35
Ni ndajiokuiin Jacob Betel
Te jiñaꞌa ia Dios nuu Jacob:
―Ndakoo te makanuu Betel, te yun koo ron, te saꞌa ron in altar Dios yun, ia ni skuni ña jin ron na jino yuꞌu ron nuu ñani ron Esaú ―jiñaꞌa ya.
Yun te jiñaꞌa Jacob nuu ñayiu veꞌe de vi nuu ndiꞌi ñayiu ka oo jin de:
―Vi skana ni chuꞌchi inka ñuu ja ka nevaꞌa in in ni, te vi ndasavii ni maa ni, te vi ndasama ni saꞌun ka niꞌnu ni. Te vi ndakoo ni, te na vi kanuo Betel, chi yun saꞌa san in altar Dios, ia ni onini ja ni jikantaꞌu san kiuu ni tnaꞌa san tnundoꞌo, te ndee kiuu yun oo ya jin san nuu ichi jika san ―jiñaꞌa de.
Te saa ni kuu ja ka jiñaꞌi chuꞌchi inka ñuu ja ka nevaꞌi nuu Jacob, vi ja ka yiꞌi soꞌi, te ni tayuꞌu Jacob nduꞌu in tnundii ja nukuiin yatni ñuu Siquem. Te ni kekuei de kuaꞌankuei de, te ni saꞌa ia Dios ja ni ka yuꞌu ndevaꞌa ñayiu ka oo sava ka ñuu yatni yun, te yun guaa ña ni kikuei ini ja vi sondikin ñai jin seꞌe Jacob.
Te ni kentakuei Jacob in ñuu nuu ni onani Luz ja nani Betel vitna ja oo nuu ñuꞌu ñuu ñayiu cananeo, ni jino de jin ndiꞌi ñayiu ja ka oo jin de. Te ni saꞌa de in altar yun, te ni xnani de El-betel,* 35:7 El-betel, kei kaꞌan: Dios betel. chi yun ni skuni ña ia Dios jin de na jino yuꞌu de nuu ñani de.
Yun te ni jiꞌi Débora, ñaꞌa ni ojito ña jin Rebeca nuu lule ña, te ni jinkoyuꞌu ña Betel nduꞌu in tnundii, te ni jinkonani yun Alón-bacut. 35:8 Alón-bacut, kei kaꞌan: tnundii nuu ndaꞌi.
Te skuni tuku ña ia Dios inka jichi jin Jacob nuu ni ndajiokuiin de ja ni oo de ñuu Padan-aram, te ni kaꞌan vii ni kaꞌan vaꞌa ya jin de. 10 Te jiñaꞌa ia Dios:
―Sivi ron kuu Jacob, su ma konani ka ron Jacob, chi Israel kokuu sivi ron ―jiñaꞌa ya.
Te ni xnani ña ya Israel jin de. 11 Te suni jiñaꞌa ka ia Dios:
―Maa rin kuu Dios kaꞌnu ja ndiꞌi ni ja kuu saꞌa rin, te vi taꞌu kuaꞌa ron ja vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa ron, te vi kokuu ron in ñuu, te neꞌu ron kekuei kuaꞌa ñuu naꞌnu, te suni neꞌu maa ron kekuei kuaꞌa rey ja vi kokuu de niñi xikui ron. 12 Te nuu maa ron taa rin ñuꞌu ja ni jiñaꞌa rin nuu Abraham vi nuu Isaac, te nuu na kuu ron te kuñaꞌa rin ñuꞌu ñuu yaꞌa nuu ndikin tata ron ―jiñaꞌa ya.
13 Te kuaꞌan ia Dios nuu ni ka oo ya jin Jacob ja ni kaꞌan ya nuu de. 14 Yun te ni jani ndichi Jacob in kava ja kokuu in seña nuu ni kaꞌan de jin ia Dios, te siki kava yun ni joso de nduxi uva vi texeꞌen. 15 Te ni xnani Jacob nuu ni kaꞌan Dios jin de Betel.
Ni jiꞌi Raquel
16 Nuu kuee ka, te ni kekuei de ñuu Betel kuaꞌankuei de, su jaꞌni ka ña joo ja kentakuei de ñuu Efrata, te ni tuu Raquel ja kaku lulu ña, su kuaꞌa tnundoꞌo oo ja kaku lulu ña. 17 Te ja siun kuaꞌa tnundoꞌo ja kaku lulu ña, te jiñaꞌa ñaꞌa tatna ja jito ña yun:
―Ma yuꞌu ni, chi suni koo in seyii luluu ni ―jiñaꞌa ña.
18 Su vi nuu kuyatni ja kana anu ña ja kuu ña, te ni xnani ña jin Benoni, 35:18 Benoni, kei kaꞌan: seyii tnoꞌo suchi ini. su tatai ni xnani ña Benjamín.§ 35:18 Benjamín, kei kaꞌan: seyii ndaꞌa kuaꞌa.
19 Saa ni kuu ja ni jiꞌi Raquel, te ni jinkoyuꞌu ña ichi kuaꞌan ñuu Efrata ja kuu ñuu Belén. 20 Te ni jani ndichi Jacob in kava kaꞌnu jite siki yau ñaña yun, te kava yun kuu in seña ja yun yiyuꞌu Raquel ndee kiuu vitna.
21 Yun te kuaꞌan Israel ja ni yaꞌa de ñuu Migdal-edar, te ichi yun ka ni saꞌa de veꞌe saꞌun ja ni ka oo de. 22 Te nini ka oo Israel nuu ñuꞌu yun, te ni jaꞌan Rubén, te ni ka kixin jin Bilha inka ñasiꞌi tatai, te ni jini soꞌo de ja siun ni saꞌi.
Te uxi uu seyii Israel ka oo. 23 Te seyii Lea ka kuu Rubén, seyii xtnañuꞌu Jacob jin ña, vi Simeón vi Leví vi Judá vi Isacar vi Zabulón. 24 Te seyii Raquel ka kuu José vi Benjamín. 25 Te seyii Bilha, ñaꞌa jinokuechi nuu Raquel, ka kuu Dan vi Neftalí. 26 Te seyii Zilpa, ñaꞌa jinokuechi nuu Lea, ka kuu Gad vi Aser. Suchi yaꞌa ni ka okuu seyii Jacob ja ni ka kakui ñuu Padan-aram.
Ni jiꞌi Isaac
27 Yun te saa ni ndajino Jacob nuu oo tata de Isaac ñuu Mamre ja tnii ñuu Arba ja kuu Hebrón ñuu nuu ni ka oo Abraham vi Isaac. 28 Te ni oteku Isaac ciento kuun xiko kuia. 29 Te ni kana anu Isaac, te ni jiꞌi de ja ni yii ndevaꞌa de ja ni oo de kuaꞌa ndevaꞌa kuia, te ni ka tayuꞌu ña seyii de Esaú jin Jacob.

*35:7 35:7 El-betel, kei kaꞌan: Dios betel.

35:8 35:8 Alón-bacut, kei kaꞌan: tnundii nuu ndaꞌi.

35:18 35:18 Benoni, kei kaꞌan: seyii tnoꞌo suchi ini.

§35:18 35:18 Benjamín, kei kaꞌan: seyii ndaꞌa kuaꞌa.