11
Tnoꞌo ka kandijao
Chi ja ka kandijao kuu ja ka kundaa inio ja vi niꞌo ja ka ndetuo nuu ia Dios vi ka kukanu ndaa inio ja oo ndija ja tu ka jinio jin nuo vitna. Te ni ndakuantnoꞌo ña ia Dios jin ñayiu janaꞌa, chi ni ka kandija guaꞌi ya.
Chi jin ja ka kandijao, ni ka jinkuiꞌnu inio ja ni saꞌa ia Dios ñuyiu jin tnoꞌo ni kaꞌan ya. Te yun guaa ja ka ndiaꞌo jin nuo vitna, chi ni jinkoo jin ja ma kuu vi kondiaꞌo.
Chi jin ja ni kandija Abel ni sokoi in jaguaꞌa ka nuu ia Dios saa ja ni soko Caín. Te yun guaa ni kaꞌan ia Dios ja suchi ndaa kui, te ni jantaꞌu ya ja ni sokoi. Te visi ja ni jiꞌi Abel, su ja ni sokoi yun ndakani ndee vitna ja kandija guaꞌi.
Chi jin ja ni kandija Enoc, te ni ndakuaka ña ia Dios ja koteku de. Te ma kuni de ja kuu de, te tu ni ka jini ka ña ñayiu, chi ni ndakuaka ña maa ia Dios jin de kuaꞌan de ndee andivi. Te kaꞌan nuu tutu ii ja ni junkuaan ini ña Dios jin de ama ka ja ndakuaka ña ya. Su nuu ja tu ka kandijao, te ma kuu ja junkuaan ini ña ia Dios jion, chi ja kuyatnio nuu ia Dios, te nini kuu ja vi kandijao ja oo ya, te skutaꞌu ña ya in ja vi kutaꞌu vi kundetu ñayiu ja ka ndanduku ya.
Chi ni kandija Noé, nuu ni chindetu ña ia Dios ja koo tnundoꞌo ja kuini ka ja kuni de. Te ni jantnoꞌo de tnoꞌo ni kaꞌan ya, chi yuꞌu niꞌnu ña de jin ya, te ni saꞌa de in arca ja ni ka kaku niꞌnu de jin ñayiu veꞌe de. Te jin ja kandija de yun, te ni xnaa ña ia Dios jin ñayiu ñuyiu, chi tu ni ka kandijai, te ni jinkokuu de tee ndaa ja vaji jin maꞌñu sagua ja kandijao ia Dios.
Chi ni kandija Abraham, guaa ni jantnoꞌo de nuu ni kana ña ia Dios, te ni kee de ja kuaꞌan de in nuu kuñaꞌa ya ja saꞌa jajin de. Te kuaꞌan de, visi tu ni jini de ndenu kiꞌin de. Chi ni kandija de, guaa ni ojika ndaꞌu ni de nuu ñuꞌu inka ñuu ja ni kee yuꞌu ia Dios ja kuñaꞌa ya nuu de. Te ni saꞌa de in veꞌe saꞌun ni oo de, te suni saa ni ka oo Isaac vi Jacob, ja suni inuu ni ni ka niꞌi de tnoꞌo ni kee yuꞌu ia Dios. 10 Chi ni ondetu kaꞌnu Abraham ja kuñaꞌa ia Dios in ñuu ja oo nikuii nikani, te maa Dios kuu ia jini naxa koo, te ni saꞌa ya.
11 Chi ni kandija de, te visi ña ni kuu ja koo seꞌe Sara, su ni niꞌi de jandakui, ja koo seꞌe de jin ña, visi ja ni ka kuu nijaꞌnu saꞌun de. Chi ni kandija de ja ia ndaa kuu Dios, te skunkuu ya tnoꞌo ni kee yuꞌu ya. 12 Te yun guaa Abraham, chi visi ja ni kuyatni ja kuu de, te ni jinkonevaꞌa de kuaꞌa ndikin tata de, na kuinio kimi ka oo andivi axi na kuinio ñuti ja ni koto tnaꞌa kuaꞌa ndevaꞌa yuꞌu ndute mar.
13 Te ndiꞌi ñayiu yaꞌa ni ka jiꞌi, te tu ni ka niꞌi ja ni kee yuꞌu ia Dios nui, su ja siun ka kandijai, guaa suaꞌa ni ndee jika ni ka ndiaꞌi nuu vi niꞌi taꞌui nuu ni kee yuꞌu ia Dios. Te ni ka kusii ini, chi ni ka kandijai ja vi niꞌi. Su ni ka naꞌmai ja ñayiu inka ñuu ka kui, te ka jika ndaꞌui nuu ñuyiu yaꞌa. 14 Chi ñayiu kaꞌan siun kaxtnoꞌo kaji jin tnoꞌo kaꞌin yun ja jika ii ni, ndukui in ñuu guaꞌa ka ja koi. 15 Chi nuu ja ka ndakaꞌin ñuu mai nuu ni kekuei ja kuaꞌankuei, te ni oo tiempu ja kuu vi ndajiokuiin. 16 Su ka ndioo ini in ñuu guaꞌa ka, te suu kuu andivi. Yun guaa ia Dios, chi tu kukanoo ya ja kokuu ya ia Dios ñayiu yun, chi ja ni saꞌa tuaꞌa ya in ñuu nuu vi koi.
17 Chi ni kandija Abraham, guaa ni tnii de Isaac ja soko de nuu ia Dios nuu ni jito tnuni ña ya jin de. Te vi ni oo anu de ja soko de invaa seꞌe de, visi jin suchi yun ni kee yuꞌu Dios 18 nuu ni kaꞌan ya: “Jin Isaac guaa vi kaya kuaꞌa ndikin tata ron”. 19 Chi ni ndakuni Abraham ja ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu Dios, te kuu ndaxteku ya seꞌe de, visi ndee neꞌu ndiyi. Te kuu kaꞌon ja na kuinio ja ni ndaniꞌi jaa Abraham seꞌe de neꞌu ndiyi.
20 Te ni kandija Isaac guaa ni kaꞌan vii kaꞌan vaꞌa de jin seꞌe de Jacob vi Esaú naxa vi koo naxa vi kaka de kiuu kuaꞌon. 21 Te suni ja ni kandija Jacob, guaa nuu ni kuyatni ja kuu de, te ni kaꞌan vii kaꞌan vaꞌa de jin nduu seyii José. Te vi suaꞌa yituu ndaꞌa de yutnu tuu de, te ni chiñuꞌu de ia Dios. 22 Te ni kandija José, guaa nuu ni kuyatni ja kuu de, te ni kaꞌan de ja nuu kuee ka, te ndekuei ñayiu Israel ñuu nuu ka oo de yun, te ni tatnuni de ja vi ndakuiso yiki de noꞌokuei jin ñuu nuu ni kee yuꞌu ia Dios ja kuñaꞌa ya.
23 Te ni ka kandija tata vi nana Moisés, guaa nuu ni kakui, te ni ka tayuꞌu ña tatai jin uni yoo, chi ni ka jini de ja luu ndevaꞌa jitoi, te tu ni ka yuꞌu de siki tnoꞌo ni tatnuni rey ja vi kaꞌni suchi yii kueli. 24 Te suni ni kandija Moisés, guaa nuu ni jaꞌnu de, te tu ni jandetu de ja vi kaꞌan ñayiu ja seyii ñaꞌa kuu sesiꞌi Faraón kuu de. 25 Chi suaꞌa ni kuu ini de ja vi ndevaꞌa ndetnuni vi saꞌa ña jin de, nagua ka ndoꞌo ñayiu ñuu ia Dios, masu ja kokusii kokuvatu ini de ndee saa tiempu nuu yika kuechi. 26 Chi ni ndakuni de ja guaꞌa ka kuu ja vi kaneꞌe vi kaꞌan yichi ña ñayiu jin de ja jaꞌa ia tetniuu Dios, masu ja konevaꞌa de ndiꞌi jakuika ja oo Egipto. Chi yinuu guaꞌa de ja niꞌi de in ja kutaꞌu kundetu de nuu ia Dios. 27 Te ja kandija Moisés, guaa ni xndendoo de Egipto, te ni kee de kuaꞌan de. Te ni tu ni yuꞌu de ja kiti ini rey nuu de, chi ni oo yutnu de jin ja saꞌa de, na kuinio ja vi ndiaꞌa de Dios, ia tu ka jinio jin nduchi nuo.
28 Te ja kandija Moisés, guaa ni ka saꞌa de viko pascua jin ñayiu Israel, nuu ni ka jaꞌni de lelu. Te ni tatnuni de ja vi koso ñayiu niñi ti nuu yutnu yeꞌi, nagua ja nuu yaꞌa ia jinokuechi nuu Dios ja kaꞌni seꞌe xtnañuꞌu ñayiu Egipto, te ma kaꞌni seꞌe xtnañuꞌu ñayiu Israel. 29 Te ja ka kandija ñayiu Israel, guaa ni ka yaꞌi maꞌñu ndute mar kuaꞌa, na kuinio nuu ñuꞌu yichi. Te nuu ni ka kuini ñayiu Egipto ja suni vi yaꞌi, te ni ndachisaꞌu ña ndute jin, te ni ka ndaniꞌni xnii ja ni ka jiꞌi.
30 Chi ja ka kandija ñayiu Israel, guaa nuu ni ka jiondui muro ja ndesi ñuu Jericó nuu uja kiuu, te ni junkuei muro yun. 31 Te ja kandija Rahab, ñaꞌa xiko maa, kuu ja tu ni jiꞌi in ni ña jin ñayiu ñuu ña Jericó, ja ka kui ñayiu inuu soꞌo ndevaꞌa nuu ia Dios. Chi ni jantaꞌu guaꞌa ña ñayiu Israel ja ni ka jinkoto yuꞌu de naxa oo ñuu yun.
32 Te oo kuaꞌa ka ja kaꞌan san nuu siun, su jaꞌni kuaꞌa ka ña tiempu ja ndakani san nagua ni ka ndoꞌo Gedeón vi Barac vi Sansón vi Jefté vi David vi suni saa ni nagua ni ka ndoꞌo Samuel vi sava ka tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa. 33 Chi jin ja ka kandija de ni ka kundee de nuu ni ka jaxin tnaꞌa de jin taka ñuu naꞌnu, te ni ka tatnuni ndaa de nuu ñuu de, te ni ka niꞌi de nagua ni kee yuꞌu ia Dios, vi ni ka jasi de yuꞌu ndikaꞌa. 34 Te sava de ni ka kaku niꞌnu nuu tnundoꞌo ja tu ni ka kai de nuu ñuꞌu xeen ndevaꞌa. Te sava de ni ka kaku niꞌnu ja tu ni ka jaꞌni ña jin yuchi kani. Te sava tee tu inu ndakui, ni ka ndanindee de, ja ni ka nduu ndakui de nuu ni ka jaxin tnaꞌa de, te ni ka kundee de ni ka skunu de jin soldado inka ñuu. 35 Te ni ka oo sava ñasiꞌi ja ni ka ndaniꞌi ña ndiyi ña ja ni ka ndateku.
Te sava ka ñayiu ni ka tnaꞌa kuaꞌa ndevaꞌa tnundoꞌo vi ndee ni ka jiꞌi, chi tu ni ka kuini ja vi xndoi ichi ia Dios ja vi kaku niꞌnui, nagua ja saa, te vi niꞌi in jaguaꞌa ka nuu vi ndatekui. 36 Te sava kai ni ka tnaꞌi tnundoꞌo nuu ni ka saꞌa neꞌe ka saꞌa yichi ña jin, vi ni ka kani ña jin, vi ni ka jasi ña vekaa vi ni ka juꞌni ña jin cadena. 37 Te sava ñayiu ni ka kuun ña yuu vi ndee ni ka jiꞌi, vi savai ni ka jaꞌnde sagua ña jin sierra. Te savai ni ka jito tnuni, vi savai ni ka jaꞌni ña jin yuchi kani. Te yaꞌa yun ni ni ka ojika savai ja ni ka oniꞌnui ñii ndikachi vi ñii ndixiꞌu, te ndaꞌu ndevaꞌa ni ka ndoꞌi, ni ka okusuchi ini ja ni ka osaꞌa ndevaꞌa ña jin. 38 Te ñayiu ñuyiu yaꞌa, chi tu ka oo tu ka ndai ja vi koi jin ñayiu ka kandija yun. Te yun guaa ni ka jika ndaꞌui nuu ñuꞌu teꞌa, vi ni ka oi yuku vi kava veꞌe vi yau ñuꞌu. 39 Te ndiꞌi ñayiu yaꞌa, visi ni ndakuantnoꞌo ña ia Dios ja ka kandija guaꞌi, su tu ni ka niꞌi ja ni kee yuꞌu ya ja kuñaꞌa ya nui. 40 Chi ni saꞌa tuaꞌa ya in jaguaꞌa ka ja taa ya nuo, nagua ja jin yoon, te vi niꞌi ja vi koi jion nagua kuini maa ia Dios.