28
Yun te ni kana ña Isaac jin Jacob, te ni jikantaꞌu de nuu ia Dios ja jaꞌi, te ni tatnuni de nui, te jiñaꞌa de:
―Ma kuaka tnaꞌa ron jin ñasiꞌi ñuu Canaán yaꞌa. Chi ndakoo te kuaꞌan ñuu Padan-aram, veꞌe tata jaꞌnu ron Betuel, yua nana ron, te yun kuaka tnaꞌa ron jin ndee in sesiꞌi xtoo ron Labán, kuaꞌa nana ron. Te maa ia Dios ja ndiꞌi ni ja kuu saꞌa ya na saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña ya jin ron, te na saꞌa ya ja na vi kaya kuaꞌa ndikin tata ron, te neꞌu ron na kekuei kuaꞌa ndevaꞌa ñuu naꞌnu. Te ia Dios na ndasaꞌa vii ndasaꞌa vaꞌa ña jin ron vi jin tatatnoꞌo ron nagua ni saꞌa ya tata jaꞌnu ron Abraham, nagua ja na saꞌa jajin ron ñundeꞌi nuu ka oo vitna ja ni jiñaꞌa ia Dios nuu ndi tata rin Abraham ―jiñaꞌa de.
Saa ni kuu ja ni tetniuu Isaac seꞌe de Jacob ja kuaꞌin ñuu Padan-aram veꞌe Labán seyii Betuel, tee kuu tatatnoꞌo arameo, kuaꞌa Rebeca, nana Jacob vi Esaú. Te ni jini Esaú ja ni jikantaꞌu tata de ja jaꞌa Jacob, te ni tetniuu ña de ja kuaꞌin ñuu Padan-aram nagua ja yun ndukui ñasiꞌi, te suni ni jini de ja nuu ni jikantaꞌu Isaac ja jaꞌa Jacob, te ni tatnuni de nui nuu jiñaꞌa de: “Masu ja kuaka tnaꞌa ron jin ñasiꞌi ñuu Canaán yaꞌa”.
Te ni jantnoꞌo ña Jacob jin tatai vi nanai, te kuaꞌin ñuu Padan-aram. Saa te ni kutnuni ini Esaú ja tu jinkuaan ini ña tata de Isaac jin ñasiꞌi ñuu Canaán. Te yun guaa ni jaꞌan de veꞌe Ismael seyii ndi tata jaꞌnu de, te ni jaka tnaꞌa de jin sesiꞌi tee yun suchi nani Mahalat, kuaꞌa tee nani Nebaiot. Te siin ka kuu uu ñaꞌa ñuu Canaán ja ndeka de ndee ama ka.
Ni skuni ña Jitoꞌo jin Jacob
10 Yun te ni kee Jacob ñuu Beerseba, te kuaꞌin ichi ñuu Harán. 11 Su sagua ichi ni ni kentai te ni ñini saꞌun, guaa yun ni ni ndoi, te ni kiꞌin in yuu oo yun ni chiꞌi xini, te jinkotui ja ni kixin. 12 Te yun ni jani ja ni jini in escalera nukuiin guaa ndee nuu ñuꞌu yaꞌa, te yituu xtuu tnu ndee ndika andivi. Te yun makakuei vi manukuei ia ka jinokuechi nuu maa Dios nuu escalera yun. 13 Te yun ni jini maa Jitoꞌo, ja oo ya ndee siki escalera yun, te jiñaꞌa ya:
―Maa rin kuu Jitoꞌo Dios tata jaꞌnu ron Abraham vi Dios tata ron Isaac. Te ñuꞌu nuu katuu ron vitna ñuꞌni guaa taa rin nuu maa ron vi nuu tatatnoꞌo ron. 14 Chi saꞌa rin ja vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa tatatnoꞌo ron na kuinio ñuyaka ñuꞌu, te vi kutenuu ichi nuu ron vi ichi yata ron, ichi ndaꞌa kuaꞌa ron vi ichi ndaꞌa satni ron, te vi ndiꞌi ñayiu vi koo vii vi koo vaꞌa nuu ñuyiu yaꞌa ja jaꞌa ndikin tata ron. 15 Te oo maa rin jin ron, te koto ña rin ndeni nuu ni kuu ja kiꞌin ron, te chindee chituu ña maa rin ja ndajiokuiin ron ñuu yaꞌa, chi ma xndendoo ña rin guaa ndee na skunkuu rin ndiꞌi tnoꞌo ni kaꞌan rin nuu ron ―jiñaꞌa ya.
16 Saa te ni ndoto Jacob nuu jani yun, te ni ndakani ini: “Vi ja ndaa kuiti ja yaꞌa oo Jitoꞌo, te tu jinio”, ni kaꞌin.
17 Yun te ni yuꞌi, te ni ndakani ini: “Nase ndeꞌe ioo kaa yaꞌa, tu na in guaa kuu ka, chi veꞌe Dios nuu kuu yeꞌe andivi kuu”, ni kaꞌin.
18 Te neꞌe ndevaꞌa ni ndakoo Jacob inka kiuu, te ni kiꞌin yuu ja ni yiꞌi xini nuu ni kixin yun, te ni jani ndichi ja na kokuu in seña, yun te ni kiꞌin texeꞌen te ni joso ndosoi siki yuu yun. 19 Te ni xnani yun Betel visi Luz ni onani ñuu yun jaxtnañuꞌu. 20 Yun te ni kee yuꞌu Jacob nuu ia Dios, te ni kaꞌin: “Nuu ja na koo ia Dios jion, te na koto na kuni ña ya ichi kiꞌon, te na taa ya ja kaa ja koꞌo vi ja koo ndiꞌi ja koo namao, 21 te na koto ña ya ja ndejioo vii ndejioo vaꞌo veꞌe tata yuao, te ja saa chi Jitoꞌo kokuu Dios mao. 22 Te yuu ja ni janio yaꞌa kokuu seña ja yaꞌa kuu veꞌe ia Dios. Te ndiꞌi ja taa ya ja konevaꞌo kokeneꞌe sion uxi ja ciento ja niꞌo yun kosoko nuu maa ya”, ni kaꞌin.