37
Ni ka xiko ña ñani José jin
Ni oo Jacob ñuu Canaán nuu ñuu ja ni oo ndi yua de. Te yaꞌa ndakani na in ni ka oo kuu ndikin tata Jacob.
Ja oo José xaꞌun uu kuia nuu ni ka ojitoi ndikachi jin sava ka ñani. Te ni ka ondeka tnaꞌi jin seyii Bilha vi seyii Zilpa, ñasiꞌi tatai yun, te ni ndakani José nuu tatai ja ka saꞌa ñani jakueꞌe. Te ni okutoo ka ña Israel jin José saa sava ka seyii de, chi ja mayii de, te saa ni jinkoi, te ni saꞌa de in saꞌun ndinuu nuu teku ja ni oniꞌnui. Te nuu ni ka jini sava ka ñani ja kutoo ka ña tatai saa sava ka maa de, yun te ni ka kaꞌan uꞌu ña de vi ni ka okaꞌan xeen de nui. Te ni ndakani José nuu ñani in jani ni jani, guaa vi viꞌi ka ni ka kaꞌan uꞌu ña de jin. Te jiñaꞌi:
―Vitna te vi konini ni na ndakani san in jani ni jani san. Ka oo sagua nuu kaa triu yun ka saꞌa nuꞌnio, yun te ni ndakoo ndichi nuꞌni triu san, te ni ka jionduu ña nuꞌni triu ni, te ni ka jinkindei nuu nuꞌni triu san ―jiñaꞌi.
Yun te ka jiñaꞌa ñani yun:
―Nuu saa, ¿te a kokuu ron rey nuu ndiꞌi rin axi kotatnuni ron, naxa nuu saa? ―ka jiñaꞌa de.
Te vi viꞌi ka ka kaꞌan uꞌu ña de ja jaꞌa jani yun vi ja siun jiñaꞌi.
Ni jani tukui inka jani, te ni ndakani nuu sava ka ñani, te jiñaꞌi:
―Ni jani san ja nikandii vi yoo vi uxi in kimi ni ka jinkindei nuu san ―jiñaꞌi.
10 Ni ndakani nuu tatai vi nuu ñani, te ni kuxeen tatai nui, te jiñaꞌa de suaꞌa:
―¿Na jani kuu ja ni jani ron yaꞌa? ¿Axi saa kokaꞌan ron ja ruꞌun vi nana ron vi ñani ron vi jinkindei rin nuu ron ndee nuu ñuꞌu? ―jiñaꞌa de.
11 Te ni ka okuu kuasun ini ñani nui, su tatai, chi ni ondakani ini de na jani kuu.
12 Su nuu kuee ka te kuaꞌankuei ñani ka jito de ndikachi tata de ndee yatni ñuu Siquem. 13 Te jiñaꞌa Israel nuu José:
―Ka oo ñani ron ndee yatni ñuu Siquem ka jito de ndikachio. Neꞌe te tetniuu ña rin kiꞌin ron nuu ka oo de ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa José:
―Yaꞌa oo san, vi tata.
14 Te jiñaꞌa Israel:
―Kuaꞌan vitna te kondiaꞌa ron nagua ka saꞌa ñani ron vi a ka oo vaꞌa ndikachio, te ndajaa ron ndakani ron ―jiñaꞌa de.
Te ni tetniuu ña de kuaꞌin guaa ndee chikoꞌi kaꞌnu Hebrón. Te ni kentai ndee yatni ñuu Siquem. 15 Te ni ka junkuntnaꞌi jin in tee nuu jionditai nuu yuku yun, te ni jikan tnoꞌo ña de jin, te jiñaꞌa de:
―¿Na in ndanduku ron? ―jiñaꞌa de.
16 Te jiñaꞌa José:
―Ñani san ndanduku san, te jikantaꞌu san ja kaxtnoꞌo ni ndenu ka oo de ka jito de ndikachi tata san ―jiñaꞌi.
17 Te jiñaꞌa tee yun:
―Ja kuaꞌankuei de, tu ka de ka oo yaꞌa, chi ni onini rin ka ndatnoꞌo de ja kiꞌinkuei de ndee Dotán ―jiñaꞌa de.
Yun te ni jata ndikin ña José jin ñani, te ni nukuꞌun ñai ndee Dotán. 18 Te vi jika ka kuaꞌin, te ni ka jini ña de, te ama ka ja kuyatni, te ja ni ka ndatnoꞌo tuaꞌa de ja vi kaꞌni ña de. 19 Te ni ka ndatnoꞌo tnaꞌa de:
―Yaꞌa vaji in ja jani. 20 Vitna te kiꞌinkueio te na vi kaꞌnio jin, te na vi tnao jin ndee in yau ñuꞌu ka oo yaꞌa, te vi kuñaꞌo ja ndee in kiti xeen ni jaa ña jin. Yun te vi kunio ndenu kendoo jani yun ―ka ndatnoꞌo de.
21 Te nuu ni jini soꞌo Rubén ja siun ka ndatnoꞌo de, te ni skaku ña de nuu ndaꞌa sava ka ñani de, te jiñaꞌa de:
―Ma vi kaꞌnio jin. 22 Ni ma vi xtujioo jin ja kati niñi, na vi tnao jin yau ñuꞌu ka oo ñuꞌu teꞌa yaꞌa, te ma vi kaꞌnio jin ―jiñaꞌa de.
Suaꞌa ni jiñaꞌa de nagua ja kuu skaku niꞌnu de jin nuu ndaꞌa ñani de, te kuu ja nusiaꞌa ña de nuu tatai. 23 Te nuu ni kenta José nuu ka oo ñani yun, te ni ka tau de saꞌun ndinuu nuu teku ja niꞌnui. 24 Te ni ka tnii ña de, te ni ka tnaa ña de nuu yau ñuꞌu ja oo yun, su tu na ndute ñuꞌu nuu yau yun. 25 Te ni ka jinkoo de ni ka jaxeꞌin de, te ni ka ndakoto de ja kuaꞌankuei in yukun ñayiu tatatnoꞌo Ismael ja vajikuei de ñuu Galaad, te ka ndiso kameyu de suja vixin vi bálsamo vi mirra, ja kuaꞌankuei de mavijinxiko de ñuu Egipto.
26 Yun te jiñaꞌa Judá nuu sava ka ñani de:
―Tu nagua ka niꞌo ja vi kaꞌnio ñanio, te vi tayuꞌu tnoꞌo ja tu ka jinio na in ni jaꞌni ña jin. 27 Guaꞌa ka kuu ja vi xikoi nuu tee tatatnoꞌo Ismael, te ma vi kaꞌnio jin, chi ñanio kui, te in ni yuao jin ―jiñaꞌa de.
Te ni ka jinkuaan ini ñani de ja siun ni kaꞌan de. 28 Te nuu ni ka yaꞌa tee tatatnoꞌo Madián, tee ka kuu arrieru, te ni ka ndatau ña ñani José jin yau ñuꞌu yun, te ni ka xiko de jin nuu tee tatatnoꞌo Ismael, te ni ka tniuyaꞌu tee yun oko xuꞌun kaa ja kuu plata ja jaꞌi, te ni ka jaka de José kuaꞌin ñuu Egipto.
29 Te nuu ni ndajino Rubén, te ni jini de ja tu ka na José inee nuu yau ñuꞌu yun, te ni ndata de saꞌun niꞌnu de, ja tnaꞌu ini de. 30 Te ni jaꞌan de nuu ka oo sava ka ñani de, te jiñaꞌa de:
―Tu ka na José inee, te vitna, ¿nagua kuu ja saꞌa san? ―jiñaꞌa de.
31 Yun te ni ka kiꞌin de saꞌun José, te ni ka jaꞌni de in litu luluu, te ni ka skanuu de niñi ti saꞌuin. 32 Yun te ni ka nusiaꞌa de saꞌun ndinuu nuu teku yun nuu tata de, te ka jiñaꞌa de:
―Saꞌun yaꞌa ni ka ndaniꞌi san, te ndakuni ni vitna a saꞌun José kuu axi ñaꞌa ―ka jiñaꞌa de.
33 Yun te ni ndakuni Jacob, te jiñaꞌa de:
―Saꞌun seyii rin kuu, ndee in kiti xeen ni jaa ña jin, te ni skuechi ña ti jin ―jiñaꞌa de.
34 Yun te ni ndata Jacob saꞌun niꞌnu de, te ni kekuiꞌnu de saꞌun ndayi, te kuaꞌa kiuu ni otnaꞌu ini de ja jaꞌa seyii de. 35 Te ni ka ndakoo ndiꞌi seyii de vi sesiꞌi de ja vi ndasaꞌa sii ini ñai, su tu ni jandetu de ja nduu sii ini de, te jiñaꞌa de:
―Vi suaꞌa ni tnaꞌu ini rin, te kenta rin ndee chii ñuꞌu nuu ka yiyuꞌu ndiyi ja ndanitnaꞌa rin jin seyii rin ―jiñaꞌa de.
Te ni ondaꞌi tatai ja jaꞌi.
36 Te ni ka xiko ñayiu tatatnoꞌo Madián jin José nuu Potifar, tee ñuu Egipto ja netniuu nuu Faraón, ja tatnuni de nuu tee ka jito veꞌe tniuu yun.