi Maaca.