25
Tatatnoꞌo Abraham jin inka ñasiꞌi de Cetura
Nuu ni yaꞌa ja ni jiꞌi Sara, te ni ndakuaka tnaꞌa Abraham jin inka ñasiꞌi de ni onani Cetura. Te seyii ñaꞌa yun jin de ni ka okuu Zimram vi Jocsán vi Medán vi Madián vi Isbac vi Súa. Te seyii Jocsán ni ka okuu Seba jin Dedán, te tatatnoꞌo Dedán yaꞌa ni ka okuu ñayiu Asurim vi ñayiu Letusim vi ñayiu Leumim. Te seꞌe Madián ni ka okuu Efa vi Efer vi Hanoc vi Abida vi Elda. Ndiꞌi tee yaꞌa ni ka okuu ndikin tata Cetura. Te Abraham, chi ni jiñaꞌa ndiꞌi de ja ni onevaꞌa de nuu seyii de Isaac. Su seꞌe de jin sava ka ñaꞌa ni ondeka tnaꞌa jin de, chi suaꞌa ni ni skutaꞌu ña de jin tee yun. Te vi nini teku ka de, te ni saꞌa siin de tee yun ja ma vi koo in ni ka de jin Isaac, guaa ni tetniuu jika ña de ja kuaꞌankuei tee yun ichi nuu kana nikandii.
Ni jiꞌi Abraham
Te suaꞌa kuia ni oteku Abraham nuu ñuyiu: in ciento uni xiko xaꞌun kuia. Te ni jiꞌi Abraham nuu ja ni kuu nijaꞌnu saꞌun de ja kuaꞌa kuia ni oo de, te saa te ni jiꞌi de. Yun te ni ka tayuꞌu ña seꞌe de Isaac jin Ismael kava veꞌe nani Macpela ja oo nuu ñundeꞌi tee nani Efrón seyii Zohar, tatatnoꞌo heteo ja ndiaꞌa tnaꞌa jin ñuu Mamre, 10 ñundeꞌi ja ni ndakiꞌin maa Abraham nuu tatatnoꞌo Het nuu ni tayuꞌu de Sara, te suni yun ni jinkoyuꞌu maa Abraham. 11 Te yata nuu ni jiꞌi Abraham, te ni saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña Dios jin seyii de Isaac ja ni oo de yatni nuu oo poso nani ia teku ja ndiaꞌa ña.
Tatatnoꞌo Ismael seyii Abraham
12 Te ñayiu yaꞌa ni ka okuu tatatnoꞌo Ismael seyii Abraham jin Agar, ñaꞌa ñuu Egipto ja ni ojinokuechi nuu Sara. 13 Te yaꞌa ka kuu sivi seꞌe Ismael, te vi ka tnaꞌa yukun kuaꞌan nagua ni ka kaku mamaa de. Te seyii xtnañuꞌu Ismael ni onani Nebaiot. Yun te saa ni ka oo tee ka nani Cedar vi Adbeel vi Mibsam 14 vi Misma vi Duma vi Massa 15 vi Hadar vi Tema vi Jetur vi Nafis vi Cedema. 16 Tee yaꞌa ni ka okuu seꞌe Ismael, te vi sivi in in maa de ni ka jinkonani mamaa ñuu de vi nuu ni ka jinkoo de. Te uxi uu de ni ka okuu ja ndiꞌi de, te ni ka otatnuni mamaa de nuu ñayiu veꞌe de. 17 Te suaꞌa kuia ni oteku Ismael nuu ñuyiu: in ciento oko xaꞌun uu kuia, te ni jiꞌi de ja ni jinkoo yuꞌu de nuu ka yiyuꞌu tnaꞌa kuikin de. 18 Te ni ka jinkoo tatatnoꞌo de ndee ñuu nani Havila vi guaa ndee ñuu Shur ja ndiaꞌa tnaꞌa jin ñuu Egipto, te vi saa ni ka jinkoo de ichi kuaꞌan ñuu Asiria, vi ni ka jinkoo de ichi xiin ñuu nuu ka oo ñani de.
Ni ka kaku Esaú jin Jacob
19 Yaꞌa ndakani siki tee ni ka okuu tatatnoꞌo Isaac seyii Abraham. 20 Ja oo Isaac uu xiko kuia, te ni jaka tnaꞌa de jin Rebeca sesiꞌi Betuel kuaꞌa Labán ja ka kuu de tatatnoꞌo arameo ja ni ka oo de ñuu Padan-aram. 21 Te Rebeca, chi tu ni oo seꞌe ñaꞌa yun, te ni ndakuatu Isaac ja jaꞌa ñasiꞌi de nuu Jitoꞌo, te ni onini ya ja ni jikantaꞌu de, te ni junkuꞌun seꞌe ña. 22 Te ja siun ni ka okantnaꞌa niꞌnui ini chii ña. Yun te ni ndakani ini ña:
―Nuu ja vi siaꞌa kondoꞌo vi nagua jiniuꞌu ja koteku kao ―ni kaꞌan ña.
Saa te ni jaꞌan ña ni jikan tnoꞌo ña Jitoꞌo ja siun ndoꞌo ña. 23 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo:
Ini chii ron, chi uu suchi yii ka ñuꞌu ja kuu uu ñuu naꞌnu,
te nduu ñuu yun ja ka saꞌa siin tnaꞌa guaa ndee jiti ron,
te in ñuu yun koo ndakui ka saa inka ñuu yun,
te suchi kaꞌnu yun kokunukuechi nuu suchi lule yun,
jiñaꞌa ya.
24 Te nuu ni jino kiuu ja ni ka kakui, te ni jini ña ja kuati ni ka ñuꞌu chii ña. 25 Te suchi ni kaku xtnañuꞌu, chi xini yaꞌa kuii, te vi ixi ixi ni kuiti na kuinio saꞌma ñii ja oo chitu ixi, te yun guaa ni ka xnani jin Esaú. 26 Yun te ni kaku inkai tnii guaꞌi xujaꞌa ñani Esaú, te ni ka xnani jin Jacob. Ja oo Isaac uni xiko kuia na ni ka kaku lulu Rebeca.
Ni skexiko Esaú ja kokui seyii xtnañuꞌu
27 Te ni ka jaꞌnu nduu suchi yii yun. Te ni jintnaꞌa ini Esaú ja kokakai yuku sii ini, guaa ni kee ndusu ndevaꞌi ja ni ojaꞌni kiti yuku, te tee ni ojika yuku ndusu ni okui. Su Jacob, chi tu ni oo lati, te ni ojinkuaan ini ja koi veꞌe saꞌun. 28 Te ni okutoo ka ña Isaac jin Esaú, chi ni ojintnaꞌa ini de ja kaa de kuñu kiti yuku ni ojaꞌni. Te ndia Rebeca, chi ni okutoo ka ña Jacob. 29 Te ni oo in kiuu oo Jacob savaꞌi ndei ja kaxeꞌin, te nuu saa ni ndajino Esaú ja ni jaꞌin yuku vi ni kuita kuiti kokin. 30 Te jiñaꞌi nuu Jacob:
―Jikantaꞌu rin, vi ñani, taa tna joo ndei ndikuaꞌa nuu ja ni saꞌa ron jian na kaa rin, chi ni kuita ndevaꞌa rin ―jiñaꞌi.
Te suu guaa ni ka xnani ña jin Esaú, Edom.* 25:30 Edom, kei kaꞌan: ja ndikuaꞌa. 31 Yun te jiñaꞌa Jacob:
―Nuu ja ndaxiko ron kiuu vitna nuu rin ja na nduu rin suchi xtnañuꞌu ja kuni mani guaꞌa ka ña tatao, te taa rin ―jiñaꞌi.
32 Yun te jiñaꞌa Esaú:
―Yaꞌa ndia vi jiꞌi rin soko vitna ñuꞌni, te nagua jiniuꞌu nuu rin, visi na kokuu rin suchi xtnañuꞌu ―jiñaꞌi.
33 Te jiñaꞌa Jacob:
―Kee yuꞌu nuu ia Dios vitna ñuꞌni nuu saa, te na taa rin ―jiñaꞌi.
Te ni kee yuꞌu Esaú nuu ia Dios ja ni ndaxikoi nuu Jacob ja suchi yun ni nduu suchi xtnañuꞌu. 34 Yun te ni jiñaꞌa Jacob xtaa vixin vi ndei lenteja nuu ñani ja ni jaa ni jiꞌi, te ni ndakoi kuaꞌin. Saa ni kuu ja ni skexiko Esaú, te tu ni ndiꞌni ndevaꞌi ja kokui seꞌe xtnañuꞌu.

*25:30 25:30 Edom, kei kaꞌan: ja ndikuaꞌa.