3
Ni kaxtnoꞌo Juan, tee skuandute, ndee ñuꞌu teꞌa
Kuia xaꞌun ja ni onetniuu rey Tiberio ñuu kaꞌnu Roma, te saa kuu ja ni onetniuu Poncio Pilato ñuu ja tnii Judea, te Herodes ni onetniuu ñuu ja tnii Galilea, te ñani de Felipe ni onetniuu ñuu ja tnii Iturea jin ñuu ja tnii Traconite, te Lisanias ni onetniuu ñuu ja tnii Abilinia. Te Anás jin Caifás ka kuu uu sutu ni ka okuu nijaꞌnu nuu sava ka sutu ñuu Israel. Te tiempu saa, ni kaꞌan ia Dios nuu Juan, seꞌe tee nani Zacarías, nuu ñuꞌu teꞌa, nuu tu na veꞌe oo. Te ni kee Juan ja ni jiondita de taka nuu ka oo ñayiu yatni yute Jordán. Te ni kaxtnoꞌo de ja na vi ndatnaꞌu ini ñayiu, te na vi kuandutei nagua konekaꞌnu ini ia Dios nuu yika kuechi. Saa ni kuu nagua ja skunkuu tnoꞌo ni tee Isaías, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa, nuu kaꞌan suaꞌa:
Kii in tee kana jaa ndee nuu ñuꞌu teꞌa, te kachi de:
“Vi savaꞌa ni ichi nuu vaji Jitoꞌo.
Te vi ndasaꞌa ndaa ni ichi.
Te na ndachitu ndiꞌi chikoꞌi,
te na ndundaa ndiꞌi taka yuku sukun vi tinduu.
Te ndiꞌi ichi yakua vi ndundaa,
jin na ndundii nuu ñuꞌu ni ndayi ndayi.
Te ndiꞌi ñayiu vi kuni ja tetniuu ia Dios in ia ja skaku niꞌnu ña”
kachi tnoꞌo yoso yun.
Yun te nuu jinokuei ñayiu ja skuandute ña Juan, te ni kana xeen de:
―Tatatnoꞌo koo, ¿na in ni kaxtnoꞌo ja kuu vi kaku ni nuu tnundoꞌo ja oo yatni ja vaji? Vitna, te vi saꞌa ni javaꞌa ja ni ka ndataꞌu ini ndija ni. Te ma vi saꞌa teyii ni maa ni ja tatatnoꞌo Abraham ka kuu ni, chi kaꞌan ndaa san ja ia Dios, chi vi ndee yuu yaꞌa te kuu ndasaꞌa ya ja vi ndui tatatnoꞌo Abraham. Te suni kaa xeen, chi ja oo tuaꞌa ja kaꞌnde ndee yoꞌo yutnu. Te yun guaa ndiꞌi yutnu ja tu kuun kiti vixin guaꞌa, te teꞌnde tnu, te kee tnu ja kai tnu nuu ñuꞌu ―ni kachi de.
10 Yun te ni ka jikan tnoꞌo ña ñayiu:
―Kaxtnoꞌo ni joo, ¿nagua kuu ja vi saꞌa san? ―ka jiñaꞌi.
11 Te jiñaꞌa Juan:
―Na in nevaꞌa uu saꞌun, te na kuñaꞌi in kuiꞌnu ñayiu tu na saꞌun nevaꞌa. Te ñayiu nevaꞌa ja kai, te na kuñaꞌi joo na kaa ñayiu tu niꞌi ja kai ―jiñaꞌa de.
12 Yun te suni ni ka jintnaꞌa ña tee ka xtutu xuꞌun impuestu ja vi kuandute de. Te ni ka jikan tnoꞌo de Juan:
―Mastru, te sein, ¿nagua kuu ja vi saꞌa san? ―ka jiñaꞌa de.
13 Te jiñaꞌa Juan:
―Vi xtutu ndaa ni xuꞌun impuestu, te ma vi kakan kuaꞌa ka ni ―jiñaꞌa de.
14 Yun te suni ni ka jikan tnoꞌo ña sava tee ka kuu soldado:
―Te sein, ¿nagua kuu ja vi saꞌa san? ―ka jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa Juan:
―Ma vi kindee ni ndatniuu ni in ñayiu ja vi skoto ioo ni jin, te ni ja vi xtavi uun ni jin in kuechi ja tu ni saꞌi. Te vi kuandee ini ni jin joo xuꞌun ja ka jinkunyaꞌu ni ―jiñaꞌa de.
15 Te ndiꞌi ñayiu ka ndetu ja tetniuu Dios in ia kii ja skaku niꞌnu ña, guaa ka ndakani ini jin anui axi saa suu kuu Juan. 16 Yun te jiñaꞌa Juan nuu ndiꞌi ñayiu yun:
―Sein, chi ja ndaa ja jin ndute uun skuandute san ñayiu, su yata sein vaji in tee kuu kaꞌnu ka saa sein ja vini masu nagua kuu saꞌun san ja ndajin san korria ndijan de. Te suu de guaa skuandute ña jin Espíritu ia Dios, te suni teñuꞌu ya ñayiu tu ka kandija. 17 Chi kuu de na kuinio in tee ja ndasavii era ja xtechi de triu, te tavaꞌa siin de nuu saka triu yun, te teñuꞌu de paja nuu kokai ja ma ndaꞌva nikuii nikani. Saa kokuu jin ñayiu ―jiñaꞌa Juan.
18 Te jin kuakuaꞌa ka tnoꞌo ni kaꞌan de ja ni xteku de ñayiu nuu ni kaxtnoꞌo de tnoꞌo vaꞌa ia Dios. 19 Te ni oo in kiuu ni kuxeen Juan nuu Herodes, tee tatnuni nuu ñuu yun, ja masu vatuka saꞌa de ja ni ndakuaka tnaꞌa de jin Herodías, ñasiꞌi ñani de Felipe, vi jin kuakuaꞌa ka jakueꞌe ni saꞌa de. 20 Su visi kuaꞌa kuechi Herodes oo, su ni saꞌa de inka jakueꞌe, chi ni tnii de Juan, te ni jasi ña de vekaa.
Ni jandute Jesús
21 Te in kiuu ni jinokuei ñayiu ja skuandute ña Juan ama ka ja kiꞌin de vekaa. Te suni ni jandute Jesús. Te nuu ni jinkondee ya ndakuatu ya, te ni ndanune andivi. 22 Te ni kunjino ndijin Espíritu ia Dios siki ya na kuinio in sata. Te ni kaꞌan in tnoꞌo ndee andivi nuu jiñaꞌa suaꞌa:
―Maa ron kuu seyii rin ja kutoo ndevaꞌa ña rin, te kusii ini rin jin ron ―jiñaꞌa tnoꞌo yun.
Ndakani naxa vaji tatatnoꞌo Jesús
23 Nuu ni jinkondee Jesús ja kaxtnoꞌo ya nuu ñayiu, chi vaa ndee oko uxi kuia oo ya. Te ka ndakani ini ñayiu ja seꞌe José kuu ya. Te José, chi seꞌe tee ni onani Elí kuu de. 24 Te Elí, chi seꞌe Matat kuu de, te Matat kuu seꞌe Leví, te Leví kuu seꞌe Melqui, te Melqui kuu seꞌe Jana, te Jana kuu seꞌe José. 25 Te José kuu seꞌe Matatías, te Matatías kuu seꞌe Amós, te Amós kuu seꞌe Nahúm, te Nahúm kuu seꞌe Esli, te Esli kuu seꞌe Nagai. 26 Te Nagai kuu seꞌe Maat, te Maat kuu seꞌe Matatías, te Matatías kuu seꞌe Semei, te Semei kuu seꞌe José, te José kuu seꞌe Judá. 27 Te Judá kuu seꞌe Joana, te Joana kuu seꞌe Resa, te Resa kuu seꞌe Zorobabel, te Zorobabel kuu seꞌe Salatiel, te Salatiel kuu seꞌe Neri. 28 Te Neri kuu seꞌe Melqui, te Melqui kuu seꞌe Adi, te Adi kuu seꞌe Cosam, te Cosam kuu seꞌe Elmodam, te Elmodam kuu seꞌe Er. 29 Te Er kuu seꞌe Josué, te Josué kuu seꞌe Eliezer, te Eliezer kuu seꞌe Jorim, te Jorim kuu seꞌe Matat. 30 Te Matat kuu seꞌe Leví, te Leví kuu seꞌe Simeón, te Simeón kuu seꞌe Judá, te Judá kuu seꞌe José, te José kuu seꞌe Jonán, te Jonán kuu seꞌe Eliaquim. 31 Te Eliaquim kuu seꞌe Melea, te Melea kuu seꞌe Mainán, te Mainán kuu seꞌe Matata, te Matata kuu seꞌe Natán. 32 Te Natán kuu seꞌe David, te David kuu seꞌe Isaí, te Isaí kuu seꞌe Obed, te Obed kuu seꞌe Booz, te Booz kuu seꞌe Salmón, te Salmón kuu seꞌe Naasón. 33 Te Naasón kuu seꞌe Aminadab, te Aminadab kuu seꞌe Aram, te Aram kuu seꞌe Esrom, te Esrom kuu seꞌe Fares, te Fares kuu seꞌe Judá. 34 Te Judá kuu seꞌe Jacob, te Jacob kuu seꞌe Isaac, te Isaac kuu seꞌe Abraham, te Abraham kuu seꞌe Taré, te Taré kuu seꞌe Nacor. 35 Te Nacor kuu seꞌe Serug, te Serug kuu seꞌe Ragau, te Ragau kuu seꞌe Peleg, te Peleg kuu seꞌe Heber, te Heber kuu seꞌe Sala. 36 Te Sala kuu seꞌe Cainán, te Cainán kuu seꞌe Arfaxad, te Arfaxad kuu seꞌe Sem, te Sem kuu seꞌe Noé, te Noé kuu seꞌe Lamec. 37 Te Lamec kuu seꞌe Matusalén, te Matusalén kuu seꞌe Enoc, te Enoc kuu seꞌe Jared, te Jared kuu seꞌe Mahalaleel, te Mahalaleel kuu seꞌe Cainán. 38 Te Cainán kuu seꞌe Enós, te Enós kuu seꞌe Set, te Set kuu seꞌe Adán, te Adán kuu seꞌe ia Dios.