12
Na vi kinuu guaꞌo Jesús
Yun guaa yoon, chi ka jinio ja ka oo kuakuaꞌa ñayiu ja ka jionduu ña jion na kuinio viko, ka ndakani ja ka kandijai. Te yun guaa na vi xndoo ndiꞌi ja saꞌa tneñu ña vi yika kuechi ja tnaa ña jion nuu jakueꞌe, te na vi kuandee inio in kiuu in kiuu ja na vi kaka guaꞌo kiuu kuaꞌon nuu tnoꞌo ia Dios. Te na vi kinuu guaꞌo Jesús, ia xiin nuu vaji ja ka kandijao, ia saꞌa ja vi kujao nuu tnoꞌo ya. Chi maa Jesús kuu ia ni tnaꞌa tnundoꞌo nuu cruz, te ni tu ni ndiꞌni ya ja kanoo oo nuu ni jiꞌi ya, chi ja jini ya ja nuu yaꞌa tnundoꞌo, te ndusii ini ya ja junkoo ya ichi lado kuaꞌa mesa nuu tatnuni ia Dios.
Te vi ndakaꞌan maa ni naxa ni ndoꞌo Jesús nuu ni tnaꞌa ya tnundoꞌo, ja ni ka ndakoo ñayiu ka saꞌa jakueꞌe siki ya. Yun guaa ma vi kuita ni, ni ma vi ndakaka yata ni. Chi maa ni, kuini ka ja kentakuei ni ja vi ndee vi kuu ni ja ka nduku ndee ni ja ma vi saꞌa ni yika kuechi. Te ¿a vi ja ni ka ndunaa ini ni tnoꞌo ni xteku ña ia Dios ja ni kaꞌan ya na kuinio seꞌe maa ya jin ni? Chi suaꞌa yoso nuu tutu ii:
Ma vi skexiko ron tnundoꞌo nuu ndakanu ndaa ña Jitoꞌo nuu ichi jin ron, vi seꞌe,
ni ma vi kuu kuiꞌa ini ron nuu kuxeen ya nuu ron.
Chi tetniuu Jitoꞌo tnundoꞌo ja ndakanu ichi ndaa ya jin ñayiu kutoo ya,
te kani ña ya jin ndiꞌi ñayiu jantaꞌu ya, na kuinio seꞌe maa ya,
kachi nuu tutu ii.
Nuu saa te vi kuandee ini ni nuu ka tnaꞌa ni tnundoꞌo ja ndakanu ndaa ña ia Dios nuu ichi, chi saꞌa ña ya jin ni na kuinio seꞌe maa ya, chi tu na in seꞌe ja ma kuxeen tatai nui. Su nuu ja tu ka tnaꞌa ni tnundoꞌo ja ndakanu ndaa ña ia Dios jin ni, nagua ndakanu ndaa ya ndiꞌi seꞌe ya, nuu saa te seꞌe ja tu na tata ka kuu ni, te masu seꞌe ndija maa ia Dios. Chi suni ni ka oo tatao nuu ñuyiu yaꞌa nuu ni ka okuelio, te ni ka ondakanu ndaa ña de jion nuu ichi, su ni ka onee yiñuꞌo nuu de. Nuu saa te guaꞌa ka kuu ja vi kuantnoꞌo guaꞌo nuu Tata Dios oo ndee andivi nagua ja vi kotekuo. 10 Chi ni ka okuxeen tatao ka oo ñuyiu yaꞌa nuo ndee saa ni kiuu, naxa ka kuini maa de. Su ia Dios, chi kuxeen ya nuo ja kuu in javaꞌa mao, nagua ja vi kovio nuu ya, nagua ia vii kuu maa ya. 11 Te ja ndaa ja tu kusii inio nuu vi inka ka ndakanu ndaa ña nuu ichi jion, chi suaꞌa kusuchi inio. Su nuu kutuaꞌo jin maꞌñu sagua ja ka ndakanu ndaa ña nuu ichi, te yun vaji ja vi saꞌa ndao, te vi koo manio.
Vi koto ni maa ni te ma vi skexiko ni tnoꞌo kaꞌan ia Dios
12 Nuu saa te vi saꞌa ndakui ni ndaꞌa ni ja ni ka kuita nuu ia Dios. Te vi kani yutnu ni koꞌndo ni ja tu oo ndakui. 13 Te vi nduku ndee ni ja vi kaka ni nuu ichi ndaa, nagua ja ma vi kujioo ni nuu ichi yun. Saa te nduvaꞌa koꞌndo kuꞌu ni.
14 Te vi nduku ndee ni ja vi koo mani ni jin ndiꞌi ñayiu, te vi koo vii ni nuu Jitoꞌo Dios. Chi nuu tuu, te ni in ni, ma kuu vi kuni ni ya. 15 Vi koto guaꞌa ni maa ni nagua ja ni in ni ma vi kendoo ja vi niꞌi javii javaꞌa taa ia Dios, te nagua ja ni in ni ma vi kokuu ni na kuinio in yuku ugua ja ni kee yoꞌo, te saꞌa tneñu, te saa vi kokuu ni na kuinio kueꞌe ja vi xtivi ni sava ka ñayiu. 16 Te ni in ni ma vi saꞌa ni kuechi ñuyiu jin inka ñayiu ja masu katnu tayu ni kuu, axi skexiko ni in ja ii ja taa ia Dios, nagua ni saꞌa Esaú ja invaa koꞌo ndei, te ni ndaxiko de nuu ñani de ja kutaꞌu de in jaguaꞌa ka ja seyii xtnañuꞌu kuu de. 17 Chi ja ka jini maa ni ja nuu kuee ka, te ni kuini de ja kutaꞌu de javii javaꞌa nuu tata de, su tu ni niꞌi de. Te visi ni ndaꞌi ndevaꞌa de, su tu na tatna ni kuu ka ja siun kaa ja ni saꞌa de.
18 Chi tu ni ka kuyatni ni nuu yuku, nagua ni ka saꞌa ñayiu Israel ja ni ka kuyatni nuu yuku Sinaí ja kuu vi keꞌo. Te ni kai ja vi jaꞌnu jaꞌnu ñuꞌu nuu ñunee, te ni kuun sau vi yiꞌi xeen tachi. 19 Te ni tu ni ka onini ni ja ni ka tiuu trompeta, ni tnoꞌo ja ni kaꞌan ia Dios nuu ñayiu janaꞌa yun. Te ñayiu yun, chi ni ka onini tnoꞌo ni kaꞌan ya, te ni ka jikantaꞌui nuu ya ja ma kaꞌan ka ya. 20 Chi tu ni ka kundee ka ini jin tnoꞌo ja ni tatnuni ya, chi ni kaꞌan ya: “Na ni kuu ni ja jinkani jaꞌa nuu yuku yaꞌa, visi in kiti, te vi kuun ti yuu axi vi tiuu ti jin kuji guaa ndee na kuu ti”, jiñaꞌa ya. 21 Te ioo ndevaꞌa kaa ja ka ndiaꞌi yun ja vi ndee Moisés jiñaꞌa: “Vi suaꞌa niꞌi san ja yuꞌu ndevaꞌa san”, jiñaꞌa de.
22 Su maa ni, chi suaꞌa ni ka kuyatni ni yuku Sión, ñuu maa ia Dios teku, ja kuu Jerusalén oo ndee andivi nuu oo ya jin kuakuaꞌa mil ia ka jinokuechi nuu ya, 23 vi nuu ka otutu ñayiu ka kuu seꞌe xtnañuꞌu ia Dios ja ka yoso sivi nuu liuru oo ndee andivi. Ni ka kuyatni nuu Dios, ia jaꞌnde kuechi ndiꞌi ñayiu vi nuu ka oo anu ñayiu guaꞌa ja ni saꞌa ia Dios ja ni ka ndui ñayiu vii. 24 Vi suni ni ka kuyatni ni nuu maa Jesús, ia in niꞌnu maꞌñu sagua tratu jaa ni saꞌa ia Dios, vi niñi ya ja ni jati nuu ni jiꞌi ya ja vi nduu vio. Chi yaꞌu ka ndee niñi ya saa niñi Abel ja kaꞌan kuechi nuu ia Dios.
25 Yun guaa vi koto ni maa ni, ma vi skexiko ni tnoꞌo kaꞌan ya. Chi nuu tu ni ka kaku ñayiu ni ka skexiko tnoꞌo ni kaꞌan ya nui nuu ni chindetu ña ya jin ñuyiu yaꞌa, te viꞌi ka vi ndoꞌo yoon, nuu ja na vi skexiko ia chindetu ña jion ndee andivi. 26 Te tiempu saa, chi tnoꞌo ni kaꞌan ia Dios ni saꞌa ja ni tnaa ñuyiu. Su vitna te ni kee yuꞌu ya nuu kachi ya suaꞌa: “Inka jichi saꞌa rin ja tnaa ñuyiu, te masu maintnoꞌo ni ñuyiu, chi suni ndee andivi”. 27 Te tnoꞌo kaꞌan ya “inka jichi”, jinkuiꞌnu inio ja xtajioo ya taka ja kuu kujioo ja ni saꞌa maa ya, nagua ja kendoo maa ni ka ja tu kuini ya ja xtajioo ya. 28 Chi taa ia Dios nuo in nuu tatnuni maa ya nuu ma xtajioo ya. Te na vi ndakuantaꞌuo nuu ya ja jaꞌa yaꞌa, vi na vi chiñuꞌo ya, te siun ni vi koyuꞌu niꞌnuo nuu ya, nagua ja na junkuaan ini ya. 29 Chi ia Dios mao kuu ya na kuinio ñuꞌu ja teñuꞌu ndiꞌi ja saꞌa jakueꞌe.