Tutu ni tee Pablo nuu Filemón
1
Maa san kuu Pablo ja oo san vekaa ja jaꞌa Jesukristu, te ka tee san tutu yaꞌa jin ñanio Timoteo nuu maa ni, vi Filemón, ja ka kaꞌan too ña san jin ni, chi in ni tniuu ka saꞌo ja ka xtutenuo tnoꞌo ia Dios. Te ka tetniuu san tutu yaꞌa nuu ni, vi nuu kuaꞌo Apia ja ka kaꞌan too jin ña, vi nuu Arquipo, tee ka inee jion nuu tnundoꞌo, vi nuu ndiꞌi ñayiu ka ndututu ja ka skuaꞌa veꞌe ni. Te maa Tata Jaꞌnuo jin Jitoꞌo Jesukristu na kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya, te vi koo ni jin jamani ya.
Kutoo Filemón ñayiu maa ia Dios vi kandija guaꞌa de Jesukristu
Ndakuantaꞌu san nuu ia Dios, te siun ni ndakaꞌan ña san jin ni nuu jikantaꞌu san ja jaꞌa ni, vi ñani Filemón, nuu ndakuatu san. Chi niꞌi tnoꞌo san ja kutoo ni ndiꞌi ñayiu maa ia Dios vi kandija ni Jitoꞌo Jesús. Te jikantaꞌu san nuu ia Dios, ja jin maꞌñu sagua ja kandija ni na jinkuiꞌnu guaꞌa ka ini ni ndiꞌi javii javaꞌa ja ka niꞌo jin maꞌñu sagua Jesukristu. Te kusii ini ndevaꞌa san vi nukuꞌun ndee ini san, vi ñani, chi kutoo ni ñayiu maa ia Dios, vi maa ni ndasaꞌa sii ini ni jin.
Jikantaꞌu Pablo nuu Filemón ja jaꞌa Onésimo
Te yun guaa visi kuu tatnuni san nagua kuu ja saꞌa ni, chi tee ni chitniuu ña Jesukristu kuu san, su suaꞌa jikantaꞌu san nuu ni, chi kutoo ña san jin ni. Te maa san kuu Pablo, tee nijaꞌnu, te vitna oo san vekaa ja jaꞌa Jesukristu. 10 Te jikantaꞌu san ja jaꞌa Onésimo, tee kuu na kuinio seꞌe san, chi ni kandija de Jesukristu ini vekaa yaꞌa. 11 Su ama ka, chi tu ni oo jiniuꞌu de nuu ni, te vitna, chi jiniuꞌu de nuu ni vi nuu maa san. 12 Te yun guaa tetniuu tuku san de ja ndajaa de nuu oo ni, te kuantaꞌu ni de, chi vi anu san kuu de. 13 Ni kaꞌan san ja koo san jin de yaꞌa nagua ja kunukuechi de nuu tniuu ni nini oo san vekaa yaꞌa ja jaꞌa tnoꞌo vaꞌa Jesukristu. 14 Su tu ni kuini san ja saꞌa san ama ka ja kaꞌan ni ja vatuka kuu ja jinokuechi de nuu san, nagua ja jandiuxi saꞌa ña ni jin san ma kokuu ja tenini ña san, chi saꞌa maa ni nagua kuini ni. 15 Chi vatuni, yun kuu ja ni kuu siin Onésimo nuu ni ndesaa tiempu, nagua ja vitna te siun ni vi koo ni jin de. 16 Te masu in tee jinokuechi suaꞌa ni kuu de, chi in tee jinokuechi guaꞌa ka kuu de, chi suu de kuu ñani ja ka kaꞌan too, chi kaꞌan too ndevaꞌa san de, te viꞌi ka maa ni ja ma kokaꞌan too ka ni de, su masu nani kuu ni ñayiu kuu de, chi suni in ñanio ja kandija Jitoꞌo kuu de.
17 Te saa, nuu ja ñuꞌu ini ni ja in ni ka satniuo, te kuantaꞌu ni de na kuinio maa san. 18 Te nuu ja na in jakueꞌe ni saꞌa ña de jin ni axi nagua ndita de nuu ni, te tnoꞌo ña ni jin maa san. 19 Te maa san tee tnoꞌo yaꞌa jin ndaꞌa san ja kuu san Pablo, ja ndatniuyaꞌu maa san nuu ni, su ndakaꞌan maa ni ja suni ndita ni nuu san ja ni kaxtnoꞌo san nuu ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios. 20 Saa, vi ñani, saꞌa ña ni in jandiuxi yaꞌa jin san ja jaꞌa maa Jitoꞌo, te na ndusii ini anu san, chi in ni ñani ka kuo nuu Jitoꞌo.
21 Te tee san tnoꞌo yaꞌa nuu ni, chi kukanu ini san ja kuantnoꞌo ni, chi jini san ja kuaꞌa ka ja saꞌa ni saa nagua jikan san. 22 Te suni savaꞌa ni nuu koo san, chi ndetu kaꞌnu san ja saꞌa ia Dios nagua ka jikan maa ni nuu ka ndakuatu ni, te kuu yaa san ja jakoto ña san.
Tnoꞌo sandiꞌi ni ka
23 Te Epafras, tee ka oo jin san vekaa ja jaꞌa Jesukristu, ka ndakan tnoꞌo ña de, ¿a kuu kueni ka oo ni? 24 Te suni Marcos vi Aristarco vi Demas vi Lucas, tee ka chituu tnaꞌa jin san ka satniuu san, ka ndakan tnoꞌo ña de, ¿a kukueni ka oo ni?
25 Te maa Jitoꞌo Jesukristu na chindee chituu ña, te na koto na kuni ña ya jin in in ni. Saa na kokuu.