55
Kundaꞌu ini ia Dios ndiꞌi ñayiu
Kachi ia Dios: “Ndiꞌi ron ja ka yichi ron, neꞌekuei te vi koꞌo ron ndute.
Te roon ja tu na inu xuꞌun ron, neꞌekuei te vi kiꞌin ron ja vi kaa ron.
Neꞌekuei te vi kuaan ron vinu vi xikui, su ma vi tniuyaꞌu ron.
¿Chi nau ja ka xnaa ron xuꞌun nuu masu ja vi kaa ron kuu,
vi yaꞌu ja ka niꞌi ron nuu ka satniuu ron nuu masu ja vi ndutu chii ron kuu ja ka jaan ron?
Vi konini guaꞌa tnoꞌo kaꞌan rin, te vi kaa ron jaguaꞌa,
te vi kusii ini anu ron jin ndei asin ndevaꞌa.
Vi konini guaꞌa tnoꞌo kaꞌan rin: Neꞌekuei nuu oo rin.
Vi konini tnoꞌo kaꞌan rin, te vi koteku ron.
Chi saꞌa rin in tratu jin ron ja koo nikuii nikani,
nagua ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee rin ndi David.
Chi ni jani rin de ja kuu de na kuinio testiu nuu ñayiu ñuu,
vi kuu nijaꞌnu de vi tatnuni de nuu ñayiu ñuu naꞌnu.
Te kana ron ñayiu taka ñuu ja tu jini ron,
te ka jino ñayiu ñuu ja tu ka jini ña jin ron jakuei nuu oo ron,
ja jaꞌa maa rin ja kuu Jitoꞌo ron, ia Dios maa ron,
ia ii ñayiu Israel ja ni saꞌa ja oo jayiñuꞌu nuu ron.”
 
Vi ndanduku ni Jitoꞌo vitna ja kuu vi ndaniꞌi ni ya.
Vi kana ni nuu ya vitna ja oo yatni ya.
Te na vi xndoo ñayiu ka saꞌa jakueꞌe ichi ka jikai,
te na sama ja ka ndakani ini ñayiu kueꞌe,
te na vi ndajiokuiin ñayiu yun nuu Jitoꞌo, te na kundaꞌu ini ña ya jin.
Te na vi ndajiokuiin nuu ia Dios, chi ia guaꞌa ndevaꞌa kuu ya,
te na konekaꞌnu ini ya yika kuechi.
 
Kachi Jitoꞌo:
“Chi ja ndakani ini rin, masu inuu kuu jin ja ka ndakani ini ron,
ni ichi ka jika ron, masu inuu kuu jin ichi rin.
Chi nagua sukun ka andivi saa ñuꞌu,
saa sukun ka ichi rin vi ja ndakani ini rin
saa ichi ka jika ron vi ja ka ndakani ini ron.
10 Chi nagua kuun sau vi kuun ti iñu ndee andivi,
te tu ndajiokuiin, chi joso nuu ñuꞌu,
te saꞌa ja jite vi kuvaꞌa nuu ñundeꞌi,
te ndee ndikin tata ñayiu jitu nuu ñundeꞌi yun vi xtaa ja vi kaa ñayiu,
11 suni saa kuu jin tnoꞌo kaꞌan rin.
Ma ndajiokuiin uun nuu rin,
chi saꞌa nagua kuini rin ja saꞌa rin,
te skunkuu saꞌa nagua kaꞌan rin.
12 Chi ka kusii ini ron ndekuei ron
te mani kuiti noꞌokuei ron ñuu ron,
te nuu vi kuni ña yuku vi tinduu ja vi ndayaꞌa ron yun,
te vi kata in yaa ja ka kusii ini,
te ndiꞌi yutnu ja ka oo nuu yuku yun vi katu ndaꞌa tnu.
13 Te nuu tniuu tnu iñu, te vi kuaꞌnu tnuyuja ndoo,
te nuu tniuu tnu yuku yuu, te vi kuaꞌnu tnu ita kuijin,
te yaꞌa saꞌa kaꞌnu ndevaꞌa ña jin Jitoꞌo,
te kokuu in seña ja koo nikuii nikani, te ma naa saꞌun.”