26
Ni ndasaꞌa jaa Jitoꞌo tratu jin Isaac
Te tiempu saa ni oo inka tnama xeen ndevaꞌa nii ñuu yun saa nuu tnama ja ni kuu na ni oo ndi Abraham. Te yun guaa ni kee Isaac kuaꞌan de ñuu Gerar nuu ni oo Abimelec rey ñayiu filisteo. Te yun ni skuni ña Jitoꞌo, te jiñaꞌa ya:
―Masu ja kee ron kiꞌin ron ñuu Egipto, chi kendoo ñuu nuu kaxtnoꞌo maa rin. Te ñuu yaꞌa kondaꞌu ni ron, su koto ña maa rin, te chindee chituu ña rin jin ron, chi nuu maa ron, vi nuu tatatnoꞌo ron guaa taa rin ndiꞌi ñuꞌu yaꞌa nagua ja skunkuu rin tnoꞌo ni kee yuꞌu rin nuu ndi tata yua ron Abraham. Te skaya kuakuaꞌa rin ndikin tata ron na kuinio kimi ka oo andivi. Te nuu tatatnoꞌo ron guaa kuñaꞌa rin ndiꞌi ñuꞌu yaꞌa ja vi koo de, te vi koo vii vi koo vaꞌa ndiꞌi ñuu naꞌnu ja jaꞌa ndikin tata ron. Chi ni jantnoꞌo Abraham tnoꞌo ni kaꞌan rin, te ni skunkuu de nagua ni tatnuni rin ndiꞌi tniuu ja ni saꞌa de vi ley rin ―jiñaꞌa ya.
Ni jino Isaac ñuu Abimelec
Te yun guaa ni kendoo Isaac ja ni oo de ñuu Gerar. Te nuu ka jikan tnoꞌo ña ñayiu ñuu yun jin de naxa kuni tnaꞌa de jin ñaꞌa ndeka tnaꞌa jin de yun, te jiñaꞌa de:
―Kuaꞌa san kuu ña.
Chi oyuꞌu de ja kaxtnoꞌo ndaa de ja ñasiꞌi de kuu ña, chi ni ondakani ini de axi saa vatu ni vi kaꞌni ña ñayiu ñuu yun ja jaꞌa Rebeca, chi luu ndevaꞌa ni ojito ña. Su nuu ni kunaꞌa ja ni oo de ñuu yun, te ni oo in kiuu oo rey Abimelec ndiaꞌa de ventana ini veꞌe de, te vi sanaa ni jini de ja ndutoo ña Isaac jin ñasiꞌi de Rebeca. Yun te ni kana ña Abimelec jin Isaac, te jiñaꞌa de:
―Ñaꞌa yaꞌa, chi oo ndaa ja ñasiꞌi ni kuu ña, te ¿nau ja kaꞌan ni ja kuaꞌa ni kuu ña? ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa Isaac:
―Saa chi ni ndakani ini san axi saa vatu ni vi kaꞌni ña ñayiu jin san ja jaꞌa ña ―jiñaꞌa de.
10 Te jiñaꞌa Abimelec:
―¿Te nau ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni? Te nuu siun joo ni ka, chi ndee in tee ñuu yaꞌa vi kusun jin ñasiꞌi ni, te ja saa chi vi siki ndiꞌi san makisiaꞌa ni yika kuechi yaꞌa ―jiñaꞌa de.
11 Yun te ni tatnuni Abimelec nuu ndiꞌi ñayiu ñuu de yun, te jiñaꞌa de:
―Nuu ja ndee in ni na vi keꞌe tee yaꞌa axi ñasiꞌi de, te vi kaꞌan ndaa ndaa san ja vi kuu ni ―jiñaꞌa de.
12 Te kuia saa ni jitu Isaac ñuꞌu ñuu nuu ni oo de yun, te vii ndevaꞌa ni kuvaꞌa, chi maa ia Jitoꞌo ni chindee ni chituu ña jin de. 13 Te ni kuu kuika de, te vi saa in kiuu in kiuu ka majinkonevaꞌa ka de vi guaa ndee ja ni kuu kuika ndevaꞌa de. 14 Te ni jinkonevaꞌa kuaꞌa de ndikachi vi kuaꞌa isndiki vi kuaꞌa ñundeꞌi ni ojitu de, guaa ni ka jinkondee ñayiu filisteo ka kuu kuasun ini nuu de. 15 Te ndiꞌi poso ndute ja ni jate ndi tata yua de Abraham jin tee ni ka ojinokuechi nuu de na ni oo de ñuu yun, ni ka ndachitu ñayiu filisteo yun ñuꞌu, te ka xnaa saꞌun de. 16 Yun te jiñaꞌa Abimelec nuu Isaac:
―Vitna te kuaꞌan ni inka ñuu, chi tu ka kuini ka san ja koo ni yaꞌa, chi ni jinkovaꞌa ndevaꞌa ka ni saa ndiꞌi maa san ja ka oo san ñuu yaꞌa ―jiñaꞌa de.
17 Yun te kuaꞌan Isaac ja ni jino de in chikoꞌi kaꞌnu ñuu Gerar, te yun ni jinkoo de ja ni oo de.
18 Te ni ndakate Isaac poso ndute ja ni jate ndi tata yua de nuu ni oteku ja ni ka ndachisaꞌu ñayiu filisteo nuu kuee ka ja ni jiꞌi Abraham, te nuu ni ndiꞌi ja ni ndakune de poso yun, te ni ndaxnani ii ni de nagua ni xnani maa ndi tata de. 19 Su nuu ni ka jate tee ka jinokuechi nuu Isaac in yau chikoꞌi kaꞌnu yun, te yun ni ka jinkuꞌun de in poso ndute vii ja kee maa de yun. 20 Su yun te ni ka kantnaꞌa niꞌnu tee ka jito kiti ja ka oo maa ñuu Gerar jin tee ka jito kiti Isaac nuu ka jiñaꞌa de ja poso ndute maa de kuu poso yun. Te yun guaa ni xnani Isaac poso Esek, chi ni ka kantnaꞌa niꞌnu de ja jaꞌa poso yun. 21 Te ni ka jate de inka poso, te vi suni ni ka kantnaꞌa niꞌnu de siki poso yun, te yun guaa ni xnani Isaac poso yun Sitna.* 26:21 Sitna, kei kaꞌan: ka nee uꞌu tnaꞌa. 22 Yun te ni kujioo de kuaꞌan de inka lado, te yun ni ka jate tuku de inka poso, te yun guaa tu ka na tnoꞌo kiti ini ni oo siki poso yun, guaa ni xnani de Rehobot, 26:22 Rehobot, kei kaꞌan: nuu oo jite. chi ni kachi de:
―Vitna te ni jandetu Jitoꞌo ja vi kosii inio te vi jinkoo vaꞌo ja vi kayao ñuu yaꞌa ―ni kachi de.
23 Te ni kee de yun ja makaa de kuaꞌan de ñuu Beerseba. 24 Te ni skuni ña Jitoꞌo jin de jakuaa yun, te jiñaꞌa ya:
Maa rin kuu Dios ndi tata ron Abraham.
Te ma koyuꞌu ron, chi oo maa rin jin ron,
te chindee chituu ña rin jin ron,
te skaya kuakuaꞌa rin ndikin tata ron ja jaꞌa ndi Abraham,
tee ni ojinokuechi nuu rin,
jiñaꞌa ya.
25 Te yun ni saꞌa Isaac in altar ja ni ndakakuneꞌe de sivi Jitoꞌo. Te vi maa yun ni jakin de veꞌe saꞌun ja ni oo de. Te yun ni ka jate tee ka jinokuechi nuu de in poso.
26 Yun te ni oo in kiuu ja ni jinokuei Abimelec ka ndeka tnaꞌa de jin tee xteku ña jin de nani Ahuzat vi Ficol tee tatnuni nuu soldado de ja ni kekuei de ndee Gerar ja mavijinkoto de Isaac. 27 Te jiñaꞌa Isaac:
―¿Nau ja vajikuei ni ja mavikikoto ña ni, te a masu ni ka kaꞌan uꞌu ña ni, te ni ka skunu ña ni ñuu ni ja vaji san? ―jiñaꞌa de.
28 Te ka jiñaꞌa tee yun:
―Saa chi ka jini ndaa san ja oo ni jin Jitoꞌo, te ka kuini san ja na kee yuꞌu ni nuu ia Dios vi saa ni sein na vi kee yuꞌu san nuu ya, te na vi saꞌo in tratu, 29 ja ma saꞌa ña ni in jakueꞌe nani ni ka saꞌa ña san in javaꞌa jin ni. Te ni in san ña ni keꞌe ña jin ni, te tnoꞌo sii ini ni ka ndatetniuu ña san ja vaji ni. Su vitna te ia Dios, guaa chindee chituu ña jin ni ―ka jiñaꞌa de.
30 Yun te ni saꞌa Isaac in viko ja ni ka jaa ni ka jiꞌi de. 31 Te neꞌe ndevaꞌa inka kiuu ni ka ndakoo de, te ni ka kee yuꞌu in in de nuu ia Dios ja ma vi saꞌa tnaꞌa de in jakueꞌe. Yun te ni ka ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa de ja ni ka nduu mani de, te kuanoꞌokuei tee yun. 32 Te vi maa kiuu saa ni ndajinokuei sava tee ka jinokuechi nuu Isaac ja ni ka kaxtnoꞌo de ja ni ka jate de inka poso, te ni ka niꞌi de ndute yun. 33 Te ni xnani Isaac poso yun Seba. Te yun guaa ni jinkonani ñuu yun Beerseba guaa ndee kiuu vitna.
34 Te nuu ni jino Esaú uu xiko kuia, te ni jaka tnaꞌa de jin Judit sesiꞌi Beeri, tatatnoꞌo heteo, vi ni jaka tnaꞌa de jin inka ñaꞌa nani Basemat sesiꞌi Elón tatatnoꞌo heteo. 35 Te nduu ñaꞌa yun guaa ni ka jiñaꞌa kuaꞌa tnoꞌo suchi ini nuu Isaac vi nuu Rebeca.

*26:21 26:21 Sitna, kei kaꞌan: ka nee uꞌu tnaꞌa.

26:22 26:22 Rehobot, kei kaꞌan: nuu oo jite.