13
Naxa saꞌo ja junkuaan ini ña ia Dios jion
Siun ni vi kokaꞌan too tnaꞌa ni jin ñayiu ka kandija jin ni. Te ma vi ndunaa ini ni ja vi kuñaꞌa nuu ni veꞌe ni, nuu ñayiu ka jionuu. Chi oo jichi ja saa ni ka saꞌa sava ñayiu, ja ni tu ka jini, te ni ka jiñaꞌa nui veꞌi ni ka ndoo ia ka jinokuechi nuu maa Dios.
Te vi konaꞌa ni ja jaꞌa ñayiu ka yiꞌi vekaa, na kuinio ja vi in ni ka yiꞌi maa ni jin vekaa yun. Te suni vi konaꞌa ni ja jaꞌa ñayiu ka tnaꞌa tnundoꞌo nuu ka saꞌa ndevaꞌa ña jin, na kuinio ja vi suni saa ni ka ndoꞌo maa ni.
Te ndiꞌi ñayiu na konee yiñuꞌi nuu katnu tayui, te ma vi koskindee tnaꞌi, chi maa ia Dios sandaa kuechi ñayiu saꞌa kuechi ñuyiu vi ñayiu skindee tnaꞌa.
Te ma vi kokutoo ni xuꞌun. Vi kosii ini ni jin nagua ka nevaꞌa ni vitna, chi ni kachi ia Dios: “Ma xndoo ña rin, te ni ma xndendoo ndaꞌu ña rin”, kachi ya. Nuu saa te ka kukanu inio, te vi kaꞌon:
Maa Jitoꞌo kuu ia chindee chituu ña jin san,
te ma koyuꞌu san ja nagua vi saꞌa ña ñayiu jin san.
Te vi konaꞌa ni ja jaꞌa tee ni ka ojito veñuꞌu ni, ja ni ka okaxtnoꞌo de tnoꞌo ia Dios, te vi ndakuni ni naxa ni ka osaꞌa de nuu ñuyiu yaꞌa ja ni ka jika de nuu ichi ya, te vi kondikin ni, saa vi saꞌa ni nagua ni ka okandija de.
Te tu sama Jesukristu, chi in ni ia kuu ya ndee janaꞌa, vi vitna, vi nikuii nikani. Te yun guaa ma vi kuandetu ni ja vi kondikin ni inka tnoꞌo siin, ja tu na ama ka jini ni, chi guaꞌa ka kuu ja vi koyutnu anu ni jin javii javaꞌa maa ia Dios, saa ja vi kondikin ni siki tnoꞌo kaxtnoꞌo nagua kuu ja kuu vi kaa ni, chi tu nagua ni jiniuꞌu saꞌun nuu ñayiu ni ka ondikin ichi yun.
10 Te yoon, chi ka nevaꞌo Kristu ja ni soko ya maa ya ja jaꞌa yika kuechio. Su sutu, chi tu nagua ka niꞌi de jin ja ka soko de kiti nuu veꞌe ii. 11 Chi sutu kuu nijaꞌnu ka, soko de niñi kiti nuu veꞌe ii ndevaꞌa ka, nagua ja kindee yika kuechi ñayiu, su yiki kuñu ti teñuꞌu de yata ñuu yun. 12 Te suni saa ni ndoꞌo Jesús nuu ni jiꞌi ya, chi ni tnaꞌa ya tnundoꞌo yata ñuu, nagua ja ndasavii ya ñayiu jin maꞌñu sagua niñi maa ya. 13 Te yun guaa na kiꞌinkueio ndee yata ñuu nuu ni jiꞌi Jesús, te na vi tnaꞌa inuo jin ya jakanoo ja ni tnaꞌa ya. 14 Chi ñuyiu yaꞌa, tu na ñuu ka nevaꞌo ja vi koo nikuii nikani, chi suaꞌa ka ndukuo in ñuu nuu vi koo ja vaji nuu kuee ka. 15 Te yun guaa vi siun ni vi kondasaꞌa kaꞌnuo ia Dios jin maꞌñu sagua Jesukristu, te ja ka ndasaꞌa kaꞌnuo ya kuu in ja ka soko nuu ya, chi ka jitao yaa nuu ya ja ka chiñuꞌo ya. 16 Te ma vi ndunaa ini ni ja vi saꞌa ni javaꞌa, te vi kaꞌan mani ni ñayiu nagua ka nevaꞌa ni. Chi nuu ja saa ka saꞌa ni, te na kuinio ja ka soko ni nuu ya, chi saa te junkuaan ini ia Dios.
17 Vi kuantnoꞌo ni nuu tee ka jito veñuꞌu ni, te vi kuanyuꞌu vi kuandetu ni nuu de, chi suu de ka jito guaꞌa ña ja vi koo vaꞌa ni, chi ka jini de ja ndakan tnoꞌo ña ia Dios jin de na tniuu ka saꞌa de. Te vi kuantnoꞌo guaꞌa ni, nagua ja vi kokusii ini de, te ma vi kaꞌan kuechi de, chi nuu tuu, te tu nagua jiniuꞌu nuu in in maa ni.
18 Vi ndakuatu ni ja jaꞌa san, chi ka kukanu ini san ja ka ndakani vaꞌa ini san, chi ka kuini san ja na kee yiñuꞌu ndiꞌi tniuu ka saꞌa san. 19 Te jikantaꞌu ndevaꞌa san ja vi kakantaꞌu ni ja jaꞌa san nuu ia Dios, nagua ja na kuandetu ya ja ñama ndenta san nuu ka oo ni.
Tnoꞌo vii tnoꞌo vaꞌa jin tnoꞌo sandiꞌi ni ka
20 Te maa ia Dios ja taa ya tnoꞌo mani, kuu ia ni ndaxteku Jitoꞌo Jesukristu neꞌu ndiyi. Te maa Jesukristu kuu na kuinio in tee kuu kaꞌnu ka, ja jito ya ñayiu ka skuaꞌa, ja ka kui na kuinio ndikachi ya, chi jin niñi ya ni saꞌa kutu ya in tratu ja oo nikuii nikani. 21 Te maa ia Dios na saꞌa ja koo guaꞌa ndiꞌi ni tniuu ka saꞌa ni, nagua ja vi saꞌa ni nagua kuini maa ya. Te na saꞌa ya jin ndiꞌo nagua junkuaan ini maa ya, jin maꞌñu sagua Jesukristu, te nuu maa ya na koo jayiñuꞌu nikuii nikani. Saa na kokuu.
22 Te jikantaꞌu san, vi ñani, ja vi kuandee ini ni jin ndee saa tnoꞌo ja ni tee san yaꞌa ja xteku ña san jin ni. 23 Te kaxtnoꞌo san nagua ja vi kuni ni ja ñanio Timoteo, chi ja ni kee de vekaa, te nuu ja na ndenta yachi ni de, te jakuei san jin de, vi jakoto ña san.
24 Te vi kuñaꞌa ni nuu tee ka jito veñuꞌu ni, vi nuu ndiꞌi ñayiu ka kandija, ja ndakan tnoꞌo san jin, ¿a kukueni ka oi. Te suni ka ndakan tnoꞌo ña ñayiu Italia ja ka kandija, ¿a kukueni ka oo ni?
25 Te ia Dios na koto na kuni ña jin ndiꞌi ni. Saa na kokuu.