2
Ja xtnañuꞌu ni saꞌa Jesús javii javaꞌa nuu viko tnandaꞌa ñuu Caná
Te nuu uni ka kiuu, te ni ka saꞌa in viko tnandaꞌa ñuu Caná ja tnii Galilea, te yun ni oo nana siꞌi Jesús nuu viko yun. Te suni ni ka kaꞌan ña jin Jesús vi tee ka skuaꞌa jin ya ja vi koo ya nuu viko tnandaꞌa yun. Te nuu ni ndiꞌi vinu viko tnandaꞌa yun, te jiñaꞌa nana siꞌi Jesús nuu ya:
―Tu ka na vinu ka nevaꞌa ñayiu yaꞌa.
Te jiñaꞌa Jesús:
―¿Nau ja siun kaꞌan ni jin san, vi nana? Te kuini ka ja kenta ore ja saꞌa san tniuu naꞌnu.
Su jiñaꞌa nana ya nuu ñayiu ka jinokuechi yun:
―Vi saꞌa ni ndiꞌi nagua tatnuni.
Te yun ka oo iñu kiyi yuu ja kee ndute, nagua ka saꞌa maa ñayiu judio ja ka nduvii nuu ia Dios, te nuu in in kiyi yun ka kakuu kuun xiko axi in ciento litro ndute. Yun te jiñaꞌa Jesús:
―Vi chitu ni kiyi yaꞌa ndute.
Te ni ka tnaa chitu de ndute. Yun te jiñaꞌa ya:
―Vi tau ni joo vitna, te mavijunsiaꞌa ni nuu tee kuu chatna vinu ―jiñaꞌa ya.
Te ni ka junsiaꞌa de. Te nuu ni jito tnuni tee kuu chatna vinu ndute yun, te ni jini de ja ni vinu guaꞌa ka kuu, su tu ni jini de ndenu ni kee vinu yun. Su tee ka jinokuechi yun, chi ka jini de ja nuu ndute ni ka tau de. Yun te ni kana de maa tee tnandaꞌa yun. 10 Te jiñaꞌa chatna vinu yun:
―Ndiꞌi ñayiu ka jani xtnañuꞌu vinu guaꞌa ka, te ndee nuu ni kuu kuaꞌa ka jiꞌi ñayiu, yun te saa ka jani vinu nuu ka. Su maa ni, chi ni tavaꞌa ni vinu guaꞌa ka, guaa ndee nuu sandiꞌi ni ka ―jiñaꞌa de.
11 Te tniuu kaꞌnu yaꞌa ni saꞌa Jesús jaxtnañuꞌu ñuu Caná ja tnii Galilea. Te saa ni kuu ja ni xneꞌe ya jakaꞌnu ya, te ni ka kandija ña tee ka skuaꞌa jin ya.
12 Te nuu ni yaꞌa viko yun, te ni ka nunuu ya ñuu Capernaúm, maa ya vi nana siꞌi ya vi ñani ya vi tee ka skuaꞌa jin ya. Te ndesaa ni kiuu ni ka oo ya ñuu yun.
Ni ndasavii Jesús maa veñuꞌu kaꞌnu
13 Nuu ni kuu yatni viko pascua nuu ka soko ñayiu judio lelu nuu ia Dios, te ni ndanuu Jesús maa ñuu Jerusalén. 14 Te ni nukuꞌun ya ñayiu ka xiko isndiki vi ndikachi vi sata vi ñayiu ka sama xuꞌun, ka nukoi yeꞌe veñuꞌu yun. 15 Te nuu ni jini ya yun, te ni kagua ya in yoꞌo kuiñi, te ni keneꞌe ya ndiꞌi ñayiu jin ndikachi vi isndiki, te ni siagua ya xuꞌun ñayiu ka sama yun vi ni skiondiso ya mesa nuu ka oi yun. 16 Te jiñaꞌa ya nuu ñayiu ka xiko sata:
―Vi xtajioo ni ja yaꞌa, te ma vi saꞌa ni veꞌe Tata san na kuinio nuu yaꞌu ―jiñaꞌa ya.
17 Yun te ni ka ndakankaꞌan tee ka skuaꞌa jin ya nagua yoso nuu tutu ii, nuu kaꞌan suaꞌa: “Chi vi suaꞌa kai anu san ja ndiꞌni ndevaꞌa san ja jaꞌa veꞌe ni, vi Tata Dios”, kachi tutu.
18 Yun te ka jiñaꞌa ñayiu judio:
―¿Na tniuu kaꞌnu saꞌa ni ja xneꞌe ja ndiso tniuu ni ja saꞌa ni yaꞌa nuu saa? ―ka jiñaꞌa de.
19 Te jiñaꞌa Jesús:
―Nuu ja vi xnani ni veñuꞌu yaꞌa, te nuu uni kiuu, te ndasaꞌa san ―jiñaꞌa ya.
20 Te ka jiñaꞌa tuku ñayiu judio:
―Nuu uu xiko iñu kuia ni ka satniuu san ja ni ka saꞌa san veñuꞌu yaꞌa, te maa ni kaꞌan ni ja vi nuu uni ni kiuu, te ndasino ni ―ka jiñaꞌa de.
21 Su kaꞌan ya siki veñuꞌu ja kuu yiki kuñu maa ya. 22 Te nuu ni ndateku ya neꞌu ndiyi, te ni ka ndakankaꞌan tee ka skuaꞌa jin ya ja siaꞌa ni kaꞌan ya, te ni ka kandija de nagua yoso nuu tutu ii, vi tnoꞌo ja ni kaꞌan Jesús ja jaꞌa maa ya.
Ja jini Jesús naxa ka oo anu ñayiu.
23 Te nuu oo ya nuu viko pascua maa ñuu Jerusalén, te kuakuaꞌa ñayiu ni ka kandija ña jin ya nuu ni ka jini tniuu naꞌnu ni saꞌa ya. 24 Su Jesús, chi tu ni kukanu ini ya ñayiu yun, chi ja jini ya na ñayiu ka kuu ndiꞌi. 25 Te tu jiniuꞌu ya ja na in ñayiu ndakani ja jaꞌa inka ñayiu, chi ja jini maa ya naxa ka oo ini anu ñayiu.