13
Vi nduvii ñayiu Jerusalén nuu yika kuechi
’Te kiuu yun koo in nuu ndute nagua ja yun vi ndakate ndikin tata David vi ñayiu Jerusalén, mai ja vi ndundoo yika kuechi vi jatneꞌe ka oo jin. Te kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa: Kiuu yun te xtajioo rin sivi chuꞌchi nii ñuu Israel, te ma vi kondakakuneꞌe saꞌun ka ñayiu. Te suni xnaa rin tee ka kaꞌan ja ka ndakani tnoꞌo rin vi espíritu kueꞌe ja oo ñuu rin.
’Te nuu ja na koo ka in tee kokaꞌan ja ndakani de tnoꞌo rin, te vi maa tata de vi nana de vi kuñaꞌa: Ni kaꞌan tnoꞌo ron jin sivi maa Jitoꞌo, te yun guaa kuu ron. Te vi maa tata de vi nana de vi tuu ña yuchi nuu kokuini de ja kaꞌan de tnoꞌo rin. Te kiuu yun, chi vi kukanoo tee ka kaꞌan ja ka ndakani tnoꞌo rin jin ja ni skuni ña jin de ja vi ndakani de, te ma vi kekuiꞌnu saꞌun ka de saꞌun ñii kiti ja vi xndaꞌu de ñayiu. Te vi kachi in in de: Masu tee ndakani tnoꞌo ia Dios kuu san, chi tee jitu nuu ñundeꞌi, chi ndee lule san oo san nuu ñundeꞌi san. Te nuu ja ndee ñayiu vi kakan tnoꞌo ña: ¿Te nau ja ni tuji ni? Te kuñaꞌa de: Veꞌe ñayiu ka ndeka tnaꞌa guaꞌa jin san ni tuji san.”
Ni ka xtuji tee jito ndikachi
Ndakoo vi yuchi kani, te kiꞌin ron siki tee jito ndikachi rin
vi siki tee ndeka tnaꞌa guaꞌa jin rin,
jiñaꞌa Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
Te xtuji ron tee jito ndikachi yun,
te na vi kutenuu maa ti kiꞌinkuei ti.
Te na ndakoo maa rin siki ñayiu ñuu rin
ja ka kui na kuinio lelu kueli.
Saa te vi kuu uu uu ñayiu nuu uni uni ja ka oi nii ñuu Israel,
te vi nai,
te sava ni kai vi kendoo ja vi kotekui.
Te ñayiu vi kendoo yun saꞌa rin ja vi tnaꞌi kuaꞌa tnundoꞌo
nagua saꞌa ñayiu jin plata ja tnai nuu ñuꞌu te ndasavii,
axi nagua saꞌa ñayiu jin oro ja jito tnuni.
Saa saꞌa rin jin ñayiu vi kendoo yun.
Yun te vi ndakakuneꞌe ñai jin rin,
te konini rin tnoꞌo ka kaꞌin,
te kuñaꞌa rin ja ñayiu ñuu rin ka kui,
te vi kachi: “Jitoꞌo kuu ia Dios mao”.
Kachi ya.