2
Kii tnundoꞌo siki tee ka kuu sutu
“Vitna te kaꞌan rin tnoꞌo tatnuni yaꞌa nuu maa ron ja ka kuu ron sutu. Nuu ja ma vi konini ron tnoꞌo kaꞌan rin, te ni ma vi kii ini ron ja vi chiñuꞌu ña ron, te tetniuu rin tniaꞌa siki ron, te xtau tniaꞌa ña rin nuu tniuu ja saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña rin. Te ja ni xtau tniaꞌa ña rin, chi tu ni ka kii ini ron ja vi chiñuꞌu ña ron”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
“Yun guaa vitna, te kuxeen rin nuu tatatnoꞌo ron, te kuꞌnu rin yiꞌgui ka soko ron nuu ron, te skintnaꞌa ña rin jin yiꞌgui kiti ka teñuꞌu ron, te skunta ña rin kiꞌinkuei ron. Saa te vi kuni ron ja maa rin ni tatnuni, nagua ja na koo ni tratu ni saꞌa rin jin Leví, ndi nijaꞌnu ndiꞌi sutu”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
“Te tratu ja ni saꞌa rin jin de kaꞌan ja koteku de vi ja koo de jin jamani, ni jiñaꞌa rin nuu de, nagua ja na konee yiñuꞌu de nuu rin, te ni onee yiñuꞌu de vi ni oyuꞌu niꞌnu ña de jin rin. Te ni okaxtnoꞌo de tnoꞌo ndaa nuu ñayiu, te tu na tnoꞌo kueꞌe ni okaꞌan de. Ni oo mani de vi ni ojika ndaa de nuu rin, te kuaꞌa ñayiu ni ndatau de nuu ichi kueꞌe. Chi tnoꞌo ndichi kuini ja kokaꞌan tee kuu sutu, te nuu maa de kiꞌinkuei ñayiu ja xteku ña de naxa vi saꞌi, chi tee ni tetniuu Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa, ja kaxtnoꞌo nuu ñayiu kuu de.
’Su roon ja ka kuu ron sutu, chi ni ka kujioo ron nuu ichi rin, te jin tnoꞌo ka kaxtnoꞌo ron ni junkuei kuaꞌa ñayiu nuu jakueꞌe. Saa, te ni ka skunaa ron tratu ja ni saꞌa rin jin Leví”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
“Yun kuu ja ni jandetu rin ja ndiꞌi ñayiu ñuu vi skexiko ña jin ron, te vi kaꞌin ja masu ja jiniuꞌu ka kuu ron, chi tu ni ka jantnoꞌo ron ja vi kaka ron nuu ichi rin, te nuu ka kaxtnoꞌo ron Ley rin, te tu ka saꞌa inuu ron jin ndiꞌi ñayiu”.
Ni ka saꞌa kueꞌe ñayiu Israel nuu ia Dios
10 ¿A masu invaa ni tata ka nevaꞌa ndiꞌo? ¿Te a masu invaa ni ia Dios ni saꞌa ña jin ndiꞌo? Te yun guaa, ¿nau ja ka xndaꞌu tnaꞌa in ion, te ka jiso kavao tratu ni saꞌa ia Dios jin ndi nijaꞌnuo? 11 Ni ka saꞌa kueꞌe ñayiu Judá nuu ia Dios, te ni kiuu in yika kuechi kaꞌnu ndevaꞌa nuu ñuu Israel vi Jerusalén, chi ni ka jaka tnaꞌa de jin ñasiꞌi ja ka chiñuꞌu chuꞌchi ja tu ka jini de, te jin yun ni ka saꞌa kueꞌe de nuu veꞌe ii, nuu kutoo ka maa Jitoꞌo Dios. 12 Na skunu ña Jitoꞌo jin ñayiu saꞌa siun ja ma koo kai nuu ñuo, nani kuu ni ñayiu kuu mai, visi nei ja sokoi nuu Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
13 Te inka ja ka saꞌa ni kuu ja ka ndaꞌi ka kana ni vi ka jati ni tenuu ni nuu altar, chi tu jantaꞌu ka ia Dios ja ka soko ni, te ni tu kusii ini ka ya jin ni. 14 Te vini saa, te ka kachi ni: “¿Nau ja siun kuu?” Saa, chi Jitoꞌo kuu testiu maa ni vi ñasiꞌi ni nuu ni kee yuꞌu ni ja ni ka jaka tnaꞌa ni jin ña nuu kuechi ni, te tu saꞌa nijaꞌnu ni, visi ndeka tnaꞌa ni jin ña, te ni kee yuꞌu ni ja tu nagua kosaꞌa ni nuu tnandaꞌa ni jin ña. 15 ¿Te a masu ni saꞌa ia Dios in ñayiu jin in yiki kuñui vi in anui? ¿Te nau ja invaa ni teyii vi invaa ni ñasiꞌi ni saꞌa ya? Saa, chi nduku ya invaa ni tatatnoꞌo ja vi kunukuechi nuu ya. Te vi koto vaꞌa ni anu ni, te ma vi skindee ni ñasiꞌi ja ni ka jaka tnaꞌa jin ni nuu kuechi ni. 16 Chi kachi Jitoꞌo Dios ñayiu Israel: “Skexiko rin teyii ja ka xndendoo tnaꞌa vi ñayiu ka saꞌa kuaꞌa jakueꞌe”, kachi Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa. Yun kuu ja vi koto vaꞌa ni anu ni, te ma vi xndendoo tnaꞌa ni. 17 Ja ni tunini ña Jitoꞌo ja nini ya tnoꞌo ka kaꞌan ni. Te vini saa, te ka kachi ni: “¿Na tnoꞌo ni ka kaꞌon ja ni tunini ña ya?” Nuu ka kachi ni: “Junkuaan ini ña Jitoꞌo jin nani kuu ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, te kusii ini ya jin, chi nuu tu, ¿te ndenu oo ja saꞌa ndaa ia Dios?”, ka kachi ni.