2
Na vi koto mao te ma vi kujioo nuu ichi ja vi kaku niꞌnuo
Te ja jaꞌa yaꞌa guaa nini kuu ja vi tniuu ini guaꞌo tnoꞌo ya ja ni ka jini soꞌo, nagua ja ma vi kujioo nuu ichi ya. Chi ndee janaꞌa ni tatnuni ia Dios tnoꞌo ya nuu Moisés jin maꞌñu sagua ia ka jinokuechi nuu ya, te nini ni okuu ja vi skunkui Ley yun. Su ñayiu ni ka okusoꞌo nuu ya, te ni ka saꞌi jakueꞌe, ni ka tniuyaꞌu ndaa mai yika kuechi yun. Nuu saa te viꞌi ka yoon, chi ma vi kaku niꞌnuo ja vi tniuyaꞌuo nuu na vi skunao in jakaꞌnu ndevaꞌa ja vi kaku niꞌnuo. Chi xtnañuꞌu ka maa Jitoꞌo ni ndakani naxa vi kaku niꞌnuo, saa ni ka ndakani ndaa kuiti ñayiu ni ka onini tnoꞌo ya nuu in ion. Te suni ni xneꞌe ia Dios jin ñayiu ni ka ndakani tnoꞌo ya ja tnoꞌo ndaa ka kaꞌin, nuu ni ka saꞌi kuaꞌa tniuu naꞌnu vi javii javaꞌa jin jakaꞌnu maa ya. Te suni ni jiñaꞌa ya Espíritu ya nuu in in ñayiu nakuu nakuu naxa jinkuaan ini maa ya.
Ni ndasama Jesús te ni nduu ya in ñani in tnaꞌo
Chi tu ni chitniuu Dios ia ka jinokuechi nuu ya ja vi tatnuni nii ñuyiu vaji nuu kuee ka, chi Seꞌe ya guaa ni chitniuu ya ja tatnuni, te siki yaꞌa ka kaꞌon. Chi suaꞌa yoso nuu tutu ii, nuu ni kaꞌan in tee:
¿Na in kuu ñayiu ñuyiu ja kondakaꞌan ni jin?
Te tu nagua ka kuu saꞌun seꞌe teyii ja kondiꞌni ni ja jaꞌi.
Chi ni saꞌa lule ka ni joo jin, saa ia ka jinokuechi nuu ni,
te ni ndaskutu ni jin jayiñuꞌu vi javii javaꞌa.
Te ni chitniuu ni jin ja kotatnuni nuu ndiꞌi ja ni saꞌa ni,
te ndiꞌi tuꞌu ni xndendoo ni nuu ndaꞌi,
kachi tutu ii.
Te ndiꞌi ja ni saꞌa ia Dios ni xndendoo ya nuu ndaꞌi ja kotatnuni, te ni in ja tu ni saꞌa siin ya, chi ndiꞌi xiin nuu kuu nijaꞌnui, visi kuini ka ja vi kunio ja kokuu nijaꞌnui nuu ndiꞌi. Su vitna te ka jinio Jesús, ia ni saꞌa lule ka Dios joo, saa ia ka jinokuechi nuu ya. Te ni ndaskutu ña ya jin jayiñuꞌu vi javii javaꞌa ja jaꞌa ja ni tnaꞌa ya kuaꞌa tnundoꞌo tnuneni nuu ni jiꞌi ya, chi jandaꞌu ini ia Dios, guaa ni jandetu ya ja ni jiꞌi Jesús ja jaꞌa ndiꞌi ñayiu.
10 Te ndiꞌi ja oo kuu kuenta maa ia Dios, chi maa ya ni saꞌa, chi kuini ya ja kuaꞌa ndevaꞌa seꞌe ya vi koo andivi nuu yeꞌe tajan oo ya. Yun guaa ni saꞌa ia Dios ja ndiꞌi kuiti ni skunkuu Jesús jin maꞌñu sagua tnundoꞌo tnuneni ni tnaꞌa ya ja ni june ya ichi ja skaku niꞌnu ya ñayiu. 11 Chi maa Jesús ni ndasavii ña jin yoon, te maa ya, chi ia vii kuu ya, te invaa ni Dios kuu yua ndiꞌo. Te yun guaa tu kukanoo Jesús, ia kuu Seꞌe Dios, ja xnani ña ya jion ñani. 12 Chi yoso nuu tutu ii ja jinkuiꞌnu inio ja Jesús ni kaꞌan jin tata ya:
Ndakani san ja ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu ni nuu ñani san vi kuaꞌa san.
Te maꞌñu sagua nuu ka ndututu san kata san yaa nuu ni, vi Dios.
13 Te suni kaꞌan ka ya:
Kukanu ini san ia Dios.
Te kaꞌan tuku ya:
Yaꞌa ka oo san jin seꞌe Dios ja ni taa ya nuu san,
jiñaꞌa Jesús.
14 Te nagua ka kuu seꞌe jin yiki kuñu vi niñi, te suni saa ni ni okuu ya yiki kuñu vi niñi, nagua oo ñayiu ñuyiu, nagua ja jin maꞌñu sagua ja kuu ya, saa te kindee ya jakaꞌnu nevaꞌa Tachi ja jaꞌni. 15 Saa te ni skaku ña ya jin ndiꞌi ñayiu ka yuꞌu ja vi kui, chi na kuinio ja ka jinokuechi nuu ja ka yuꞌi yun nikuii nikani ja ka tekui. 16 Chi jandaa ndija ja tu ni kii ya nuu ñuyiu ja chituu ya ia ka jinokuechi nuu Dios, chi ja chituu ya ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Abraham. 17 Te ja jaꞌa yun guaa vi oo vi kaa ya nagua ka ndaa ñani ya, nagua ja saa te ni jinkokuu ya in sutu kuu nijaꞌnu ja ni skunkuu ndaa ya nuu ia Dios. Te ni kundaꞌu ini ña ya jin, ja ni soko ya maa ya, saa te ni kindee ya yika kuechi ñayiu. 18 Te nagua ni tnaꞌa maa ya tnundoꞌo ja ni jito tnuni ña Tachi, te suni vitna kuu chindee chituu ña ya jin yoon nuu ka tnaꞌo tnundoꞌo ja jito tnuni ña Tachi.