40
Ni kaxtnoꞌo José naxa kei kaꞌan uu jani
Te nuu ni yaꞌa ndiꞌi yaꞌa, te in kiuu ni ka saꞌa uu tee ka jinokuechi nuu rey Egipto in kuechi, in de kuu tee savaꞌa ja jiꞌi rey, te inka de kuu tee saꞌa xtaa vixin maa rey yun. Te ni kiti ini rey Faraón yun nuu nduu de, nuu tee tatnuni ja ka savaꞌa ja jiꞌi Faraón vi nuu tee tatnuni ja ka saꞌa xtaa vixin yun, te ni jasi ña de vekaa ja oo veꞌe tee tatnuni nuu tee ka jito veꞌe tniuu yun, vekaa nuu ndesi José. Te tee tatnuni nuu tee ka jito veꞌe tniuu ni skuiso siki ña de jin José ja kokotoi nduu tee yun. Te yun ni ka oi jin tee yun kuaꞌa kiuu.
Te nduu tee savaꞌa ja jiꞌi Faraón vi tee saꞌa xtaa vixin maa Faraón Egipto yun ja ka oo jin ini vekaa yun, ni ka onevaꞌa de in jani in ni jakuaa yun, te siin siin kei in in jani yun.
Te nuu ni jino José inka neꞌe yun ja majinkoto ñai, te ni jini nuu de ja ka kusuchi ini de. Te ni jikan tnoꞌo ñai jin tee yun, chi in ni vekaa ni ka yiꞌi ja oo veꞌe jitoꞌi, te jiñaꞌi:
―¿Nau ja ka kusuchi ini ni vitna?
Te ka jiñaꞌa de:
―Ni ka onevaꞌa rin in in nuu jani, te tu na in jinkuiꞌnu ini naxa kei ―ka jiñaꞌa de.
Yun te jiñaꞌa José:
―Maa Dios kuu ia jinkuiꞌnu ini naxa kei. Vitna te vi ndakani ni naxa ni ka jani ni nuu saa ―jiñaꞌi.
Yun te ni ndakani tee tatnuni nuu ka savaꞌa ja jiꞌi Faraón nuu José, te jiñaꞌa de:
―Ni jani rin ja ni jini rin in tnu uva nukuiin tnu nuu rin, 10 te nuu tnu uva yun ni kana uni ndaꞌa tnu, te vi na ndandixin, te jaa ita, te ka jichi maa uva yun. 11 Te vi nee rin vasu Faraón, te vi jaꞌnde rin uva yun, te juꞌni rin ti nuu vasu de, te vi jin ndaꞌa maa rin jiñaꞌa rin vasu yun nuu Faraón, ni jani rin ―jiñaꞌa de.
12 Te jiñaꞌa José:
―Suaꞌa kei jani ja ni jani ni: ndi uni ndaꞌa tnu uva yun kuu uni kiuu, 13 te nuu uni kiuu, te ndakankaꞌan ña Faraón jin ni, te ndajiokuiin ni nuu tniuu ni osaꞌa ni, te kuñaꞌa ni vasu ja jiꞌi Faraón nuu ndaꞌa de, nagua ni osaꞌa ni ama ka nuu ni ojiñaꞌa ni vasu ja ni ojiꞌi de. 14 Su konanaꞌa ña ni nuu ndajiokuiin ni ja ndasatniuu sii ini ni, te jikantaꞌu san ja kundaꞌu ini ña ni jin san, te kaꞌan niꞌnu ni ja jaꞌa san nuu Faraón ja na keneꞌe ña de vekaa yaꞌa. 15 Chi ni ka suꞌu ña jin san nuu ñayiu ka kuu tatatnoꞌo san hebreo, te ni tu saꞌun na jakueꞌe saꞌa san yaꞌa ja vi kokasi ña de vekaa jin san ―jiñaꞌi.
16 Te nuu ni jini tee tatnuni nuu tee ka saꞌa xtaa vixin ja in javii javaꞌa kei jani yun, te jiñaꞌa de nuu José:
―Suni ruꞌun, chi ni jani rin ja ni jini rin uni chika kueli ñuꞌu xtaa vixin ja yoxnee xini rin. 17 Te chika yoxnee sukun ka yun ka ñuꞌu ndinuu ndi ndujin nuu xtaa vixin ja kaa Faraón, te ni ka jaa kiti ndagua ja ñuꞌu nuu chika yoxnee xini rin yun ―jiñaꞌa de.
18 Yun te jiñaꞌa José:
―Suaꞌa kei jani ja ni jani ni yun: ndi uni chika kueli yun kuu uni kiuu. 19 Te nuu uni kiuu, te kaꞌnde Faraón yiki xini ni, te tatnuni de vi katakaa ña jin ni, te vi kaa kiti ndagua kuñu ni ―jiñaꞌi.
20 Te nuu uni kiuu, te ni nukuꞌun viko Faraón, te ni saꞌa de viko nuu ni ndaxtutu de ndiꞌi tee ka jinokuechi nuu de. Te nuu ni ka ndututu de yun ni ndakankaꞌan de uu tee ni chiꞌi de vekaa, tee tatnuni nuu tee ka savaꞌa ja jiꞌi de vi tee tatnuni nuu tee ka saꞌa xtaa vixin, te ni keneꞌe ña de. 21 Te ni ndakuñaꞌa de tniuu nuu tee tatnuni nuu tee ka savaꞌa ja jiꞌi de, te ni jiñaꞌa tee yun vasu nuu ndaꞌa maa de. 22 Su ni jatakaa de tee tatnuni nuu tee ka saꞌa xtaa vixin, nagua ni kaꞌan José ja kei jani yun. 23 Su tee tatnuni nuu tee ka savaꞌa ja jiꞌi Faraón, chi tu ni ndakaꞌan saꞌun ka ña de jin José, chi ni naa ini ña de.