24
Ni ndateku Jesús
Su neꞌe ndevaꞌa domingu, kiuu xtnañuꞌu ja ndakiꞌin semana, ni jaꞌankuei ñasiꞌi yun nuu oo yau ñaña ja yiyuꞌu Jesús. Ka nee ña tatna xiko ja ni ka savaꞌa ña, te ka ndeka tnaꞌa ña jin sava ka ñasiꞌi ni jinokuei ña. Te ni ka jini ña ja ni kujioo kava ni ondesi yuꞌu yau ñaña yun. Te ni kiukuei ña ni ka ndiaꞌa ña, su tu ka na yiki kuñu Jesús oo. Te vi tu ka nii ini ña naxa vi saꞌa ña, te vi sanaa ni ka jini ña uu ia ka jinokuechi nuu Dios, ka yeyeꞌe saꞌun ka niꞌnu ya ka nukuiin ya nuu ka oo ña. Te ni ka yuꞌu ndevaꞌa ña, te ni ka chindei ña nuu ña ichi nuu ñuꞌu. Te ka jiñaꞌa ia yun:
―¿Nau ja saa neꞌu ndiyi ka ndanduku ron ia teku? Te masu yaꞌa oo ya, chi ja ni ndateku ya. Vi ndakaꞌan naxa ni kaꞌan ya nuu ni oo ka ya Galilea, nuu ni kaꞌan ya suaꞌa: “Sein ja kuu san Seꞌe Teyii, chi nini kuu ja kanakau san nuu ndaꞌa ñayiu ka saꞌa yika kuechi, te vi katakaa ñai yika cruz, su nuu uni kiuu te ndateku san”, ni kachi ya ―ka jiñaꞌa ia ka jinokuechi yun.
Yun te saa ni ka ndakaꞌan ña tnoꞌo ni kaꞌan Jesús.
Te nuu ni ka ndajiokuiin ña, te ni ka ndakani ña ndiꞌi ja ni ka jini ña nuu ndi uxi in tee ni chitniuu Jesús, vi nuu sava ka ñayiu ka oo jin de. 10 Te ñaꞌa ni ka ndakani yaꞌa ka kuu María Magdalena, vi Juana, vi María nana Jacobo, jin sava ka ñaꞌa ka ndikin tnaꞌa jin ña. 11 Su tu ni ka kandija de, chi ni ka ndakani ini de ja chia ka kuu kueꞌe ña. 12 Su vini saa, te Pedro, chi ni kana kunu de kuaꞌan de, majinkoto de yau ñaña yun. Te nuu ni jino de, te ni jito niꞌni de yau yun, te ni jini de ja maa ni ka saꞌun ni ñutuu ya oo yun. Te vi ni saꞌu kuii ini de ja ndakani ini de ja tu ka ya oo.
Ni ka ndanitnaꞌa Jesús jin uu tee kuaꞌankuei ichi Emaús
13 Te vi maa kiuu saa ni kekuei uu tee ni ka oskuaꞌa jin Jesús, kuaꞌankuei de in ñuu nani Emaús ja oo jika vaa ndee uxi in kilómetro jin ñuu Jerusalén. 14 Te ka ndatnoꞌo de nuu ichi yun kuaꞌankuei de ndiꞌi ja ni kuu kiuu saa. 15 Te vi nini ka ndatnoꞌo de vi ka jikan tnoꞌo tnaꞌa de kuaꞌankuei de, te ni jintnaꞌa ña Jesús ja ni ka jaka tnaꞌa ya jin de kuaꞌankuei ya. 16 Su visi ka ndiaꞌa de nuu ya, su oo in ja jasi, te tu ni kuu vi ndakuni ña de ja maa ya kuu. 17 Yun te ni jikan tnoꞌo ña ya:
―¿Nagua kuu ja ka ndatnoꞌo ni vajikuei ni ichi yaꞌa? ¿Te nau ja ka kusuchi ini ni? ―jiñaꞌa ya.
18 Yun saa ni kaꞌan in tee nani Cleofas, te jiñaꞌa de:
―¿A vi maa ni ni kuu ja jiondita Jerusalén yaꞌa ja tu jini ni tnundoꞌo ni kuu kiuu yaꞌa? ―jiñaꞌa de.
19 Te jiñaꞌa Jesús:
―¿Te nagua ni kuu, nuu saa? ―jiñaꞌa ya.
Te ka jiñaꞌa de:
―Ka ndatnoꞌo san siki Jesús, tee ñuu Nazaret, ja in tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios ni okuu de. Chi ni saꞌa de tniuu naꞌnu vi ni kaꞌan de tnoꞌo guaꞌa, te ni jantaꞌu ña ia Dios, vi ni ka onee yiñuꞌu ñayiu nuu de. 20 Su ni ka ndasiaꞌa ña tee ka kuu nijaꞌnu nuu sutu vi tee ka netniuu nuu ñuo ja kuu de, te ni ka jatakaa ña jin de yika cruz. 21 Su sein ndaꞌu, chi ni ka oñuꞌu ini san ja suu de kuu ja skaku niꞌnu ñayiu ñuo Israel. Su ndee nuu oo, te ni ka jaꞌni ña jin de, te vitna, chi ja ni kuu uni kiuu ja ni yaꞌa tnundoꞌo yun. 22 Su ka ndaskani ini ña sava ñasiꞌi ka skuaꞌa jin san, chi neꞌe ndevaꞌa ni jaꞌankuei ña nuu neꞌe vitna, ni ka jinkoto ña yau ñaña yun. 23 Te nuu ni ka ndajiokuiin ña, te ka kachi ña ja tu ka yiki kuñu Jesús oo. Vi ka kaꞌan ña ja ni ka jini ña uu ia ka jinokuechi nuu Dios, te ka jiñaꞌa ia yun ja teku Jesús. 24 Yun te ni jaꞌankuei sava tee ka skuaꞌa jin san, ni ka jinkoto de yau ñaña yun, te ni ka jini ndija de nagua ka ndakani ñasiꞌi yun. Su tu ni ka jini de maa Jesús ―ka jiñaꞌa de.
25 Yun te jiñaꞌa Jesús:
―¡Nase ndeꞌe uꞌu ka jinkuiꞌnu ini ni! Vi ¡nase ndeꞌe kuee ka kandija ni tnoꞌo ni ka kaꞌan tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa! 26 ¿A tu ka jini ni ja nini kuu ja tnaꞌa ia ni tetniuu Dios tnundoꞌo yaꞌa ama ka ja nduu kaꞌnu ya? ―jiñaꞌa Jesús.
27 Yun te ni jinkondee ya ndakani ya tnoꞌo yoso nuu tutu ii nuu kaꞌan ja jaꞌa maa ya. Ni kejaꞌa ya jin tnoꞌo yoso nuu liuru ni tee Moisés, te vi saa ni yaꞌa ya nuu ndiꞌi liuru ni ka tee sava ka tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa. 28 Te nuu ni jinokuei de ñuu nuu kuaꞌankuei de yun, te ni saꞌa Jesús ja yaꞌa ya kiꞌin jika ya. 29 Su ni ka tenini ña de ja na ndoo ya, te ka jiñaꞌa de:
―Ndoo ni na vi ndoo, chi ja ni ñini, te ja nduku ja kunee ―ka jiñaꞌa de.
Yun te ni kiuu Jesús ja vi ndoo ya jin de. 30 Te nuu ni jinkoo ya nuu mesa ja vi kaxini ya jin de, ni kiꞌin ya xtaa, te ni ndakuantaꞌu ya nuu ia Dios, te ni taꞌu ya, te ni jiñaꞌa ya ja vi kaa de. 31 Yun te ni saꞌa ia Dios ja ni ka ndanune nuu de, te ni ka ndakuni ña de ja maa ya kuu. Su vi nuu saa ni naa ya kuaꞌan ya. 32 Yun te ka ndatnoꞌo tnaꞌa de:
―Siun yun guaa vi suaꞌa ka kanta anuo ja ka kusii inio nuu vajikueio ichi yun ka ninio tnoꞌo kaxtnoꞌo ya ja kaꞌan nuu tutu ii ―ka ndatnoꞌo de.
33 Te vi nuu saa, ni ndekuei de, te kuanoꞌokuei de maa Jerusalén. Te vi ja ka oo tutu ndi uxi in tee ni chitniuu Jesús jin sava ka ñayiu nuu ni ndajinokuei de. 34 Te ka jiñaꞌa tee ka oo yun:
―Ja ndaa ndija ja ni ndateku Jitoꞌo Jesús, chi ni ndenta ya nuu Simón Pedro ―ka jiñaꞌa de.
35 Yun te ni ka ndakani nduu de naxa ni ka ndoꞌo de ichi nuu ni jaꞌankuei de, vi naxa ni ka ndakuni de Jesús nuu ni taꞌu ya xtaa.
Ni ndenta Jesús nuu ka oo tee ka skuaꞌa jin ya
36 Vi nini ka kaꞌan ka de tnoꞌo yun, te ni jino Jesús, ni junkuiin ya maꞌñu nuu ka oo de. Te jiñaꞌa ya:
―¿A kukueni ka oo ron? Te vi koo jin tnoꞌo mani ―jiñaꞌa ya.
37 Su ni ka yuꞌu ndevaꞌa de, chi ni ka kaꞌan de ja anu ni ka jini de. 38 Yun te jiñaꞌa ya:
―¿Nau ja ka yuꞌu ron? ¿Te nau ja siun ka ndakani ini ron? 39 Vi kondiaꞌa ndaꞌa rin vi jaꞌa rin, te vi kuni ron ja maa rin kuu. Vi keꞌe ña nagua ja vi kuni ron. In anu, chi tu na yiki kuñu nagua ka ndiaꞌa ron ja kaa maa rin ―jiñaꞌa ya.
40 Vi kaꞌan ya, te ni xneꞌe ya ndaꞌa ya vi jaꞌa ya nuu ni ka yiꞌi nduyu kaa. 41 Te vi saa ni tu ka kandija guaꞌa de ja ka kusii ini de vi ja ni ka saꞌu kuii ini de ja ni ka ndakuni de ya. Te jiñaꞌa ya:
―¿A ka nevaꞌa ron joo ja vi kao yaꞌa? ―jiñaꞌa ya.
42 Yun te ni ka jiñaꞌa de joo chiaka ja ni kasun nuu ñuꞌu vi in jioo nduxi. 43 Te ni tnii ya, te vi jin nuu de ni jaa ya. 44 Te jiñaꞌa ya:
―Tnoꞌo yaꞌa kuu ja ni kaꞌan rin ndee nuu ni ka oo kao, ja nini kuu ja skunkuu rin ndiꞌi tnoꞌo yoso nuu tutu ii ja kaꞌan siki maa rin, tnoꞌo ja ni tee Moisés, vi tnoꞌo ni ka tee taka tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa, vi tnoꞌo ja yoso nuu tutu Salmo ―jiñaꞌa ya.
45 Yun te saa ni saꞌa ya ja ni ka jinkuiꞌnu ini de tnoꞌo yoso nuu tutu ii. 46 Te jiñaꞌa ya:
―Saa kaꞌan nuu tutu ii siki maa rin, te saa ni kuu, chi nini kuu ja kuu ia ni tetniuu Dios, te nuu uni kiuu te ndateku ya neꞌu ndiyi. 47 Te na vi kejaꞌa ñayiu vi kaxtnoꞌi tnoꞌo rin ndee Jerusalén, te vi saa kutenuu ninii ñuyiu, nagua ja vi ndatnaꞌu ini ñayiu nuu jakueꞌe ka saꞌi, te konekaꞌnu ini ia Dios yika kuechi ñayiu yun. 48 Te maa ron ka kuu testiu rin ja siun ni ndoꞌo rin. 49 Te tetniuu rin Espíritu ia Dios ja vi kutaꞌu ron, nagua ni kee yuꞌu tata rin ja taa ya. Su vi kondetu ni ron Jerusalén yaꞌa ndee na vi niꞌi ron jakaꞌnu ja vaji ndee andivi ―jiñaꞌa ya.
Mandaa Jesús kuanoꞌo ya andivi
50 Yun te ni kekuei ya jin de Jerusalén, te kuaꞌankuei ya jin ndiꞌi de ñuu Betania. Te nuu ni jinokuei ya jin de, te ni kaneꞌe ya ndaꞌa ya, te ni jikantaꞌu ya ja jaꞌa ndiꞌi de nuu ia Dios. 51 Te vi nini kaꞌan ya, te ni ndusukun ya ja mandaa ya andivi. 52 Yun te nuu ni ndiꞌi ni ka chiñuꞌu de Jesús, te ni ka ndajiokuiin de Jerusalén, ka kusii ndevaꞌa ini de. 53 Te siun ni ka oo de veñuꞌu kaꞌnu, ka ndakuantaꞌu de nuu ia Dios.
Saa na kokuu.