39
Ni jioꞌo ña ñasiꞌi Potifar jin José
Yun te ni jino José Egipto, te ni ndakiꞌin ña Potifar, tee netniuu nuu Faraón ja tatnuni de nuu tee ka jito veꞌe tniuu yun, ni ndakiꞌin ña de jin nuu tee tatatnoꞌo Ismael ja ni ka jinsiaꞌa ña de jin ñuu yun. Su oo Jitoꞌo jin José, te ni chindee ni chituu ña ya jin ja ni kee guaꞌi ni oi veꞌe lamui tee Egipto yun. Te ni jini lamu yun ja oo Jitoꞌo jin José, te ndiꞌi tniuu ni osaꞌi ni okee guaꞌa, chi ni chindee ni chituu ña ya jin. Saa te ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña de jin, te ni chitniuu ña de jin ja kotatnuni nuu veꞌe de, te ni xndoo de nuu ndaꞌi ndiꞌi nagua nevaꞌa de. Te vi guaa ndee nuu ni chitniuu ña de jin ja kotatnuni nuu veꞌe de, te ndiꞌi nagua nevaꞌa tee Egipto yun ni saꞌa vii saꞌa vaꞌa Jitoꞌo ja jaꞌa José, te ni chindee ni chituu ña ya jin ndiꞌi nagua oo nuu veꞌe de vi nagua jitu de nuu ñundeꞌi de. Te ni xndoo lamu yun ndiꞌi ja nevaꞌa de nuu ndaꞌa José, te tu nagua ni ondiꞌni saꞌun ka de, chi vi nani ja ni ojaa de. Te José, chi luu ndevaꞌa ni ojitoi, te guaꞌa ni onaꞌi.
Te nuu kuee ka, te ni jioꞌo ña ñasiꞌi lamu yun jin José, te jiñaꞌa ña:
―Neꞌe na vi kusuon.
Te tu ni jandetui, te jiñaꞌi nuu ñasiꞌi lamui yun:
―Tu ndiꞌni jitoꞌo san nagua kuu ja oo veꞌe de, chi oo san, te ndiꞌi ni xndoo de nuu ndaꞌa san. Te tu na in kuu kaꞌnu ka saa sein veꞌe yaꞌa, te tu na in guaa ni saꞌa siin de, chi maintnoꞌo maa ni ja kuu ni ñasiꞌi de, ma kuu saꞌa san jakueꞌe ndevaꞌa yaꞌa, te saꞌa san yika kuechi nuu ia Dios ―jiñaꞌi.
10 Te vi ndi kiuu ndi kiuu ni okaꞌan ña jin José, su tu ni jandetui ja vi jinkotui jin ña, axi ja vi koi jin ña. 11 Su in kiuu ni ndiuu José veꞌe yun ja satniui, te tu na ndee in tee ka satniuu yun oo ini veꞌe yun. 12 Yun te ni kakuiko ña saꞌuin, te jiñaꞌa ña:
―Neꞌe na vi kusuon.
Su yun te ni xndoi saꞌuin nuu ndaꞌa ña, te ni jinoi ni kei ndee yeꞌe. 13 Te nuu ni jini ña ja ni xndoi saꞌuin nuu ndaꞌa ña, te ni jinoi kuaꞌin ndee yeꞌe, 14 yun te ni kana ña jin tee ka satniuu veꞌe ña, te jiñaꞌa ña:
―Vi kondiaꞌa ja ni ka kisiaꞌa in suchi tatatnoꞌo hebreo ja saꞌa neꞌe ñai jion. Ni kei nuu oo rin ja kusuin jin rin, te ni kana jaa rin. 15 Te nuu ni jini ja kana koꞌo rin, te vi ni xndoi saꞌuin nuu rin yaꞌa, te ni jinoi ni kei kuaꞌin ―jiñaꞌa ña.
16 Te vi ni jakin ña saꞌun José xiin nuu oo ña guaa ndee nuu ni ndajino yii ña veꞌe ña. 17 Yun te vi suni saa ni ni kaꞌan ña, te jiñaꞌa ña:
―Suchi jinokuechi veꞌo ja kuu tatatnoꞌo hebreo ja ni kisiaꞌa ni, ni kii nuu oo san ja saꞌa neꞌe ñai. 18 Te nuu ni jini ja ni kana jaa san, te ni xndoi saꞌuin nuu oo san, te kana kunui kuaꞌin ndee yeꞌe yun ―jiñaꞌa ña.
19 Te nuu ni jini lamu José yun ja siun kaꞌan ñasiꞌi de siki José ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña suchi jinokuechi nuu de, te ni kiti ini de. 20 Te ni kakuiko ña lamu yun jin José, te ni jasi ña de vekaa nuu ka yiꞌi tee ja ni jasi ña rey, te yun ni ondesi vekaa yun.
21 Su Jitoꞌo, chi oo ya jin José, te ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña ya. Yun te ni saꞌa ya ja ni junkuaan ini tee tatnuni nuu tee ka yiꞌi vekaa yun ja saꞌa José. 22 Te ni xndendoo tee tatnuni yun nuu ndaꞌa José ja na kotoi ndiꞌi tee ka yiꞌi vekaa yun. Te ndiꞌi na tniuu ni ka osaꞌa ini vekaa yun te José ni otatnuni. 23 Te tu ni okiunduu tee tatnuni vekaa yun ja saꞌa de na in tniuu, chi ni ojito maa José, chi ni oo Jitoꞌo jin, te ndiꞌi tniuu ja ni osaꞌi ni okee guaꞌa, chi Jitoꞌo ni ochindee ni ochituu ña jin.