Tutu kuaꞌan nuu ñayiu hebreo
1
Kaꞌan Dios nuu ñayiu jin maꞌñu sagua Seꞌe ya
Ja ni okaꞌan ia Dios guaa ndee janaꞌa kuaꞌa jichi jin kuaꞌa nuu ichi nuu ndi tatao jin maꞌñu sagua tee ni ka ondakani tnoꞌo maa ia Dios ndee janaꞌa. Te vitna ja kuu tiempu sandiꞌi kaꞌan ya nuo jin maꞌñu sagua Seꞌe ya, chi jin seꞌe ya ni saꞌa ya ndiꞌi ja oo ñuyiu, te ndiꞌi ni xndendoo ya nuu ndaꞌa Seꞌe ya ja saꞌa jajin ya. Te xneꞌe Seꞌe ya naxa yeꞌe tajan maa Dios, te vi ni ndaku ña ya naxa oo maa ia Dios, te maa ya jito ndiꞌi jin tnoꞌo kaꞌnu ja kaꞌan ya. Te nuu ni ndasavii ya yika kuechio, te mandaa ya ndee andivi ja ni jinkoo ya ichi ndaꞌa kuaꞌa maa ia Dios.
Kaꞌnu ka kuu Seꞌe Dios saa ia ka jinokuechi nuu ya
Te ni ndukaꞌnu ndevaꞌa ka Seꞌe ia Dios saa nuu ia ka jinokuechi nuu ya, chi ni niꞌi taꞌu ya ja ndiso ya tniuu kaꞌnu ndevaꞌa ka saa tniuu ka ndiso ia ka jinokuechi nuu Dios. Chi tu saꞌun na ama ni kaꞌan ia Dios nuu ni in ia ka jinokuechi nuu ya nagua yoso nuu tutu kaꞌan suaꞌa:
Seꞌe maa rin kuu ron,
te maa rin ni saꞌa kaꞌnu ña jin ron vitna, ja kuu rin tata ron.
Te suni tu ni kaꞌan ya nuu ni in ia ka jinokuechi nuu ya nagua yoso inka tnoꞌo nuu tutu ii nuu kaꞌan suaꞌa:
Maa rin kuu tata ron,
te maa ron kokuu seꞌe rin.
Te suni nuu ni tetniuu Dios invaa Seꞌe ya nuu ñuyiu yaꞌa, te jiñaꞌa ya:
Ndiꞌi ron ja ka jinokuechi ron nuu rin vi chiñuꞌu Seꞌe rin.
Te siki ia ka jinokuechi nuu ya, ni kaꞌan ya:
Saꞌa rin ja ia ka jinokuechi nuu rin ka kuu na kuinio nuu yiꞌi tachi ja tu kuu vi kondiaꞌa ron,
axi ka kuu na kuinio yañuꞌu.
Su siki Seꞌe ya ni kaꞌan ya:
Maa ron kuu Dios ja tatnuni ron nikuii nikani,
te ndiso ron tniuu ja tatnuni ndaa ron.
Chi kutoo ron ja saꞌa ron tniuu ndaa,
te kaꞌan uꞌu ron jakueꞌe.
Te yun guaa ni kaji ña rin ja kuu rin Dios maa ron ja tatnuni ron,
te ni joso ña rin texeꞌen ja kokuu sii ini ka ron saa sava ka ñayiu ka oo jin ron.
10 Te suni jiñaꞌa ya nuu Seꞌe ya:
Maa ron kuu Jitoꞌo ja ni saꞌa ñuyiu ndee jaxtnañuꞌu,
te jin ndaꞌa ron ni saꞌa ron andivi.
11 Te ndiꞌi yaꞌa chi vi naa, su maa ron, chi koo ron nikuii nikani.
Ndiꞌi yaꞌa, chi vi kutuꞌu na kuinio in saꞌun.
12 Te ndakintnaꞌnu ron ndiꞌi yun na kuinio in suꞌnu,
te ndasama ron na kuinio in ñayiu ja ndasama saꞌun niꞌnui.
Su roon, chi inuu ni oo ron,
te kiuu ja koteku ron, maa ndiꞌi saꞌun.
13 Tu saꞌun na ama ni kaꞌan ia Dios nuu ni in ia ka jinokuechi nuu ya tnoꞌo ja ni kaꞌan ya nuu Seꞌe ya:
Jinkoo ichi ndaꞌa kuaꞌa rin vi guaa ndee na saꞌa rin ja ka kaꞌan uꞌu ña jin ron ndee chii jaꞌa ron,
ni kachi ya.
14 Chi ndiꞌi ia ka jinokuechi nuu Dios ka kuu espíritu ja ka saꞌa nagua kuini ya, te tetniuu ña ya kuaꞌankuei ja ka chituu ñayiu vi niꞌi taꞌu ja vi kaku niꞌnu.