Tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja ni tee Juan, tee ni chitniuu ña Jesús
1
Ndee jaxtnañuꞌu ja ni junkoo ñuyiu ja oo in tnoꞌo, te tnoꞌo yaꞌa oo jin ia Dios, te maa ia Dios kuu tnoꞌo yaꞌa. Te tnoꞌo yaꞌa oo jin ia Dios ndee jaxtnañuꞌu. Te jin maꞌñu sagua ia kuu tnoꞌo, ni junkoo ndiꞌi ja oo ñuyiu, te nuu ja tu maa ya, chi ni in ja oo ñuyiu ma junkoo. Te nuu maa ya oo jateku, te jateku yun yeꞌe niꞌnu nuu ñayiu. Te maa ya kuu ñuꞌu ja yeꞌe niꞌnu nuu janee, te tu ni kundee ja oo ñunee yun ja ndaꞌva ñuꞌu ja yeꞌe niꞌnu.
Ni oo in tee ni onani Juan ja ni tetniuu ia Dios. Ni kii de kuu de testiu ja ni ndakani de tnoꞌo yeꞌe niꞌnu, nagua ja jin maꞌñu sagua de, te ndiꞌi ñayiu vi kandija tnoꞌo yeꞌe niꞌnu yun. Te masu ñuꞌu ja yeꞌe niꞌnu kuu maa Juan, su ni tetniuu ña Dios jin de ja ndakani kaji de naxa oo ia yeꞌe niꞌnu. Te maa ya kuu ñuꞌu ndaa ndija ja yeꞌe niꞌnu nuu ndiꞌi ñayiu, te vaji ya nuu ñuyiu yaꞌa. 10 Chi jin maꞌñu sagua maa ya ni junkoo ñuyiu, te ni oo ya nuu ñuyiu, su tu ni ka jini ña ñayiu ñuyiu na in kuu ya. 11 Ni kii ya nuu ñuu maa ya, su tu ni ka jantaꞌu ña ñayiu ñuu ya jin ya. 12 Su ndiꞌi ñayiu ja ni ka jantaꞌu ya, vi ni ka kandijai ya, ni jiñaꞌa ya in jakaꞌnu nui ja ka kui seꞌe maa ia Dios. 13 Te masu seꞌe teyii jin niñi xikui nuu ni tnaꞌa jin in ñasiꞌi ka kui, ni masu ka kui in seꞌe nagua kaꞌan maa teyii, chi maa ia Dios ni saꞌa ja ka kui seꞌe maa ya.
14 Te tnoꞌo yun ni kuu teyii, te ni oo ya neꞌu yoon, te ni ka jini san ja yeꞌe tajan ya, chi nuu maa Tata Jaꞌnuo vaji ja yeꞌe tajan ya, chi invaa maa ya kuu Seꞌe ia Dios. Te nuu maa Seꞌe ya oo tnoꞌo ndaa vi kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya, chi saa oo maa ya. 15 Te ni ndakani Juan ja jaꞌa maa ya nuu ni kana jaa de, te jiñaꞌa de:
―Siki tee yaꞌa kuu ja ni kaꞌan san nuu ni kachi san suaꞌa: “Tee vaji yata ja vaji san kuu tee kuu kaꞌnu ka saa maa san, chi xtnañuꞌu ka de oo saa ni kaku sein”.
16 Chi nuu maa ya ni ka niꞌo ndiꞌi javii javaꞌa ya vi ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya ndiꞌi ni kiuu. 17 Chi jin maꞌñu sagua Moisés vaji Ley ia Dios, su ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya vi jandaa vaji jin maꞌñu sagua maa Jesukristu. 18 Te tu saꞌun na in jini ia Dios, chi invaa maa Seꞌe ya, ia oo jin maa Tata Jaꞌnu, kuu ia ni ndakani naxa oo ia Dios.
Ndakani Juan, tee skuandute, ja jaꞌa Jesús
19 Te yaꞌa kuu tnoꞌo ni ndakani Juan na ni ka tetniuu ña tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu judio jin tee ka kuu sutu vi tee ka kuu tatatnoꞌo Leví ndee Jerusalén ja vi kakan tnoꞌo de Juan, te ka jiñaꞌa de:
―Ka kachi tee ka kuu nijaꞌnu ñuo ja vi kakan tnoꞌo ña san, ¿na in kuu maa ni?
20 Te ni ndaa yuꞌu Juan, tu ni tayuꞌu tnoꞌo de, te ni ndakani ndaa de:
―Masu Kristu, ia ni tetniuu Dios, kuu san ―jiñaꞌa de.
21 Te ni ka jikan tnoꞌo ña tee yun:
―¿Nuu saa te na in kuu ni? ¿A ndi Elías kuu ni?
Te jiñaꞌa de:
―Masu kuu san.
―¿A tee ndakani tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja kaꞌan nuu tutu ii ja kii kuu ni? ―ka jiñaꞌa de.
―Masu kuu san ―jiñaꞌa de.
22 Te ka jiñaꞌa tee yun:
―¿Te na in kuu ni? Kaxtnoꞌo ni nagua ja kuu vi ndakani tnoꞌo san nuu tee ni ka tetniuu ña. ¿Te naxa kaꞌan ni siki maa ni? ―ka jiñaꞌa de.
23 Te jiñaꞌa de:
―Maa san kuu in tee kana nuu ñuꞌu teꞌa: “Vi ndasaꞌa ndaa ni ichi nuu vaji Jitoꞌo”, nagua ni kaꞌan Isaías, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa.
24 Te tee ni jaꞌankuei yun ka kuu tee ka yinduu nuu fariseo, 25 ni ka jikan tnoꞌo ña de, te ka jiñaꞌa de:
―Nuu saa, te ¿nau ja skuandute ni ñayiu, te nuu masu Kristu, ni masu ndi Elías, ni masu tee ndakani tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja kaꞌan nuu tutu ii ja kii kuu ni? ―ka jiñaꞌa de.
26 Te jiñaꞌa Juan suaꞌa:
―Maa san skuandute ñayiu jin ndute, su maꞌñu sagua maa ni, oo in tee ja tu ka jini ni de. 27 Te tee yaꞌa kuu tee vaji yata nuu vaji san, su tee kuu kaꞌnu ka kuu de saa sein, te ni masu nagua kuu saꞌun san ja kuu ndajin san corria ndikin ndijan de ―jiñaꞌa de.
28 Suaꞌa ni kuu in nuu nani Betania, jioo yute Jordán, nuu ni oskuandute Juan ñayiu.
Jesús kuu Lelu ia Dios
29 Yun te inka kiuu tnee suaꞌa, te ni jini ña Juan jin Jesús ja kuaꞌan ya nuu oo de, te jiñaꞌa de:
―Vi kondiaꞌa ni, chi yaꞌa vaji Lelu ia Dios, ia kindee yika kuechi ñayiu ñuyiu. 30 Te ja jaꞌa ia yaꞌa ni kaꞌan san: “Ja yata vaji san, te kii in tee kuu kaꞌnu ka saa maa san, chi tee xtnañuꞌu ka kuu de saa sein”. 31 Te tu ni ojini san de, su yun guaa vaji san skuandute san ñayiu jin ndute, nagua ja na vi kuni ña ñayiu Israel na in kuu ya.
32 Te suni ndakani Juan nuu jiñaꞌa de:
―Ni jini san Espíritu ia Dios ja makuun ichi andivi na kuinio in sata, te ni jinkoxnee siki ya. 33 Te tu ni ojini san na in kuu. Su ia ni tetniuu ña jin san ja skuandute san ñayiu jin ndute, kachi ya: “Ndee tee xiin siki kuni ron ja kuun Espíritu, te jinkoxnee siki de, te tee yaꞌa kuu tee skuandute ñayiu jin Espíritu ia Dios”, kachi ya. 34 Te ni jini san, yun guaa ndakani san ja tee yaꞌa kuu Seꞌe maa ia Dios.
Ni kana Jesús uu tee xtnañuꞌu ja vi koskuaꞌa jin ya
35 Te inka kiuu tnee suaꞌa ka otutu Juan jin uu tee ka skuaꞌa jin de. 36 Te nuu ni jini de Jesús, ja jiondita ya yun, te jiñaꞌa de:
―Tee yun kuu Lelu ia Dios.
37 Te nuu ni ka jini nduu tee ka skuaꞌa jin de ja siun jiñaꞌa de, te ni ka jata ndikin de Jesús. 38 Te nuu ni jionenuu Jesús, te ni jini ya ja ka ndikin ña de, te ni jikan tnoꞌo ña ya:
―¿Na in ka ndanduku ni?
Te ka jiñaꞌa de:
―Rabí ―ja kei kaꞌan “Mastru”― ¿Ndenu oo ni? ―ka jiñaꞌa de.
39 Te jiñaꞌa Jesús:
―Neꞌekuei ni te vi kuni ni.
Te ni jaꞌankuei de, te ni ka jini de ndenu oo ya. Te ja siun ja oo ndee ka kuun jañini, guaa ni ka ndoo de jin ya kiuu yun.
40 Te Andrés, ñani Simón Pedro, kuu in tee ka ndeka tnaꞌa jin inka de, ja ni ka jata ndikin de Jesús, nuu ni ka onini de tnoꞌo ni kaꞌan Juan. 41 Yun te ni kee Andrés, ni ndanduku de xtnañuꞌu ka ñani de Simón, te nuu ni ndaniꞌi ña de, te jiñaꞌa de:
―Ni ka nukuꞌun san Mesías, (ja kei kaꞌan “Kristu”, ia ni tetniuu Dios).
42 Te ni junsiaꞌa ña de nuu oo Jesús. Te nuu ni jini ña Jesús, te jiñaꞌa ya:
―Maa ni kuu Simón, seyii Jonás, su nukonani ni Cefas, (ja kei kaꞌan Pedro ja kuu kava).
Ni kana Jesús jin Felipe vi Natanael ja vi koskuaꞌa jin ya
43 Te inka kiuu tnee suaꞌa, te ni ndakani ini Jesús ja noꞌo ya Galilea, te yun ni ka junkuntnaꞌa ya jin Felipe, te jiñaꞌa ya:
―Kondikin ña ni na kiꞌinkueio.
44 Te Felipe, chi in tee ñuu Betsaida kuu de, te in ni ñuu de jin Andrés vi Pedro. 45 Ni ndanduku ña Felipe jin Natanael, te ni ndaniꞌi ña de, te jiñaꞌa de:
―Ni ka nukuꞌun san tee xiin jaꞌa ni tee Moisés nuu Ley, vi nagua ni ka kaꞌan tee ni ka ondakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa. Te suu de kuu Jesús, seyii José, tee ñuu Nazaret ―jiñaꞌa de.
46 Yun te jiñaꞌa Natanael:
―¿A ndee ñuu Nazaret kee in jaguaꞌa?
Te jiñaꞌa Felipe:
―Neꞌe ni te kuni ni.
47 Te nuu ni jini ña Jesús jin Natanael ja ni jino de nuu oo ya, te jiñaꞌa ya:
―Yaꞌa vaji in tee Israel ndaa, ja tu xndaꞌu ña de ―jiñaꞌa ya.
48 Te ni jikan tnoꞌo ña Natanael:
―¿Ndenu ni jini ña ni?
Te jiñaꞌa Jesús:
―Ama ka ja kana ña Felipe, nuu oo ni nduꞌu in tnu tichi iuu, yun ni jini ña san ―jiñaꞌa ya.
49 Yun te jiñaꞌa Natanael:
―Mastru, maa ni kuu Seꞌe ia Dios; maa ni kuu rey ñayiu Israel.
50 Yun te jiñaꞌa Jesús:
―Kandija ña ni, chi kaꞌan san ja ni jini ña san nduꞌu in tnu tichi iuu, su tniuu naꞌnu ka saa yaꞌa kuni ni.
51 Te jiñaꞌa ka ya:
―Kaꞌan ndandaa san ja vitna jin kiuu kuaꞌon yun, vi kuni ni ja nune andivi, te makunkuei vi mandakuei ia ka jinokuechi nuu maa ia Dios nuu oo san ja kuu san Seꞌe Teyii ―jiñaꞌa ya.