14
Ndii Jitoꞌo ja kotatnuni ya
Ja vaji kiuu maa Jitoꞌo Dios ja vi maa ini ñuu Jerusalén vi ndakaꞌnde ñayiu ja ni ka kindei nuu maa ñayiu ñuu yun. Te kachi ia Dios: “Kiuu yun te ndaxtutu rin ñayiu ndiꞌi ñuu nagua ja vi kaxin tnaꞌa de jin ñayiu Jerusalén. Te vi kundee de siki ñuu yun, te vi kuiso de nagua oo veꞌe ñayiu yun, te vi saꞌa neꞌe de ñasiꞌi, te vi kuiso de sagua ñayiu Jerusalén, ja kiꞌinkuei jin de. Su sava ka ñayiu, guaa vi kendoi ñui”, kachi ya. Yun te saa kenta maa Jitoꞌo, te vi kaxin tnaꞌa ya jin ñayiu yun, nagua saꞌa maa ya nuu jaxin tnaꞌa ya, kachi ya. Te kiuu yun jinkuiin Jitoꞌo nuu yuku Olivo ja oo ichi kana nikandii nuu oo Jerusalén. Te kaꞌnde sagua ya yuku Olivo, te sagua yuku yun kiꞌin ichi norte, te sagua ichi sur, te maꞌñu sagua kendoo in chikoꞌi kaꞌnu ja kaka kiꞌin ichi nuu kana nikandii vi ichi nuu kee nikandii. Te vi kunu yuꞌu ni kiꞌinkuei ni ichi chikoꞌi kaꞌnu ja koo maꞌñu yuku yun, chi kenta guaa ndee Azal. Vi kunu yuꞌu ni nagua ni ka jino yuꞌu ndi nijaꞌnuo na ni kii ñutnaa kuia ni otatanuni rey Uzías ñuu Judá. Saa te saa kii Jitoꞌo Dios san jin ndiꞌi ñayiu maa ya.
Te kiuu yun, chi ma koyeꞌe ka, te ni ma koo vijin ka, te ni ma kokuun ka yuaꞌa. Te invaa ni kiuu kokuu, te maintnoꞌo maa ia Dios guaa jini ya. Te ni ma koo nduu ni jakuaa, chi visi jakuaa kuu, te saa ni koyeꞌe. Te kiuu yun, chi jinonta ndute taa ja tekuo ndee maa Jerusalén, te kokaka ni ndute yun yoo vijin vi yoo iꞌni, te sava de kiꞌin nuu mar ja oo ichi nuu kee nikandii, te sava ka de kiꞌin nuu mar ja oo ichi nuu jinonta nikandii. Te maa Jitoꞌo kokuu rey ja kotatnuni ya nuu ndiꞌi ñuu kiuu yun, te maintnoꞌo maa ya kokuu Dios, te maa ni maa ya vi kondakakuneꞌe ñayiu. 10 Te ndiꞌi ñuu vi ndundaa na kuinio in yoso kaꞌnu ndee Geba, te kenta guaa ndee Rimón ja oo ichi sur Jerusalén. Su maa Jerusalén, chi koo ndee sukun nuu oo vitna, te kenta yuꞌu ñuu ndee yeꞌe Benjamín vi guaa ndee nuu oo yeꞌe xtnañuꞌu vi guaa ndee nuu oo yeꞌe skina yun vi guaa ndee nuu oo torre Hananeel, vi guaa ndee nuu ka juꞌni nduxi uva maa rey. 11 Vi koo ñayiu maa Jerusalén, te vi koo mani, chi ma tau tniaꞌa saꞌun ka ja vi xnaa ña jin.
12 Te yaꞌa kuu jakueꞌe ja tetniuu Jitoꞌo siki ñayiu ndiꞌi ñuu ja ni ka ndakoi siki ñuu Jerusalén: Vi ka teku kai, te vi teꞌi kuñui, te vi teꞌi nduchi nui nuu ka ñuꞌu chikoꞌi nui, te vi teꞌi yai ini yuꞌi. 13 Te kiuu yun saꞌa Jitoꞌo ja vi yuꞌu ndevaꞌi, te vi kakuiko tnaꞌa in in mai jin tnaꞌi, te vi ndakaxin tnaꞌa ndisa mai. 14 Te suni kiꞌinkuei ñayiu Judá ja vi kaxin tnaꞌa Jerusalén, te vi kindei ndatniuu ñayiu ndiꞌi ñuu ja ka oo yatni yun. Vi kindei kuakuaꞌa oro vi plata vi saꞌun ja vi kuiꞌnui. 15 Te vi na kueꞌe vi ndoꞌo ñayiu, te suni saa ni vi ndoꞌo kuai vi kiti ndee vi kameyu vi mentu vi ndiꞌi kiti ja ka oo nuu ka oo ñayiu ka ndakoo siki Jerusalén.
16 Te ndiꞌi ñayiu vi koteku ka ñuu ja ni ka ndakoo siki Jerusalén, vi kondanui nuu kuia nuu kuia ja vi kochiñuꞌi rey, ia kuu Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa, ja vi kosaꞌi viko veꞌe xtnuu kuii. 17 Te nuu ja ndee in ñuu ma ndanuu Jerusalén ja chiñuꞌu ia kuu rey, te ma tetniuu ka Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa, sau nuu ñundeꞌi mai. 18 Te nuu ja ma vi ndanuu ñayiu Egipto maa Jerusalén ja vi koi nuu viko yun, te ma tetniuu ia Dios sau ñui, ja kuu in jakueꞌe ja tetniuu Jitoꞌo siki ñuu ja ma ndanuu ja saꞌa viko veꞌe xtnuu kuii. 19 Chi yaꞌa kuu jakueꞌe ja kii siki ñuu Egipto vi siki ndiꞌi ñuu ja ma ndanuu ja saꞌa viko veꞌe xtnuu kuii.
20 Te kiuu yun, chi vi kondee in tnoꞌo nuu kaa kueli ja ka ñuꞌu sukun kuai nuu kokaꞌan suaꞌa: “Ja ii kuu nuu Jitoꞌo”. Te kisi ka saꞌa ndei ja oo veñuꞌu maa Jitoꞌo kokuu na kuinio tasa ii ndevaꞌa ja oo nuu altar. 21 Te ndiꞌi kisi ja ka oo Jerusalén vi Judá vi kokuu ja ii nuu Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa. Te ndiꞌi ñayiu ka soko kiti kiꞌinkuei, te vi kiꞌin kisi yun, te vi chioꞌo kuñu kiti ni ka soko nuu kisi yun. Te kiuu yun, chi ma vi koo ka ñayiu ka xiko vi ka kiꞌin nuu veñuꞌu maa Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.