23
Ni ndakiꞌin Abraham ñundeꞌi Efrón ja ni tayuꞌu de Sara
Te in ciento oko uja kuia ni oteku Sara ñuyiu. Te ni jiꞌi ña ñuu Quiriat-arba ja kuu Hebrón ja tnii Canaán, te ni kusuchi ndevaꞌa ini Abraham guaa ni ondaꞌi de ja jaꞌa Sara. Yun te ni ndakoo Abraham nuu katuu ndiyi de, te kuaꞌan de ja kaꞌan de jin ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Het, te jiñaꞌa de:
―Tee inka ñuu kuu san, te jika ndaꞌu san nuu ñuu ni, su vi xiko tna ni joo ñuꞌu ni na kokuu ñuꞌu san nagua na niꞌi san joo nuu tayuꞌu san ndiyi san ―jiñaꞌa de.
Yun te ka jiñaꞌa tee ka kuu tatatnoꞌo Het nuu Abraham:
―Saꞌa ni jandiuxi konini ni tnoꞌo na vi kaꞌan san, vi tata xtoo. Maa ni kuu in tee kuu nijaꞌnu ja ni kaji ña ia Dios ja oo ni neꞌu ndiꞌi sein ja ka oo ñuu yaꞌa. Te yun guaa kaji maa ni ndee yau ñaña tnaa ini ni, te tayuꞌu ni ndiyi ni, chi ni in san ma vi kindee yau ñaña ka nevaꞌa san ja tayuꞌu ni ―ka jiñaꞌa de.
Yun te ni ndakoo Abraham, te ni jinkindei de nuu ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Het. Te jiñaꞌa de:
―Nuu ja vi kuandetu ni ja tayuꞌu san joo ndiyi san yaꞌa, te vi saꞌa ni jandiuxi vi chituu ña ni joo na vi kakaon nuu Efrón seyii Zohar, nagua ja na taa de kava veꞌe nani Macpela ja oo nuu ñundeꞌi jitu de yun na xiko tna de joo nagua kuaꞌa ndei, te tniuyaꞌu san nagua ja kokuu ñundeꞌi maa san ―jiñaꞌa de.
10 Te Efrón yun, chi vi nukoo de neꞌu sava ka tnaꞌa de heteo, te ni kaꞌan jaa de jin Abraham jin nuu ndiꞌi sava ka tatatnoꞌo Het ja ka oo jin de yun vi nagua ja na vi kuni sava ka tnaꞌa de ja ka oo yeꞌe nuu ndiukuei ñayiu ñuu yun, te jiñaꞌa de:
11 ―Konini ni joo na kaꞌan san, vi tata xtoo, ja suaꞌa ni skutaꞌu ña san kava veꞌe yun jin ñundeꞌi nuu oi yun vi jin nuu ndiꞌi ñayiu ñuu san, na taa san te tayuꞌu ni ndiyi ni ―jiñaꞌa de.
12 Yun te ni jinkindei tuku Abraham nuu ndiꞌi ñayiu ñuu yun, 13 te ni kaꞌan jaa de jin Efrón, nagua ja ndiꞌi ñayiu ñuu yun na vi konini, te jiñaꞌa de:
―Nuu ja jinkuaan ini ni te jikantaꞌu san ja kaꞌan ni nasaa kuini ni, te na tniuyaꞌu san, nagua ja nii ini tna san ja tayuꞌu san ndiyi san ―jiñaꞌa de.
14 Yun te jiñaꞌa Efrón nuu Abraham:
15 ―Konini ni joo na kaꞌan san, vi tata xtoo, ja ñundeꞌi yun, chi ndei kuun ciento xuꞌun kaa ja kuu plata, te kaꞌan san ja masu nagua naꞌa kuu xuꞌun yun nuu ndi nduo, te tayuꞌu ni ndiyi ni ―jiñaꞌa de.
16 Yun te ni jinkuaan ini Abraham yaꞌu ni jikan Efrón, guaa ni ka chikuaꞌa de xuꞌun yun jin Efrón jin nuu ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Het, te ni jiñaꞌa de kuun ciento xuꞌun kaa nagua ni jikan maa de, xuꞌun jaa ja jika jin ñayiu nuu kiꞌin axi xikoi.
17 Saa ni kuu ja ni kendoo ñundeꞌi Efrón ja oo nuu nani Macpela ichi kana nikandii nuu oo ñuu Mamre. Ni kendoo ñundeꞌi yun jin kava veꞌe vi ndiꞌi yutnu ja ka oo yun vi xtnuu ka nukuiin nagua nii ni jionduu yuꞌu ñuꞌu yun, 18 ja kuu kuenta maa Abraham ja ni saꞌa jajin de jin nuu ndiꞌi ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Het ja ka oo jin de yun vi ñayiu makiukuei yeꞌe ñuu yun. 19 Te nuu ni ndiꞌi ja ni ndakiꞌin Abraham yun, te ni tayuꞌu de ndi ñasiꞌi de Sara kava veꞌe nuu ni ndakiꞌin de ja oo Macpela ichi nuu kana nikandii ñuu Mamre ja suni nani Hebrón ja tnii ña ñuu Canaán. 20 Suaꞌa ni kuu ja ni kendoo ñundeꞌi vi kava veꞌe yun vi ndiꞌi yutnu ka oo yun ja ni ndakiꞌin Abraham nuu tatatnoꞌo Het ja kokuu nuu vi kojinkoyuꞌu ndiyi.