Tutu ni tee Zacarías, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios
1
Ndakana ña ia Dios jin ñayiu ñuu ya
Kuia kuu uu ja tatnuni rey Darío ñuu Persia vi maa yoo kuu una, ni kenta tnoꞌo ia Dios nuu Zacarías, tee ni ondakani tnoꞌo ia Dios, seyii Berquías, señani Iddo, te jiñaꞌa ya:
“Maa rin kuu Jitoꞌo, te kiti ini ndevaꞌa rin nuu ndi nijaꞌnu ron. Suaꞌa kuñaꞌa ron nuu ñayiu ñuu ron:
Kachi Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa: Vi ndajiokuiin nuu rin, te na ndajiokuiin rin nuu ron, kachi Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa. Te ma vi saꞌa ron nagua ni ka osaꞌa ndi nijaꞌnu ron, tee xiin nuu ni ka okaꞌan tee ni ka ondakani tnoꞌo rin ndee janaꞌa, nuu ni ka ojiñaꞌa de: Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa: Vitna te vi ndajiokuiin nuu ichi kueꞌe ka jika ron vi nuu jakueꞌe ja ka saꞌa ron jian, jiñaꞌa rin, su tu ni ka onini, te ni tu ni ka jantnoꞌo ñai jin rin, jiñaꞌa Jitoꞌo Dios.
’Te vitna, ¿ndenu ka oo ndi nijaꞌnu ron? Te masu siun ni vi koteku tee ka ndakani tnoꞌo rin. Su ni skunkuu tnoꞌo ni kaꞌan rin vi tnoꞌo ni tatnuni rin, ja ni ka kaxtnoꞌo tee ni ka jinokuechi nuu rin ja ni ka ndakani de tnoꞌo rin. Te yun guaa ni ka ndajiokuiin nuu rin, te ni ka kachi: Ni saꞌa ndaa Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa, chi ni tetniuu ya tnundoꞌo ja jaꞌa ja ka saꞌa mao vi nagua kuini ja saꞌa ya jion.”
Ni jini Zacarías tee ka yoso kuai
Vi maa kiuu oko kuun, yoo uxi in, ja kuu yoo nani Sebat, kuia kuu uu ja tatnuni rey Darío, ni kenta tnoꞌo Jitoꞌo Dios nuu Zacarías, seyii Berequías, señani Iddo. Yun te jiñaꞌa Zacarías:
In jakuaa kixin san, te ni skuni ña jin san. Ni jini san in tee yoso in kuai kuaꞌa. Te ni jinkuiin de neꞌu yutnu kueli jaꞌan xiko asin nuu kuu in chikoꞌi kaꞌnu, te ichi yata de ka oo kuai kuaꞌa vi kuai ndimeku vi kuai kuijin. Yun te ni jikan tnoꞌo san: “¿Na in ka kuu tee ka yoso kuai yun, vi Jitoꞌo san?” Te kachi ia jinokuechi nuu Dios ja ka ndatnoꞌo jin san yun: “Maa rin kaxtnoꞌo na tee ka kuu de”.
10 Yun te ni kaꞌan tee nukuiin neꞌu yutnu kueli jaꞌan xiko asin yun, te kachi de: “Tee yaꞌa ka kuu tee ni tetniuu Jitoꞌo Dios ja vi kiondita de ninii ñuyiu”, kachi de.
11 Yun te ni ka kaꞌan sava ka tee ka yoso kuai jin ia jinokuechi nuu Jitoꞌo Dios ja nukuiin neꞌu yutnu kueli jaꞌan xiko asin yun, te ka jiñaꞌa de: “Ja ni ka jiondita san ninii ñuyiu, te ni ka jini san ja ka osii ini ñayiu vi oo jamani nuu ñuyiu”, ka jiñaꞌa de.
12 Yun te ni kaꞌan ia jinokuechi nuu Jitoꞌo Dios, te jiñaꞌa ya: “Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa, ¿nasaa ka tiempu kokiti ini ni saa kundaꞌu ini ni ñayiu Jerusalén vi ñayiu ka oo ñuu ja tnii Judá, ñayiu xiin nuu kiti ini ni nuu uni xiko uxi kuia yaꞌa?”, jiñaꞌa ya.
13 Yun te ni kaꞌan Jitoꞌo Dios tnoꞌo vaꞌa vi tnoꞌo sii ini nuu ia jinokuechi nuu ya ja ka ndatnoꞌo jin san yun. 14 Yun te ni kachi ia jinokuechi nuu Dios ja ka ndatnoꞌo jin san: “Kana jaa te kuñaꞌa ron nuu ñayiu: Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa: Kutoo ndevaꞌa rin ñayiu Jerusalén ja ka kuu ñayiu Sión. Yun kuu ja kuu kuiñu rin ja jaꞌi. 15 Te kiti ini ndevaꞌa rin nuu ñayiu sava ka ñuu naꞌnu ja ka oo mani, chi nuu joo ni ni okiti ini rin nuu ñayiu ñuu rin, te ni ka osaꞌa ñayiu yun kuaꞌa ka jakueꞌe siki ñayiu maa rin. 16 Te yun kuu ja suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo Dios: Vitna te ndajiokuiin rin kundaꞌu ini rin ñayiu Jerusalén, te vi ndasaꞌi veꞌe rin, te vi chikuaꞌi naxa vi ndasaꞌi ñuu yun. Kachi Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa.”
17 Te kachi ka ia jinokuechi nuu Dios: “Kaꞌan ka tnoꞌo yaꞌa: Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa: Saꞌa rin ja inka jichi vi konevaꞌa kuaꞌa ñayiu ñuu rin jaguaꞌa, te saꞌa rin ja inka jichi vi kosii ini ñayiu Sión, ja kuu Jerusalén, te inka jichi kaji rin jin ja vi kokui ñayiu maa rin, ni kachi ya”.
Ni jini Zacarías ndiki vi tee ka kani kaa
18 Yun te ni skuni tuku ña, te ni jini san kuun ndiki. 19 Te ni jikan tnoꞌo san ia jinokuechi nuu Dios ja ka ndatnoꞌo jin san: “¿Naxa kei ja ka oo ndiki yun?” Te kachi ya: “Ndiki yaꞌa kuu in jakaꞌnu ia ni jatenuu ña jin ñayiu Judá vi ñayiu Israel vi ñayiu Jerusalén”, kachi ya.
20 Yun te ni skuni ña ia Dios kuun tee ka kani kaa jin san. 21 Te jiñaꞌa san: “¿Na tniuu vi saꞌa tee yun ja vajikuei de?” Te kachi ya: “Tee yun ka kuu na kuinio ndiki ja ni ka jatenuu ña jin ñayiu Judá, te ni in ñayiu tu na in ni ndaneꞌe ndaꞌa nuu de. Te ni kekuei tee ka kani kaa yaꞌa ja vi siuꞌu ña de, te vi xnaa ña de jin tee ni ka ndakoo siki ñayiu Judá, te ni ka jatenuu ña de jin ñayiu ñuu yun.”