Isaías
40
Ndakuñaꞌa ia Dios tnoꞌo sii ini nuu ñayiu ñuu Jerusalén
Yun te jiñaꞌa Isaías:
Kachi ia Dios:
Vi ndakuñaꞌa tnoꞌo sii ini nuu ñayiu ñuu rin.
Vi kaꞌan luu nuu ñayiu ñuu Jerusalén,
te vi kuñaꞌa ja ja ni jino kiuu ja ka jinokuechi nuu ñayiu inka ñuu,
te ja ni jakaꞌnu ini rin jakueꞌe ni ka osaꞌi,
chi ja ni ka tniuyaꞌui ndee uu jichi nuu maa rin ja jaꞌa ndiꞌi yika kuechi.
 
Koo in tee kana jaa ndee nuu ñuꞌu teꞌa, te kachi de:
Vi savaꞌa ni ichi nuu vaji Jitoꞌo,
te vi ndasaꞌa ndaa ni in ichi nuu tu na veꞌe ka oo, nuu vaji ia Dios.
Na ndachitu ndiꞌi chikoꞌi,
te na ndundaa ndiꞌi yuku sukun vi tinduu,
vi na ndundaa ichi yakua,
te na ndundii nuu ñuꞌu ni ndayi ndayi.
Yun te xneꞌe Jitoꞌo ja yeꞌe tajan ya,
te in ni vi kuni ndiꞌi ñayiu,
chi saa kaꞌan maa Jitoꞌo.
 
Te kachi in tnoꞌo: “Kana jaa”.
Te jiñaꞌa san: “¿Na tnoꞌo kaꞌan san ja kana san?”
Te kachi tnoꞌo yun: “Suaꞌa kuñaꞌa ron: Ndiꞌi ñayiu ka kuu na kuinio yuku kuii,
te ndiꞌi ja kuu kaꞌnui kuu na kuinio ita ja jaa nuu yuku kuii.
Chi yichi ni yuku kuii, te xii ndiꞌi ni ita,
nuu tiutachi maa Jitoꞌo siki yuku kuii yun.
Te jandaa ndija ja na kuinio yuku kuii yun ka kuu ñayiu.
Yichi ni yuku kuii, te xii ndiꞌi ni ita,
su tnoꞌo vaꞌa maa ia Dios, chi nikuii nikani oo”.
 
Makakuei ron ñayiu Sión, ja kuu Jerusalén ndee nuu yuku sukun yun,
te vi xtutenuu tnoꞌo rin.
Vi kana jin ndiꞌi jandakui ron,
te vi xtutenuu tnoꞌo vii tnoꞌo vaꞌa, vi kana, ma vi yuꞌu ron,
te vi kuñaꞌa nuu ñayiu Judá:
“Yaꞌa vaji ia Dios mao”.
10 Vi kondiaꞌa ni, chi yaꞌa vaji Jitoꞌo jin ndiꞌi jakaꞌnu ya,
te kotatnuni ya jin ndiꞌi jandakui ya nuu ndiꞌi ñayiu,
te vaji ya jin ndiꞌi ñayiu ni ndatau ya ñuu yun,
te nee maa ya in ja skutaꞌu ya nuu ñayiu vaji ya.
11 Te kokoto maa ya ñayiu na kuinio in tee jito ndikachi,
te ndakanu ndee ña ya, nagua saꞌa de nuu ndakanu ndee de lelu kueli de,
te ka ndetuu ti ndee ndika de,
te vivii jito de ndikachi inka jaa ni ni ka kaku seꞌe ti.
Ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu Dios
12 ¿Na in ni chikuaꞌa ndute mar jin nuu tikoko ndaꞌi?
¿Vi na in ni chikuaꞌa andivi nasaa kaꞌnu jin kuarta ndaꞌi?
¿Vi na in ni chikuaꞌa jin uni xindaꞌi nasaa ñuyaka ñuꞌu kuu,
axi na in ni chikuaꞌa nasaa vee yuku sukun vi tinduu?
13 ¿Na in ni kaxtnoꞌo nuu Espíritu Jitoꞌo,
axi na in ni xteku ña jin ya ja kaxtnoꞌo nagua saꞌa ya?
14 ¿Na xiin nuu ni jikan tnoꞌo ya ja jinkuiꞌnu ini ya nagua kuu ja saꞌa ya?
¿Na in ni kaxtnoꞌo nuu ya ndeja kuu ichi ja kuni ya sandaa ya?
¿Na in ni kaxtnoꞌo nuu ya ja ni kundichi ya,
axi na in ni xneꞌe ichi kuiñi ja kuni guaꞌa ya naxa saꞌa ya?
Tu na in kuu saꞌa, chi maintnoꞌo ni maa ia Dios.
 
15 Te ja nuu maa ia Dios, chi ñayiu ñuyiu ka kui na ni kuinio yuyu ndute ja junkuei nuu in yajin
axi na kuinio ñuyaka ja tu vee saꞌun nuu ja na soneo nuu chikuaꞌo.
Te ñuu ja ka oo maꞌñu ndute mar,
chi inuu ni ka ndei jin in ñuti luluu nuu maa ya.
16 Te ni ma kentakuei yutnu ka oo nii ñuu Líbano ja vi kai nuu altar,
ni ndiꞌi kiti ka oo ñuu yun, ma kentakuei ti ja vi teñuꞌu ti nuu ia Dios.
17 Ja nuu maa ia Dios, chi ni tu saꞌun nagua ka kuu ndiꞌi ñayiu ñuyiu,
ni tu saꞌun nagua ka ndei nuu maa ya.
18 ¿Na in kuu ja vi skintnaꞌa inuu ni jin ia Dios,
axi na chuꞌchi kintnaꞌa inuu jin ya?
19 In tee kani kaa, chi ndaneꞌe de in chuꞌchi,
te tee xtute kaa kuu plata,
chi ndaskanuu de jin oro vi ndaskutu de jin plata.
20 Tee kundaꞌu ndevaꞌa, chi kaji de in yutnu ja ma teꞌi ñama,
te nduku de in tee saꞌa yutnu yun,
nagua ja na saꞌa guaꞌa tee yun in chuꞌchi ja ma kokanda ja ndonso,
te soko de nuu chuꞌchi yun.
21 ¿A vi tu ka jini ni ja ia kaꞌnu kuu Dios? ¿A tu na ndee ka nini ni yun?
¿A tu ni ka ndakani nuu ni ndee jaxtnañuꞌu?
¿A tu ka jinkuiꞌnu ini ni naxa ni jinkoo ñuyiu?
22 Ichi siki nuu tikute ñuyiu yaꞌa nukoo maa ia Dios tatnuni ya,
te ndiaꞌa ya ñayiu ñuyiu ja ka kui na ni kuinio tika langosta,
te ndaskaa ya andivi na ni kuinio in saꞌun,
ndaskaa ya na ni kuinio in veꞌe saꞌun.
23 Kindee ya tniuu ka nee ñayiu inu ndakui,
te nuneꞌe ya ñayiu ka tatnuni ñuyiu ja tu saꞌun nagua ka kui.
24 Chi ka kui nani kuinio yuku kuii ja vi inka ni ka ndaxtee
axi vi inka ni ka skute,
ja vi inka ni jinkondee ndee yoꞌo nuu ñuꞌu,
te ni tiutachi ni ia Dios siki,
te ni ka yichi ndiꞌi.
Te ni skuun ya sau tachi, te ni jiso ndiꞌi ña ndute na ni kuinio ndaꞌa yuku.
25 Te jikan tnoꞌo ña ia Dios:
“¿Na in kuu ja vi skintnaꞌa inuu ña ron,
axi na in kintnaꞌa inuu jin rin?”
26 Vi ndanenuu ichi andivi, te vi kondiaꞌa na in ni saꞌa ndiꞌi ja ka oo andivi,
te maa tatnuni ja yukun yukun ka jinonta ti,
te ndakana sivi ña jin ndi in ndi in kimi,
te ni in ti tu na kiti jaꞌni ña.
Chi maa ya kuu ia ndakui ndevaꞌa,
te jin jakaꞌnu ya tatnuni ya nuu ndiꞌi ti.
27 ¿Te nau ja ka kaꞌan maa ni, ñayiu Israel, ndikin tata Jacob,
te ka kachi ni: “Tu jini ia Dios na ichi jika san,
ni tu ndiꞌni ya tnundoꞌo tnaꞌa san”?
28 ¿Te a tu ka jini ni axi tu na ndee ka nini ni ja maa Jitoꞌo, kuu ia Dios ja oo ya nikuii nikani?
Te maa ya ni saꞌa ninii ndee jaꞌa ñuyiu,
te ni tu kuita ya, ni tu tunini ya,
te ni tu na in kenta kuni ja jini ya.
29 Te maa ya ndakuñaꞌa jandakui ñayiu ma vi kuita,
te ndaskaya ka ya ja ndee ja ndakui ñayiu tu inu ndakui,
30 Te vi ndee suchi kuechi, chi ka kuitai vi ka tunini
te vi ndee tee kuechi, chi vi kachi jaꞌa de, te vi ndonso de.
31 Su ñayiu ka kukanu ini Jitoꞌo,
chi vi ndaniꞌi jandakui,
te vi ndaguai na kuinio yaꞌa naꞌnu,
vi kunui, su ma vi kuitai,
te vi kakai, su ma vi tunini.