27
Ni kindee Jacob javii javaꞌa ja kutaꞌu Esaú nuu tata de Isaac
Yun te nuu ni kuu nijaꞌnu ndevaꞌa Isaac, te ni saꞌu nuu de ja tu ni ondijin ka, te ni kana de Esaú seyii jakuaꞌa de, te jiñaꞌa de:
―Seyii rin.
Te jiñaꞌa Esaú:
―Yaꞌa oo san, tata.
Te jiñaꞌa de:
―Vitna te ja makunijaꞌnu saꞌun rin, te tu jini rin ndee ni in kiuu yaꞌa te kuu rin. Te yun guaa kakuiko kuji ron vi itni nuu ñuꞌu yutnu ndugua ron, te kuaꞌan yuku ndusu majinkaꞌni in kiti yuku. Te savaꞌa ron in ndei kuñu vi nagua tnaa ini maa rin, te kisiaꞌa ron na kaa rin, nagua ja na kakantaꞌu rin jaꞌa ron nuu ia Dios ama ka ja kuu rin ―jiñaꞌa de.
Te Rebeca, chi nini guaꞌa ña ja siun jiñaꞌa yii ña Isaac nuu seyii ña Esaú. Te nuu ni kee Esaú ja kuaꞌan de yuku majinduku de kiti kaa tata de, yun te ni kaꞌan Rebeca jin seyii ña Jacob, te jiñaꞌa ña:
―Ni onini rin vitna ja ni kaꞌan tata ron jin ñani ron Esaú, te jiñaꞌa de ja na kiꞌin ñani ron yuku ndusu na kaꞌni de in kiti yuku, te na savaꞌa de in ndei kaa tata ron, nagua ja kakantaꞌu de ñani ron jin nuu maa Jitoꞌo ama ka ja kuu de, jiñaꞌa de. Te yun guaa vitna, vi seꞌe, te kuantnoꞌo tnoꞌo ja tatnuni rin. Kuaꞌan nuu ka oo ndixiꞌu jian, te kaji ron uu chivatu kueli, kiti ndatnu ka, te na savaꞌa rin in ndei asin, nagua tnaa ini maa tata ron. 10 Te junsiaꞌa ron na kaa de, nagua ja na kakantaꞌu ña de jin ron nuu ia Dios ama ka ja kuu de ―jiñaꞌa ña.
11 Su jiñaꞌa Jacob nuu nanai Rebeca:
―Su ja jini tata san ja ñani san Esaú, chi ixi ninii de, te sein, chi tuu. 12 Te nuu saa vatu ni na keꞌe ña de, te kuni de ja chia xndaꞌu san de, te xtau tniaꞌa ña de jin san nuu tniuu ja kakantaꞌu ña de nuu ia Dios ―jiñaꞌi.
13 Te jiñaꞌa nanai nui:
―Ma yuꞌu ron, vi seyii, na kuiso siki maa rin tniaꞌa yun, te maintnoꞌo kuu ja kuantnoꞌo tnoꞌo kaꞌan rin, te majinkuaka kiti ni tatnuni rin ―jiñaꞌa ña.
14 Yun te ni jaꞌin ni jinkuakai ti, te ni jiñaꞌi ti nuu nanai ja ni savaꞌa ña in ndei kuñu ti vi nagua tnaa ini maa tatai. 15 Yun te ni tau Rebeca saꞌun vii ka seyii jakuaꞌa ña Esaú ja ka ovaꞌa veꞌe ña, te ni skuiꞌnu ña seyii lule ña Jacob. 16 Te ni tniutuu ña ñii chivatu kueli yun, nagua sukun ndaꞌa Jacob vi sukuin nuu tu na ixi ni kana. 17 Te ni jiñaꞌa ña ndei vi xtaa vixin ja ni savaꞌa ña yun nuu Jacob.
18 Yun te kuaꞌin ja ni kiui nuu oo tatai, te jiñaꞌi:
―Tata.
Te ni kaꞌan Isaac:
―Neꞌe, seꞌe. Yaꞌa oo rin. ¿Ndee seyii rin kuu ron? ―jiñaꞌa de.
19 Te jiñaꞌa Jacob nuu yuai:
―Maa san kuu Esaú seyii jakuaꞌa ni, vi tata. Yaꞌa makisiaꞌa san ndei ni savaꞌa san, nagua ni kaꞌan ni. Te ndakoo ni vitna, te kaa ni ndei kiti yuku ja ni jaꞌni san, nagua ja kakantaꞌu ni nuu ia Dios ja jaꞌa san ―jiñaꞌi.
20 Yun te jiñaꞌa Isaac nuu seyii de:
―¿Naxa ni saꞌa ron, vi seꞌe, ja nase ñama ni niꞌi ron ti? ―jiñaꞌa de.
―Saa, vi tata, chi maa Jitoꞌo, ia kuu Dios maa ni, ni saꞌa ja ni kenta ni ti nuu san ―jiñaꞌa Jacob.
21 Te jiñaꞌa Isaac nuu Jacob:
―Kindeꞌe yatni ka, vi seꞌe, te na skaka ndaꞌa ña rin, nagua ja kuni rin a ndija ja seyii rin Esaú kuu ron axi ñaꞌa ―jiñaꞌa de.
22 Yun te ni jintnaꞌa ña Jacob jin tatai Isaac, te ni skaka ndaꞌa ña de, te jiñaꞌa de:
―Tnoꞌo kaꞌan yaꞌa guaa na kaꞌan Jacob kaꞌan, su chi sukun ndaꞌa yaꞌa, chi sukun ndaꞌa Esaú kuu ―jiñaꞌa de.
23 Te tu ni ndakuni ña de, chi ja siun oo kuaꞌa ixi ndaꞌi, nagua kaa ndaꞌa ñani Esaú, te ni jikantaꞌu de nuu ia Dios ja jaꞌi. 24 Te ni jikan tnoꞌo tuku de jin:
―¿A ndija ja maa ron kuu vi Esaú? ―jiñaꞌa de.
―Maa san kuu, tata ―jiñaꞌa Jacob.
25 Yun te jiñaꞌa tuku Isaac:
―Nuu saa te tnaa ndei kiti yuku ja ni savaꞌa ron jian na kaa rin, vi seꞌe, nagua ja kakantaꞌu rin nuu ia Dios ja jaꞌa ron ―jiñaꞌa de.
Saa te ni tnaa Jacob ndei ni jaa tatai vi ni jiñaꞌi nduxi uva ja kuu vinu ni jiꞌi de. 26 Yun te jiñaꞌa tatai Isaac:
―Vitna te kindeꞌe, vi seꞌe, te chitu jiki nuu rin ―jiñaꞌa de.
27 Te nuu ni jintnaꞌa ña Jacob ja ni chitui nuu tatai, te ni jini de xiko saꞌuin, te ni jikantaꞌu de nuu ia Dios ja jaꞌi jin tnoꞌo yaꞌa:
Yaꞌa ndia vi jaꞌan xiko kaji ron, vi seꞌe,
chi jaꞌan ron nagua ka jaꞌan xiko ita oo nuu yuku ja ni saꞌa vii saꞌa vaꞌa Jitoꞌo.
28 Te maa ia Dios na skuun yuyu sau ndee andivi nuu ñundeꞌi jitu ron,
te na kokuvaꞌa vii ndevaꞌa triu ron vi na konevaꞌa kuaꞌa ron nduxi uva.
29 Te na vi kokunukuechi ndiꞌi ñayiu nuu ron,
te ndiꞌi ñuu naꞌnu na vi kindei na vi kititi nuu ron.
Suu ron guaa kokuu jitoꞌo ndiꞌi ñani ron,
te ndiꞌi seꞌe nana ron na vi kindei vi kititi nuu ron.
Te na tau tniaꞌa ñayiu kaneꞌe ña jin ron
te na koo vii koo vaꞌa ñayiu kaꞌan vaꞌa ja jaꞌa ron,
jiñaꞌa de nuu ni jikantaꞌu de ja jaꞌi.
30 Yun te nuu ni ndiꞌi ni jikantaꞌu ña Isaac jin Jacob, te vi inka ni ndee Jacob nuu oo tatai. Yun te ni ndajino ni ñani Esaú jin kiti yuku ja ni jaꞌni de yun. 31 Te suni ni savaꞌa de ndei kuñu kiti yuku ni jaꞌni de yun, te nee de ni jino de nuu oo tata de, te jiñaꞌa de:
―Ndakoo ni tata, te kaa ni joo ndei kuñu yuku ja ni jaꞌni san nuu ni jaꞌan san yuku, nagua ja kakantaꞌu ña ni nuu ia Dios ―jiñaꞌa de.
32 Yun te jiñaꞌa tata de Isaac:
―¿Te na in kuu ron?
―Maa san kuu Esaú seyii jakuaꞌa ni, vi tata ―jiñaꞌa de.
33 Yun te vi ni ndandiki teteꞌa de, te jiñaꞌa de:
―Nuu saa te na in kuu ja ni kii yaꞌa, te nee ndei kuñu yuku, te vi jandaa ja ni tnaa, te ni jaa ndiꞌi rin ama ka ja kee ron. Te ja ni jikantaꞌu rin ja jaꞌi, guaa tee vii tee vaꞌa kokui ―jiñaꞌa de.
34 Te nuu ni jini soꞌo Esaú ja siun jiñaꞌa tata de, te ni kana ndaꞌi de vi kana jaa kuiti de ja uꞌu ndevaꞌa tnaꞌu ini de, te jiñaꞌa de:
―Suni kakantaꞌu tna ni ja jaꞌa san nuu ia Dios, vi tata yua san ―jiñaꞌa de.
35 Te jiñaꞌa tata de:
―¿Naxa saꞌa rin, vi seꞌe, te ni kii ñani ron ni xndaꞌu ñai, te kuaꞌin jin ja kutaꞌu kundetu ron nuu ia Dios? ―jiñaꞌa de.
36 Yun te jiñaꞌa Esaú:
―Nase guaꞌa ni ka kii ini ni ja ni ka xnani ni jin Jacob, su vi yaꞌa ni jino uu jichi ja kindei ja kutaꞌu san, chi jaxtnañuꞌu ni kindei nuu san ja ni jinkonevaꞌa ndai ja sui ni nduu suchi jakuaꞌa ja kuni mani guaꞌa ka ni jin, te vitna ni kindei nagua kutaꞌu san nuu ni jin nuu ia Dios ―jiñaꞌa de.
Yun te ni jikan tnoꞌo de tata de:
―¿A vi tu saꞌun ka nagua tavaꞌa ni ja kutaꞌu san, vi tata? ―jiñaꞌa de.
37 Yun te jiñaꞌa Isaac:
―¿Nagua kuu ka ja taa rin, vi seꞌe, te ja ni saꞌa kaꞌnu rin ñani ron ja kokui jitoꞌo ron vi ni jiñaꞌa rin ja ndiꞌi ñani ron vi kokunukuechi nui, vi ni jiñaꞌa rin ja maa ia Dios na chindee chituu ña jin, te konevaꞌa kuaꞌi triu vi nduxi uva? ¿Te vitna nagua kuu ka ja saꞌa rin jin ron, vi seꞌe? ―jiñaꞌa de.
38 Yun te ni jikan tnoꞌo Esaú tata de:
―¿A vi tu saꞌun ka visi ja invaa ka tnoꞌo kakantaꞌu ni ja jaꞌa san nuu ia Dios, vi tata? ―jiñaꞌa de. Te ni kana ndaꞌi jaa de.
39 Yun te ni kaꞌan tata de Isaac, te jiñaꞌa de:
Vitna, vi seꞌe, te ma koo ron nuu ñundeꞌi ja kuvaꞌa,
te ni ma koo ron nuu yuyu sau ja skuun ia Dios ndee andivi.
40 Te jin yuchi kani ron guaa niꞌi ron ja kaa ja koꞌo ron ja koteku ron.
Te kokunukuechi ron nuu ñani ron,
su kiuu na kundakui maa ron te kujioo ron nui
te ma kokunukuechi ka ron,
jiñaꞌa de.
Ni jino yuꞌu Jacob nuu ñani Esaú
41 Yun te ni kaꞌan uꞌu ña Esaú jin Jacob ja jaꞌa ja ni jikantaꞌu guaꞌa ña tata de nuu ia Dios jin ñani de, te ni ndakani ini de jin anu de ja konee ña de, te kiuu na kuu tata de, te kaꞌni ña de ja siun ni saꞌa ñai, ni ndakani ini de. 42 Te ni ka ndakani nuu Rebeca ja siun ndakani ini seyii jakuaꞌa ña Esaú. Te ni kana ña Jacob seyii lule ña, te jiñaꞌa ña nui:
―Ndakani ini ñani ron Esaú ja kaꞌni ña de jin ron nagua ja kendoo sii ini de ja siun ni saꞌa ron. 43 Te yun guaa vitna, vi seꞌe, te kuantnoꞌo tnoꞌo kaꞌan rin, ndakoo te kunu yuꞌu kuaꞌan veꞌe kuaꞌa rin Labán ja oo ñuu Harán. 44 Te yun ni koo ron ndee saa kuia guaa ndee na yaꞌa ini ñani ron jin tnoꞌo kiti ini, 45 guaa ndee na naa ini de ja kiti ini de ja ni saꞌa ni kuu ron de. Te saa tetniuu rin ja vi ndajakuaka ña jin ron vi ja ma skunaa ña rin jin nduu ron invaa ni kiuu ―jiñaꞌa ña.
46 Yun te jiñaꞌa Rebeca nuu Isaac:
―Ja ni tunini saꞌun san maa san ja jaꞌa ñasiꞌi seꞌo Esaú ja ka kuu tatatnoꞌo heteo yaꞌa. Te nuu vi suni in suchi siꞌi tatatnoꞌo heteo na kuaka tnaꞌa jin seꞌo Jacob, nagua ka ndaa sesiꞌi ñayiu ñuu yaꞌa, ¿vi nagua jiniuꞌu ja koteku san? Vi kuu ka ja na kuu san ―jiñaꞌa ña.