2
Ni jini Zacarías in tee nee yuaꞌa ja chikuaꞌa
Yun te ni skuni tuku ña, te ni jini san in tee nee in yuaꞌa ja chikuaꞌa de. Te ni jikan tnoꞌo san: “¿Na ndenu kiꞌin ni?” Te kachi de: “Kiꞌin rin chikuaꞌa rin ñuu Jerusalén, nagua ja kuni rin na kuaꞌa kani vi na kuaꞌa jite”.
Yun te ni jini san kuaꞌan ia jinokuechi nuu Dios ja ka ndatnoꞌo jin san yun, te ni kenta inka ia jinokuechi nuu Dios ja ni ka nukuntnaꞌa jin ya. Te jiñaꞌa ya: “Kunu te kaꞌan ron jin suchi kuechi nee yuaꞌa jian, te kuñaꞌa ron: Ma koo muro ja kondesi yuꞌu ñuu Jerusalén, chi vi koo kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu vi kiti nuu ñuu yun”. Te jiñaꞌa Jitoꞌo Dios: “Maa rin kokuu in muro ñuꞌu ja kokai, te kionduu rin ninii yuꞌu ñuu Jerusalén, te maꞌñu ñuu yun xneꞌe rin jakaꞌnu rin”, jiñaꞌa ya.
Skaku niꞌnu Jitoꞌo Dios ñayiu ñuu ya
“Vi ndakoo te vi kunu yuꞌu ron ñuu nuu ka jika ndaꞌu ron ichi norte jian, chi maa rin ni saꞌa ja ni ka jitenuu ron ninii ñuyiu”, jiñaꞌa Jitoꞌo Dios. “Roon, ñayiu Sión ja ka oo ron ñuu ñayiu Babilonia, ndekuei ñuu jian, te vi skaku niꞌnu maa ron”.
Chi saa kaꞌan Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa: “Ni tetniuu ña ya jin rin jin jakaꞌnu maa ya ja kaꞌan rin siki ñayiu ñuu naꞌnu ja ni ka tandaꞌu ña jin ron, chi na ñayiu saꞌa kueꞌe jin ñayiu ñuu rin, te saꞌa kueꞌi jin ja kutoo ka rin. Te yun kuu ja maa rin vi kagua tnaꞌa jin ñayiu ñuu naꞌnu yun, te saꞌa rin ja vi ñayiu ka jinokuechi nuu mai vi ndatandaꞌu ña jin, saa te vi kuni ron ja maa Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa ni tetniuu ña jin rin.”
10 “Kata vi kokusii ini ron, vi sesiꞌi Sión, chi vaji rin ja koo rin jin ron”, jiñaꞌa Jitoꞌo Dios. 11 “Te kiuu yun vi kututu ñayiu kuaꞌa ñuu naꞌnu ja vi koi nuu maa Jitoꞌo Dios, te vi kokuu ron jin ñayiu ñuu maa rin, te koo rin neꞌu ron. Saa te vi kuni ron ja maa Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa, ni tetniuu ña jin rin ja vaji rin nuu ka oo ron.” 12 Saa, te saꞌa jajin ña Jitoꞌo Dios jin ñayiu Judá, te vi kokui in ñuu ii, te ndakaji tuku ya ñuu Jerusalén ja kokuu ñuu maa ya.
13 Te ndiꞌi ñayiu vi kasi yuꞌu nuu Jitoꞌo Dios, chi ni ndakoo ya ndee nuu ii ja oo ya, te vaji ya nuu ka oo yoon.