Tutu ni tee Malaquías, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios
1
Yaꞌa kuu tnoꞌo ia Jitoꞌo ja ni kaꞌan ya nuu ñayiu Israel jin maꞌñu sagua Malaquías, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios.
Kutoo ña ia Dios jin ñayiu Israel
Te jiñaꞌa Jitoꞌo: “Kutoo ña rin jin ron”, su ka kachi maa ron: “¿Naxa ka jini san ja kutoo ña ni?” Te jiñaꞌa Jitoꞌo: “¿A masu ñani Esaú ni okuu Jacob? Su ni kutoo ka rin Jacob, te ni skexiko rin Esaú. Te ñuu Esaú, chi yuku ni okuu, su ni xnaa rin, te ni nduu ñuꞌu teꞌa, te ni jiñaꞌa rin ja vi koo kiti ka oo nuu ñuꞌu teꞌa.” Te visi na vi kachi ndikin tata Esaú ja ka kuu ñayiu Edom: “Ni naa ñuo, su na vi ndasaꞌo inka ñuu jaa”, su suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa: “Vi ndasaꞌa maa de, su ruꞌun xnani. Te ñuu de, chi ñuu ñayiu kueꞌe konani, in ñuu ja siun ni kokiti ini rin siki kokuu.” Te vi kuni ron jin nduchi nuu ron, te vi kachi ron: “Kaꞌnu ndevaꞌa kuu Jitoꞌo ja vi yaꞌa ka ya nii ndee nuu tnii ñuu ñayiu Israel”.
Kuxeen ia Dios nuu sutu
Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa, nuu sutu: “In seꞌe, chi nee yiñuꞌi nuu tatai, te tee ka jinokuechi, chi ka yuꞌu de jitoꞌo de. Te nuu ja tata kuu rin, ¿nau ja tu ka nee yiñuꞌu ron nuu rin? Te nuu ja jitoꞌo kuu rin, ¿nau ja tu ka yuꞌu ña ron? Ka skexiko ña ron jin rin, su ka kachi ron: ¿Na ndenu ka skexiko ña san? Ka soko ron ndei tneꞌe nuu altar rin. Te vini saa, te ka kachi ron: ¿Nagua kuu ja ni ka saꞌa kueꞌe san nuu ni? Ka saꞌa kueꞌe ron nuu rin nuu ka ndakani ini ron ja kuu vi skexiko ron altar rin. ¿Te a masu jakueꞌe kuu nuu ka soko ron kiti kuaa vi kiti yakua vi kiti ka kuꞌu? Kuaꞌankuei jin ti, te vi skutaꞌu ron ti nuu tee tatnuni nuu ñuu ron. Kondioꞌni a vi sii ini kuiti kuantaꞌu de kiti ka nee ron, ¿a junkuaan ini de ti?”, jiñaꞌa Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
“Vitna te vi ndakuatu nuu rin nagua ja na kundaꞌu ini ña rin jin ron. Su nuu ja siun ka ndaa kiti ka soko ron nuu rin, ¿naxa kuantaꞌu ña rin jin ron?”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
10 “Vaa nuu suaꞌa, te ndee in maa ron ndakasi yeꞌe veñuꞌu, nagua ja ma vi kondaxnaꞌa uun ka ron ñuꞌu nuu altar rin, chi in ja tu nagua jiniuꞌu kuu, chi tu kusii ini ka rin jin ron, te ni ma kuantaꞌu ka rin ja ka soko ron nuu rin”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
11 “Chi guaa ndee nuu jinonta nikandii vi ndee nuu kee, ndiꞌi tuꞌu ñayiu ñuu vi konee yiñuꞌu nuu rin, te nii nuu vi koteñuꞌu ñayiu suja vixin nuu rin ja ka chiñuꞌu ñai, te vi sokoi kiti vii nuu rin, chi kaꞌnu kuu rin neꞌu ñayiu ñuyiu”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
12 “Su roon, chi ka saꞌa kueꞌe ron nuu ka kachi ron: Ja jatneꞌe kuu mesa Jitoꞌo, te ka skexiko ron ndei oo nuu mesa yun. 13 Te ka kachi ron: Ja ni ka tuninio jin ndiꞌi yaꞌa, te ka skexiko ña ron”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
“Te ¿a ka kaꞌan ron ja kuantaꞌu rin kiti ni ka suꞌu ron vi kiti yakua vi kiti ka kuꞌu ja ka soko ron nuu rin?”, kachi Jitoꞌo.
14 “Na tau tniaꞌa ñayiu kee yuꞌu ja sokoi in kiti yii oo vaꞌa, te chia xndaꞌu ñai, chi in kiti tu ovaꞌa kuu kiti sokoi nuu rin ja kuu rin Jitoꞌo. Te maa rin kuu rey ja kuu kaꞌnu ka, te vi koyuꞌu ña ñayiu ka oo ndiꞌi ñuu jin rin”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.