2
Ni kaku Jesús
Te tiempu saa ni tatnuni rey Augusto, tee ni onetniuu Roma, ja vi nukoso sivi ñayiu taka ñuu, guaa ni kaꞌan de ja noꞌokuei ndiꞌi ñayiu vi nukoso sivi. Te ja ni ka nukoso sivi yaꞌa kuu jaxtnañuꞌu ja ni kuvaꞌa na ni onetniuu tee ni onani Cirenio ja ni otatnuni de ñuu ja tnii Siria. Te ndiꞌi ñayiu ni noꞌokuei ñuu maa mai ja ni ka nukoso sivi nuu censo yun.
Te yun guaa ni ndee José ñuu Nazaret ja tnii Galilea, te kuanoꞌo de ñuu Belén ja tnii Judea, ñuu nuu ni kaku rey David, chi tatatnoꞌo rey David kuu José, nagua ja yun vi nukoso sivi de jin María, suchi ndita ndaꞌu jin de. Te ja ni kuatu ndiaꞌa maa ia Dios ja ja ñuꞌu lului. Te vi nini ka oo de jin ñuu Belén, te ni kintnaꞌa kiuu ja kaku lului. Te tu ni niꞌi nuu de veꞌe nuu vi koo de jin, guaa in nuu ka nuꞌni kiti yun, ni kaku lului. Te yun ni kaku seꞌe xnañuꞌi, te ni tniusuku ñai jin in saꞌun, te ni jakintuu ñai nuu in tnundoo ja kee ja ka jaa kiti.
Ni kentakuei ia ka jinokuechi nuu Dios nuu ka oo tee ka jito kiti
Yatni ñuu Belén ka oo tee ka jito ndikachi ja ka ndee de ti jakuaa yun. Te vi sanaa ni kenta in ia jinokuechi nuu ia Dios, te ninii nuu ka oo de ni yeꞌe niꞌnu, te ni ka yuꞌu ndevaꞌa de. 10 Su yun te jiñaꞌa ia jinokuechi yun:
―Ma vi yuꞌu ron, chi vaji rin ndakani rin in ja vi kusii ndevaꞌa ini ndiꞌi ñayiu ñuu vitna, 11 chi ni kaku in lulu ñuu David, in suchi skaku niꞌnu ñayiu, te sui kuu Kristu, ia ni tetniuu Dios ja kui Jitoꞌo. 12 Te yaꞌa kaxtnoꞌo naxa vi ndaniꞌi ron jin: Vi kuni ron jin ja ñusukui in saꞌun, te katui in nuu tnundoo nuu kee ja ka jaa kiti ―jiñaꞌa ya.
13 Te vi nuu saa ni kentakuei kuaꞌa ka ia ka jinokuechi nuu Dios ja ka saꞌa kaꞌnu ya ia Dios, te ka jiñaꞌa ya:
14 Kaꞌnu ndevaꞌa kuu ia Dios ndee sukun yun,
te nuu ñuyiu yaꞌa na koo jamani ya nuu ñayiu ja junkuaan ini ña ya,
ka kachi ya.
15 Te nuu ni ka ndajiokuiin ia ka jinokuechi yun ja kuanoꞌokuei ya andivi, te ni ka jinkondee tee ka jito ndikachi ka ndatnoꞌo de:
―Kiꞌinkueio Belén na vi kondiaꞌo nagua ni kuu ja siaꞌa ni skuni ña ia Dios jion ―ka ndatnoꞌo de.
16 Yun te kekuei ñama de kuaꞌankuei de, te nuu ni jinokuei de, te ni ka jini de María jin José jin lulu yun katui nuu in tnundoo kee ja ka jaa kiti. 17 Te nuu ni ka jini de jin, te ni ka ndakani de tnoꞌo ni kaꞌan ia jinokuechi nuu Dios, ja jaꞌa lulu yun. 18 Te ndiꞌi ñayiu ni ka onini yun ni ka saꞌu kuii ini ja siun ka ndakani tee ka jito ndikachi yun. 19 Te ni tavaꞌa María ndiꞌi tnoꞌo yaꞌa ini anui vi ndakani ini siki tnoꞌo yaꞌa. 20 Yun te nuu ni ka ndajiokuiin tee ka jito ndikachi yaꞌa ja kuanoꞌokuei de, te ka ndakuantaꞌu de nuu Dios, vi ka saꞌa kaꞌnu de ya, chi ndiꞌi ja ni ka onini de ni ka jini de oo ndaa, nagua ni kaꞌan ia jinokuechi nuu ya.
Ni ka xneꞌe de Jesús nuu ia Dios nuu maa veñuꞌu kaꞌnu
21 Te nuu una kiuu ja ni kaku lulu yun, te ni ka chitnuni de nuu yiki kuñui, te ni ka xnani de jin Jesús, nagua ni kaꞌan ia jinokuechi nuu Dios nuu maa María ama ka ja jinkuꞌun lulu ña. 22 Te nuu ni kintnaꞌa kiuu ja vi skunkuu de costumbre ja vi nduvii de nagua kaꞌan tnoꞌo ni tee Moisés ja ni tatnuni maa ia Dios, te ni jaꞌankuei de jin lulu yun veñuꞌu Jerusalén ja vi xneꞌe de jin nuu ia Dios. 23 Chi saa kaꞌan tnoꞌo yoso nuu Ley Jitoꞌo: “Ndiꞌi suchi yii ka kaku xtnañuꞌu vi kokui seꞌe vii maa ya ja vi kunukuechi nuu ya”. 24 Te yun guaa ni jaꞌankuei de jin ja ni ka soko de nagua yoso nuu Ley maa Jitoꞌo: uu kuku axi uu sata.
25 Te tiempu saa ni oo in tee ni onani Simeón maa ñuu Jerusalén. In tee ndaa ja ni ochiñuꞌu ia Dios kuu de, te ni ondetu kaꞌnu de ja koo in kiuu, te skaku niꞌnu ya ñayiu ñuu de Israel. Te oo de jin Espíritu maa ia Dios. 26 Te ni oo in kiuu ni skuni ña Espíritu ia Dios ja maa kuu de ama ka ja kuni nuu de ia tetniuu maa Jitoꞌo ja skaku niꞌnu ya ñayiu. 27 Te ni jaka ña Espíritu ia Dios ja kuaꞌan de veñuꞌu. Te yun, ja ka oo María jin José jin suchi yikin nani Jesús, ja vi skunkuu ña nagua tatnuni maa Ley. 28 Te nuu ni jino Simeón, te ni kanundee de lulu yaꞌa, te ni ndakuantaꞌu de nuu ia Dios, te jiñaꞌa de:
29 Vitna, vi Jitoꞌo san, te ni skunkuu ni tnoꞌo ni kee yuꞌu ni,
te ja kuu kuandetu ni ja kuu sii ini san ja jinokuechi san nuu ni,
30 chi ja ni jini san jin nuu san ia skaku niꞌnu ña.
31 Chi ni saꞌa tuaꞌa ni ja vi kuni ña ndiꞌi ñayiu ñuyiu.
32 Chi maa ya kuu ñuꞌu ja sieꞌe nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo,
te saꞌa ya ja koo jayiñuꞌu nuu ñayiu ñuu ni Israel
ni kachi Simeón.
33 Te vi ni ka saꞌu kuii kuiti ini María jin José ja siun ni kaꞌan de siki lulu yun. 34 Yun te ni jikantaꞌu ña Simeón nuu ia Dios, te ni kaꞌan de nuu María:
―Konaꞌa ni ja lulu yaꞌa, chi ni chitniuu ña ia Dios ja saꞌi ja kuaꞌa ñayiu ñuo Israel vi kanakau nuu tu ka kandija ña jin, te kuaꞌa ñayiu vi koo guaꞌa nuu ia Dios, chi vi kandija tnoꞌo kaꞌin. Te kokui in seña ja kuaꞌa ñayiu vi kaneꞌe siki. 35 Te yun saa vi jinotuu ñayiu naxa ka ndakani ini jin anui, su maa ni guaa kuaꞌa tnundoꞌo kuni ni, chi tnaꞌa ndevaꞌa ni tnoꞌo suchi ini ―jiñaꞌa Simeón.
36 Te suni yun oo in ñaꞌa nijaꞌnu ni onani Ana, seꞌe siꞌi Fanuel tatatnoꞌo Aser, te suni in ñaꞌa ni ondakani tnoꞌo ia Dios kuu ña. Te lule saꞌun ña ni tnandaꞌa ña ja ni ka ondekatnaꞌa ña jin yii ña uja kuia. 37 Su tiempu saa, ja oo kuun xiko kuun kuia ja ni ndondaꞌu ña, te vi nduu vi ñuu oo ña nuu veñuꞌu jinokuechi ña nuu ia Dios. Te vi ondite ña vi ndakuatu ña nuu ya. 38 Te vi suni ore saa, ni jino ña ndakuantaꞌu ña nuu ia Dios, te kaꞌan ña tnoꞌo ja jaꞌa lulu yun nuu ndiꞌi ñayiu ka ndetu kaꞌnu ja skaku niꞌnu ia Dios ñayiu ñuu Jerusalén.
Ni ka ndajiokuiin María ñuu Nazaret
39 Te nuu ni ndiꞌi ja ni ka skunkuu José jin María ndiꞌi nagua tatnuni Ley ia Dios, te ni ka ndajiokuiin ña kuanoꞌokuei ña jin de ñuu Nazaret ja tnii Galilea. 40 Yun te makuaꞌnu suchi luluu yun, te ni kuu yutnui vi ni kuu ndichi ndevaꞌi, chi ni chindee ni chituu ña maa ia Dios.
Oo Jesús nuu veñuꞌu kaꞌnu
41 Te vi nuu kuia nuu kuia, ni onoꞌokuei José jin María viko pascua ñayiu judio maa ñuu Jerusalén. 42 Te nuu ni jino Jesús uxi uu kuia, te ni noꞌokuei de jin viko yun, nagua ka saꞌa de nuu kuia nuu kuia. 43 Su nuu ni ndiꞌi ja ni oo viko yun, te kuanoꞌokuei de veꞌe de. Su Jesús, chi ni kendoi maa Jerusalén, su tu ni ka jini de ja ni ndoi. 44 Te ka kaꞌan de ja ndikin ñai kuanoꞌi neꞌu nuu kuanoꞌokuei kuaꞌa ñayiu, te tu ni ka ndanduku yachi ña de. Su nuu ni kuu in kiuu ja ka jika de, te ni ka ndanduku ña de neꞌu ndiꞌi ñayiu ka kuu tnaꞌa de vi neꞌu ñayiu ka jini tnaꞌa jin de. 45 Su ja siun, tu ni ka ndaniꞌi ña de, te ni ka ndajiokuiin de kuanoꞌokuei tuku de ndee Jerusalén ja vi ndanduku ña de.
46 Te ndee nuu uni kiuu, saa ni ka ndaniꞌi ña de nukoi ini veñuꞌu yun, neꞌu tee ka kaxtnoꞌo Ley Moisés ja nini tnoꞌo ka kaꞌan de vi jikan tnoꞌo ñai jin de naxa tatnuni ia Dios. 47 Te ndiꞌi ñayiu ka nini yun, ni ka saꞌu kuii kuiti ini ja ndichi ndevaꞌa ini, te ndiꞌi tnoꞌo ka jikan tnoꞌo ña de kaxtnoꞌi naxa oo. 48 Te nuu ni ka jini ña María jin José, ni ka saꞌu kuii kuiti ini ña, te jiñaꞌa ña:
―Seꞌe, ¿nau ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ron? Te ruꞌun jin tata ron, chi ni ka kusuchi ndevaꞌa ini rin ja ka ndanduku ña rin ―jiñaꞌa ña.
49 Te jiñaꞌa Jesús:
―¿Nau ja ka ndanduku ña ni? ¿A tu ka jini ni ja nini kuu ja skunkuu san tniuu ja ni tatnuni tata yua san nuu san? ―jiñaꞌi.
50 Su tu ni ka jinkuiꞌnu ini ña jin de nau ja siun ni kaꞌin.
51 Yun te kuanoꞌokuei de jin ñuu Nazaret, te ni ojanyuꞌu ni ojandetui tnoꞌo ni ka okaꞌan de. Te ni tavaꞌa María ndiꞌi yaꞌa ini anu ña.
52 Te Jesús, chi kuu sukuin vi ni kuu ndichi kai, chi ni chindee chituu ña ia Dios, te kusii ndevaꞌa ini ya jin, vi ka kusii ini ñayiu jin.