38
Ni oo seꞌe Judá jin janu de Tamar
Te kuia yun ni kusiin Judá nuu sava ka ñani de, te ni kendoo de veꞌe in tee nani Hira tee ñuu Adulam. Te yun ni jini Judá sesiꞌi in tee ñuu Canaán ja nani Súa, te ni ka jaka tnaꞌa de jin ña. Te ni junkuꞌun lulu ña, te ni kaku in seyii ña, te ni ka xnani de jin Er. Te ni junkuꞌun tuku lulu ña, te ni kaku inka seyii ña, te ni ka xnani de jin Onán. Te ni junkuꞌun tuku lulu ña, te ni kaku inka seyii ña, te ni ka xnani de jin Sela. Te ka oo de jin ña ñuu Quezib nuu ni kakui.
Yun te nuu kuee ka, te ni nduku Judá ñasiꞌi Er seyii xtnañuꞌu de, ja ni onani ña Tamar. Te Er, seyii xtnañuꞌu yun, chi tee kueꞌe ni okuu de nuu Jitoꞌo, te ni kindee ya ja jichi ja kanda de. Yun te jiñaꞌa Judá nuu Onán:
―Vi nitnaꞌa jin ñasiꞌi ndi ñani ron, te skunkuu ron nuu ña ja xiso ña kuu ron, te na vi jinkoo ndikin tata ndi ñani ron ―jiñaꞌa de.
Su ja jini guaꞌa Onán ja ndikin tata de ja vi koo, chi masu vi ndikin tata maa de vi kokui, yun guaa nuu ka nitnaꞌa de jin janu de, te jati de nuu ñuꞌu, nagua ja ma vi koo ndikin tata ñani de.
10 Te tu ni junkuaan ini Jitoꞌo ja siun ni osaꞌa de jakueꞌe, te yun guaa suni ni kindee ya ja jichi ja kanda de.
11 Te jiñaꞌa Judá nuu janu de Tamar:
―Kuanoꞌo ni veꞌe tata ni, te kendoo ndaꞌu kendoo kee ni ni, guaa ndee na kuaꞌnu seyii san Sela ―jiñaꞌa de, chi ni ndakani ini de ja kana saa suni kuu seyii de, nagua ni ka ndoꞌo ñani.
Saa te kuanoꞌo Tamar ja ni oo ña veꞌe yua ña. 12 Te nuu ni yaꞌa kuaꞌa kiuu, te ni jiꞌi sesiꞌi Súa ñasiꞌi Judá. Yun te nuu ni nduu sii ini Judá, te ni ka kanuu de jin tnaꞌa de Hira tee ñuu Adulam ja ni ka jinkoto de tee ka sete ndikachi de ñuu Timnat. 13 Te ni ka kaxtnoꞌo nuu Tamar, te ka jiñaꞌa:
―Yaꞌa vaji tata xiso ni ja kanuu de kiꞌin de ñuu Timnat ja sete de ndikachi de ―ka jiñaꞌa.
14 Yun te ni sama ña saꞌun niꞌnu ña ja ni ndoo ndaꞌu ña, te ni jasi ña nuu ña vi ni tniutuu ña saꞌun titi maa ña, te ni jinkoo ña yeꞌe ñuu Enaim yatni nuu yaꞌa ichi kuaꞌan ñuu Timnat, chi ni jini ña ja makukaꞌnu Sela, te tu skuaka tnaꞌa ña tata xiso ña jin seyii de.
15 Te nuu ni jini ña Judá, te ni ndakani ini de ja ñaꞌa xiko maa kuu ña, chi ni chisaꞌu ña nuu ña. 16 Te ni kujioo de yuꞌu ichi yun ja ni juntnaꞌa ña de, te jiñaꞌa de:
―Kuandetu ni vitna na kiꞌon vi kondueio ―jiñaꞌa de, chi tu ni jini de ja janu de kuu ña.
Te jiñaꞌa ña:
―¿Nagua kuu ja taa ni ja kuandetu san vi kondueio? ―jiñaꞌa ña.
17 Te jiñaꞌa de:
―Tetniuu san in litu luluu san ja kokuu yaꞌu ni ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa ña:
―Vatu ka nuu saa, su taa ni na in ndatniuu ni guaa ndee na tetniuu ni yaꞌu san ―jiñaꞌa ña.
18 Yun te jiñaꞌa de:
―Su ¿nagua kuu ja kuini ni ja taa san? ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa ña:
―Taa ni seyu ni vi yuaꞌa ja yiꞌi jian vi yutnu nee ni jian ―jiñaꞌa ña.
Te ni jiñaꞌa de, te ni ka jinkonduei de jin ña, te ni junkuꞌun lulu ña. 19 Yun te ni ndakoo ña te kuanoꞌo ña veꞌe ña, te ni xtajioo ña saꞌun ndesi nuu ña, te ni ndakiꞌin ña saꞌun niꞌnu ña ja ni ndoo ndaꞌu ña.
20 Te ni tetniuu Judá litu luluu de ja majinsiaꞌa tnaꞌa de tee ñuu Adulam, nagua ja ndakan de ndatniuu ja ni ndoo jin ñasiꞌi yun, su tu ni nukuꞌun tee yun ñasiꞌi yun. 21 Te ni jikan tnoꞌo de tee ka oo yun, te jiñaꞌa de:
―¿Ndenu oo ñaꞌa xiko maa ja oo ña ñuu Enaim yaꞌa, te jinkoo ña yatni yuꞌu ichi yaꞌa? ―jiñaꞌa de.
Te ka jiñaꞌa tee yun:
―Tu na in ñaꞌa xiko maa oo ñuu yaꞌa ―ka jiñaꞌa de.
22 Yun te kuanoꞌo de ja ni ndakaxtnoꞌo de nuu Judá, te jiñaꞌa de:
―Tu ni nukuꞌun san ña, te suni ka kachi tee ka oo ñuu yun ja tu na ama oo in ñaꞌa xiko maa ña ñuu yun ―jiñaꞌa de.
23 Te jiñaꞌa Judá:
―Na kendoo maa ña jin ndatniuu yun, nagua ja ma vi kuaku ndee ña ñayiu jion, chi ni tetniuu san litu san ja majinsiaꞌa ni ti, te tu ni ndaniꞌi ni ña ―jiñaꞌa de.
24 Te nuu ni jino nuu uni yoo, te ni ka kaxtnoꞌo nuu Judá, te ka jiñaꞌa:
―Janu ni Tamar, chi ni chitnaꞌa ña jin inka teyii, te ni junkuꞌun lulu ña ja siun ni saꞌa ña ―ka jiñaꞌa.
Te jiñaꞌa Judá:
―Vi keneꞌe ni ña, te vi teñuꞌu ni ña ―jiñaꞌa de.
25 Su nuu ni ka keneꞌe ña ñayiu jin ña, te ni tetniuu ña ja vi kaꞌan nuu tata xiso ña, te jiñaꞌa ña:
―Tee xiin ndatniuu yaꞌa kuu tee ni saꞌa seꞌe san.
Te suni jiñaꞌa ka ña:
―Te vi kondiaꞌa guaꞌa ni vitna ndee tee xiin seyu vi yuaꞌa jayiꞌi yaꞌa vi yutnu nee, ka kuu yaꞌa ―jiñaꞌa ña.
26 Yun te ni ndakuni maa Judá, te jiñaꞌa de:
―Ñaꞌa guaꞌa ka kuu ñaꞌa yaꞌa saa maa san, chi chia tu ni jiñaꞌa san seyii san Sela ja kuaka tnaꞌa jin ña guaa ni saꞌa ña siun ―jiñaꞌa de.
Te tu ni ka nitnaꞌa saꞌun ka de jin ña.
27 Te nuu ni jino kiuu ja kaku lulu ña, te kuati ka kuu suchi ka ñuꞌu chii ña. 28 Te nuu ni tuu ña ja vi kakui, te in suchi yun ni keneꞌi in ndaꞌi, te ni tnii ñaꞌa tatna yun ndaꞌi, te ni juꞌni ña in yuaꞌa kuaꞌa, te ni kaꞌan ña:
―Suchi yaꞌa kuu suchi ni kaku xtnañuꞌu ka.
29 Su ni ndachiꞌi tukui ndaꞌi, te xtnañuꞌu ka ñani ni kaku, te jiñaꞌa ña:
―¡Nase ndeꞌe ni june ron ichi!
Te ni xnani ña jin Fares.* 38:29 Fares, kei kaꞌan: june ichi. 30 Yun te saa ni kaku ñani suchi nuꞌni yuaꞌa kuaꞌa ndaꞌi, te ni xnani ña jin Zara. 38:30 Zara, kei kaꞌan: ja yeꞌe.

*38:29 38:29 Fares, kei kaꞌan: june ichi.

38:30 38:30 Zara, kei kaꞌan: ja yeꞌe.