2
Ni ndakuatu Jonás nuu ia Dios ndee chii chiaka
Yun te ni ndakuatu Jonás ndee ini chiaka, te jiñaꞌa de nuu Jitoꞌo, ia kuu Dios de:
Tata Dios, nuu ni jini san tnoꞌo suchi ini,
te ni ndakakuneꞌe jaa ña san, vi Jitoꞌo san,
te ni chituu ña ni.
Te nuu ni jini san ja vi sandee ni ka ja kuu san,
te ni ndakaꞌan jaa san jin ni,
te ni onini ni tnoꞌo ni jikantaꞌu san.
Ni skee ña ni ndee nuu kunu ka kaꞌa ndute mar,
te ni kagua ña nuu jika niꞌi de,
vi ndiꞌi ola ni tetniuu ni, ni jiso siki san.
Yun te ni kachi san: “Ni skunu ña ni,
te tu ka ni oo jin san.
Su koo in kiuu, te ndakuni san veñuꞌu vii ni”
ni kachi san.
Ni jionduu ña ndute yun,
te ni chisaꞌu ña ndute ndee nuu kunu ka,
vi ni jinkuntuu xini san jin yuku ja oo ndee kaꞌa ndute mar.
Ni kunjino san ndee jaꞌa yuku guaa ndee kakaꞌa ndute mar,
te yun ni jasi ña ja kendoo saꞌun san.
Su ni ndatau teku ña maa ni nuu ni yiyuꞌu san,
vi Jitoꞌo, ja kuu ni ia Dios maa san.
Te nuu ni jini san ja vija ni kuyatni ja kana anu san,
te ni ndakaꞌan ña san jin ni, vi Jitoꞌo san,
te ni kenta tnoꞌo ja ni ndakuatu san ndee ini veñuꞌu vii ni.
Te taka ñayiu ka ndikin chuꞌchi ñuyiu yaꞌa,
ka xndendoi jandaꞌu ini ni, vi Dios.
Su sein, chi ndakuantaꞌu san tnoꞌo kaꞌan san vi soko san nuu ni.
Te skunkuu san tnoꞌo ni kee yuꞌu san,
chi maintnoꞌo maa ni, vi Jitoꞌo san,
guaa skaku niꞌnu ni ñayiu
jiñaꞌa Jonás.
10 Yun te ni tatnuni ia Dios nuu chiaka yun ja ni ndandujan ti Jonás nuu ñuꞌu yichi.