36
Ndikin tata Esaú
Ndiꞌi ñayiu yaꞌa ka okuu ndikin tata Esaú ja suni nani de Edom.
Te ni nduku de ñasiꞌi de neꞌu sesiꞌi ñayiu ñuu Canaán, te in ña kuu Ada, sesiꞌi Elón tee heteo, te inka ña kuu Aholibama, sesiꞌi Aná, seyii Zibeón, tee heveo. Te inka ña kuu Basemat sesiꞌi Ismael, kuaꞌa tee nani Nebaiot.
Te seyii Ada jin Esaú kuu Elifaz, te seyii Basemat kuu Reuel. Te seyii Aholibama ka kuu Jeús vi Jaalam vi Coré. Suchi yaꞌa ka kuu seyii Esaú ja ni ka kakui ñuu Canaán.
Te ni jaka Esaú ñasiꞌi de vi seyii de vi sesiꞌi de vi ndiꞌi ñayiu veꞌe de vi kiti kuechi vi kiti jiso vi ndiꞌi nagua ni jinkonevaꞌa de nuu ñuꞌu ñuu Canaán yun, te kuaꞌan de inka ñuu ja ni ka kusiin de jin ñani de Jacob. Chi ndi nduu de ni ka kuu kuika ndevaꞌa de, te ña ni kuu ka ja vi koo in ni de, chi ña ni kenta ka nuu ñuꞌu yun ja vi koo kiti de. Te ni jino Esaú ja ni jinkoo de yuku ja tnii Seir, te Esaú kuu Edom.
Te ñayiu yaꞌa ka kuu ndikin tata Esaú, yua ñayiu edomita ja ka oi yuku Seir. 10 Te yaꞌa ka kuu sivi seyii Esaú: Elifaz kuu seyii Ada ñasiꞌi Esaú, te Reuel kuu seyii Basemat ñasiꞌi Esaú. 11 Te seyii Elifaz ni ka okuu Temán vi Omar vi Zefo vi Gatam vi Cenaz. 12 Te Timna ni okuu inka ñasiꞌi Elifaz seyii Esaú, te ni oo in seyii ña ni onani Amalec. Tee yaꞌa ni ka okuu señani Ada ñasiꞌi Esaú.
13 Te seyii Reuel ni ka okuu Nahat vi Zera vi Sama vi Miza. Tee yaꞌa ni ka okuu señani Basemat ñasiꞌi Esaú. 14 Te Aholibama ñasiꞌi Esaú, kuu sesiꞌi Aná tee ni okuu seyii Zibeón. Te seyii ñaꞌa yaꞌa ni ka okuu Jeús vi Jaalam vi Coré, seyii Esaú.
15 Tee yaꞌa ni ka okuu tee ka tatnuni neꞌu seꞌe Esaú. Te Elifaz seyii xtnañuꞌu maa Esaú kuu tata tee ni ka otatnuni ja ka nani de Temán vi Omar vi Zefo vi Cenaz 16 vi Coré vi Gatam vi Amalec. Tee yaꞌa ni ka okuu tee ka otatnuni nuu ñayiu veꞌe Elifaz ja ni ka oo nuu ñuꞌu Edom. Tee yaꞌa ni ka okuu señani Ada.
17 Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Reuel seyii maa Esaú. Ni ka otatnuni Nahat vi Zera vi Sama vi Miza. Tee yaꞌa ni ka okuu ndikin tata Reuel ja ni ka oo de ñuu Edom. Tee yaꞌa ka kuu señani Basemat jin Esaú.
18 Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Aholibama inka ñasiꞌi Esaú, tee ni ka otatnuni ka kuu Jeús, Jaalam vi Coré. Tee yaꞌa ka kuu tee ni ka otatnuni ja ka kuu seyii Aholibama ñasiꞌi Esaú, sesiꞌi Aná.
19 Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Esaú vi tee ni ka otatnuni nuu ñayiu, te maa Esaú kuu Edom.
20 Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Seir, tatatnoꞌo horeo, ja ka oo ñuu yun: Lotán vi Sobal vi Zibeón vi Aná 21 vi Disón vi Ezer vi Disán. Tee yaꞌa ka kuu tee ni ka otatnuni nuu ñayiu horeo, seyii Seir ja ka oo nuu ñuꞌu Edom.
22 Te seyii Lotán ni ka okuu Hori jin Hemam, te Timna ni okuu kuaꞌa Lotán.
23 Te seyii Sobal ni ka okuu Alván vi Manahat vi Ebal vi Sefo vi Onam.
24 Te seyii Zibeón ni ka okuu Aja vi Aná, te Aná yaꞌa kuu suchi ni ndaniꞌi nuu ka jinonta ndute iꞌni ñuꞌu teꞌa yun na jitoi mentu tatai Zibeón.
25 Te seyii Aná ni onani Disón, te sesiꞌi de ni onani Aholibama.
26 Te seyii Disón ni ka okuu Hemdán vi Esbán vi Itrán vi Querán.
27 Te seyii Ezer ni ka okuu Bilhán vi Zaaván vi Acán.
28 Te seyii Disán ni ka okuu Uz jin Arán.
29 Tee yaꞌa ni ka okuu tee ni ka otatnuni nuu ñayiu horeo, ja nani de Lotán vi Sobal vi Zibeón vi Aná 30 vi Disón vi Ezer vi Disán. Tee yaꞌa ka okuu tee ni ka otatnuni nuu ñayiu horeo ja ni ka ondeka guaꞌa de ñayiu ñuu Seir.
31 Te tee ni ka okuu rey ja ni ka otatnuni de nuu ñayiu ñuu Edom ama ka ja vi konevaꞌa ñayiu Israel rey ka okuu tee yaꞌa.
32 Bela seyii Beor ni otatnuni nuu ñayiu Edom, te ñuu nuu ni ka oo de ni onani Dinaba.
33 Te nuu ni jiꞌi Bela, te nuu tniuu de ni otatnuni Jobab seyii Zera tee ñuu Bosra.
34 Te nuu ni jiꞌi Jobab, te nuu tniuu de ni otatnuni Husam tee ñuu Temán.
35 Te nuu ni jiꞌi Husam, te nuu tniuu de ni otatnuni Hadad seyii Bedad, tee ni kundee nuu ñayiu Madián nuu ñuꞌu Moab na ni ka jaxin tnaꞌa de, te ñuu de ni onani Avit.
36 Te nuu ni jiꞌi Hadad, te nuu tniuu de ni otatnuni Samla tee ñuu Masreca.
37 Te nuu ni jiꞌi Samla, te nuu tniuu de ni otatnuni Saúl tee ñuu Rehobot ja oo yuꞌu yute Éufrates.
38 Te nuu ni jiꞌi Saúl, te nuu tniuu de ni otatnuni Baal-hanán seyii Acbor.
39 Te nuu ni jiꞌi Baal-hanán seyii Acbor, te nuu tniuu de ni otatnuni Hadad, te ñuu de ni onani Pau, te ñasiꞌi de ni onani Mehetabel, ñaꞌa kuu sesiꞌi Matred, te Matred kuu sesiꞌi Mezaab.
40 Te yaꞌa ka kuu sivi ñayiu ka otatnuni nuu ndikin tata Esaú na kuu na kuu na tatatnoꞌo mamai vi nuu ñuꞌu ja ni ka jinkoi. Te sivi ka kuu Timna vi Alva vi Jetet 41 vi Aholibama vi Ela vi Pinón 42 vi Cenaz vi Temán vi Mibzar 43 vi Magdiel vi Iram. Ñayiu yaꞌa ni ka okuu ja ni ka otatnuni nuu ñayiu Edom na kuu na kuu ñuu vi ñundeꞌi ja ni ka junkoi.
Te Edom kuu maa Esaú, yua ñayiu edomita.