4
Ni kiti ini Jonás
Te Jonás, chi tu ni jintnaꞌa saꞌun ini de ja siun ni saꞌa ia Dios, te ni kiti ndevaꞌa ini de. Yun te ni ndakuatu de nuu ia Dios, te jiñaꞌa de:
―Vitna, vi Jitoꞌo san, ¿a masu yun kuu ja ni okaꞌan san nuu ni oo ka san ñuu san Israel? Te yun guaa ni nduku ndee san ja ni jino yuꞌu san nuu ja kuaꞌan san ñuu Tarsis, chi jini guaꞌa san ja ia Dios kaꞌnu ndevaꞌa ini kuu ni, chi luu ndevaꞌa ini ni, te kuekuee kiti ini ni, vi kundaꞌu ini ni ñayiu ja kaꞌan ni ja xnaa ni jin, te ndatnaꞌu ini ni. Te vitna, vi Jitoꞌo san, jikantaꞌu san ja kindee ni ja jichi ja kanda san, chi guaꞌa ka kuu ja na kuu san, masu ja koteku san ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa ia Dios:
―¿A kaꞌan ron ja vatuka saꞌa ron ja kiti ini ndevaꞌa ron? ―jiñaꞌa ya.
Yun te ni kee de ñuu yun, te kuaꞌan de ja ni jino de nuu ni saꞌa de in veꞌe yutnu kuii, ichi xiin ñuu Nínive, lado kana nikandii, te ni jinkoo de kati yun, ndetu de naxa kaa ja kokuu siki ñuu yun.
Yun te ni saꞌa ia Dios ja ni jite in yutnu ndoko xiin nuu oo de ja kokuu kati, nagua na ndusii ini de. Yun te ni kusii ndevaꞌa ini Jonás jin yutnu yun. Su nuu ni tuu ndii kiuu tnee, te ni saꞌa ia Dios ja ni kiuu tikoko yika yutnu yun, te ni yichi tnu. Te nuu ni yeꞌe nikandii, te ni saꞌa tuku ia Dios ja ni jinkiꞌi in tachi niꞌi, te ni kani xeen ndaꞌa nikandii xini de, te ni jiko ini de, vi ni ndioo ini de ja kuu de. Te ni kaꞌan de:
―Vi kuu ka ja na kuu san, masu ja koteku san.
Su yun te jiñaꞌa tuku ia Dios:
―¿A kaꞌan ron ja vatuka saꞌa ron ja kiti ini ron ja ni yichi yutnu jian? ―jiñaꞌa ya.
Te jiñaꞌa Jonás:
―Vatuka saꞌa san ja kiti ini ndevaꞌa san vi ndee nuu na kuu san ―jiñaꞌa de.
10 Yun te jiñaꞌa ia Dios:
―Konaꞌa ja masu roon ni xtee yutnu jian, te ni masu suu roon ni saꞌa ja kuaꞌnu tnu. Chi vija in jakuaa, te ni jite sanaa maa tnu, te suni vi in jakuaa ni te ni naa tnu. Te vini saa, te tnaꞌu ini ron jin tnu. 11 Te ndee ka ruꞌun ja ma tnaꞌu ini rin jin ñuu Nínive, te in ñuu kaꞌnu kuu ja xnaa rin, te viꞌi ka ciento oko mil lulu kueli ka oo, te lulu yun, chi tu na kuechi. Te suni saa ni ka oo kuaꞌa ndevaꞌa kiti ―jiñaꞌa ia Dios suaꞌa nuu Jonás.