Tutu ni tee Jonás, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios
1
Ni jino yuꞌu Jonás nuu ia Dios
Ni oo in kiuu ni kaꞌan ia Dios jin Jonás, seꞌe Amitai, te jiñaꞌa ya:
―Kuaꞌan kaꞌan ron nuu ñayiu ñuu kaꞌnu Nínive ja na vi konaꞌi ja ja oo yatni kiuu ja xnaa rin ñui, chi ja ni kenta kuakuaꞌa jakueꞌe ka saꞌi ja ni jini rin ―jiñaꞌa ya suaꞌa.
Su tu ni jantnoꞌo Jonás nuu ia Dios, chi saa suaꞌa ni jino yuꞌu de kuaꞌan de ñuu jika nani Tarsis ja kuu jika de nuu Jitoꞌo de kaꞌan de. Yun te kuaꞌan de ja ni jino de in ñuu kaa yuꞌu ndute mar nani Jope. Te yun vija nukuiin in barco ja kee kiꞌin ñuu Tarsis, guaa ni tniuyaꞌu de, te ni kee de nuu barco yun ja kuaꞌan de.
Su ni saꞌa ia Dios ja ni jinkiꞌi in tachi niꞌi ndevaꞌa, te ni ndonta sukun ola ndute mar. Yun guaa ni ka ndakani ini de ja kuechi barco yun. Te ni ka kejaꞌa tee ka satniuu nuu barco yun ka yuꞌu ndevaꞌa de, guaa ni ka jinkondee de ka ndakakuneꞌe de chuꞌchi maa maa de. Te vija na nduu ñama barco yun, guaa ni ka siagua de ndiꞌi ja ndisoi yun nuu ndute mar yun.
Te Jonás, chi nuu ni jinkiꞌi tachi, te ni nuu de ndee kunu nuu ka tavaꞌa ndatniuu yun. Te yun ni kixin naa de.
Te saa ni jini tee ndeka ñayiu ka satniuu nuu barco yun. Yun te ni jino de ja ni ndoneꞌe ña de, te jiñaꞌa de:
―¿Nagua saꞌa ni yaꞌa, vi seꞌe ja la ñuaꞌna? Ndakoo ni te ndakakuneꞌe ni chuꞌchi ni, a saa vatuni kundaꞌu ini ña ya, te skaku niꞌnu ña ya ja ma vi kuo ―jiñaꞌa de suaꞌa.
Yun te ni ka jinkondee tee ka satniuu nuu barco yun ka ndatnoꞌo de:
―Na vi kototnunio kondioꞌni ndeo oo kuechi ja vaji tnundoꞌo yaꞌa sikio ―ka ndatnoꞌo de suaꞌa.
Te ni kanakau Jonás ja suu de oo kuechi. Yun te ni ka jikan tnoꞌo ña tee yun:
―Kaxtnoꞌo ndaa ni, ¿nau ja vaji tnundoꞌo yaꞌa sikio? ¿Na tniuu yiꞌi ni ja yaꞌa oo ni? ¿Ndenu vaji ni vi ndenu kuu ñuu ni? ¿Na tatatnoꞌo kuu ni? ―ka jiñaꞌa de suaꞌa.
Te jiñaꞌa Jonás:
―Ñayiu hebreo kuu san, te yuꞌu niꞌnu san Jitoꞌo Dios oo andivi, ia ni saꞌa ñuyiu jin ndute mar ―jiñaꞌa de suaꞌa.
10 Yun te ni jinkondee de ndakani de ja jino yuꞌu de nuu ia Dios, te ni ka yuꞌu ndevaꞌa tee yun. Yun te ni ka jikan tnoꞌo ña de:
―¿Nau ja saꞌa ni siun? 11 Te vitna, ¿nagua kuu ja vi saꞌa ña san ja na junkuiin ndute mar yaꞌa, chi mandaa mandaa ni de? ―ka jiñaꞌa de.
12 Te jiñaꞌa Jonás:
―Vi kakuiko ña ni, te vi tnaa ña ni nuu ndute mar yaꞌa, te na junkuiin, chi jini maa san ja kuechi san kuu ja vaji tnundoꞌo yaꞌa siki ndiꞌo ―jiñaꞌa de.
13 Su ni ka jinkondee tee yun ka nduku ndee de ja vi ndeneꞌe jioo de barco yun yuꞌu ndute mar, su tu ni ka kundee de, chi mandaa mandaa ni ndute yun. 14 Yun te ni ka ndakakuneꞌe de ia Dios, te ka jiñaꞌa de:
―Jitoꞌo, ma kuatu ndiaꞌa maa ni ja vi kuu san ja kuechi tee yaꞌa. Te nuu ja tu na kuechi de oo, te ma vi tavi kuechi san ja kuu de, chi ka jini san, vi Jitoꞌo, ja maa ni, chi saꞌa ni nagua kuini maa ni ―ka jiñaꞌa de.
15 Yun te ni ka kakuiko de Jonás, te ni ka skee ña de nuu ndute mar yun, te vi ore saa ni junkuiin ndute yun. 16 Te nuu ni ka jini de ja ni junkuiin, te ni ka yuꞌu ndevaꞌa de, te ni ka soko de nuu ia Dios, vi ni ka kee yuꞌu de ja vi kuantnoꞌo de nuu ya.
17 Su ia Dios, chi ja ni onevaꞌa tuaꞌa ya in chiaka kaꞌnu ja ni koko ña ti jin Jonás, te ni inee de chii chiaka yun uni nduu vi uni jakuaa.