12
Skaku niꞌnu ia Dios ñayiu Jerusalén
Yaꞌa kuu in tnoꞌo ni kaꞌan ia Dios ja jaꞌa ñayiu Israel. Jitoꞌo Dios kuu ia ni saꞌa andivi vi ni saꞌa ya ja ni jinkoo ñuyiu, vi ni jiñaꞌa ya ja jichi ja kanda ñayiu. Te kachi ya: “Saꞌa rin ja ñuu Jerusalén kokuu na kuinio in vasu ndixi ja sini ña jin ndiꞌi ñayiu ñuu netnaꞌa yatni jin, nuu vi ndakoi siki ñuu Judá te vi kiondui ñuu Jerusalén. Te kiuu yun saꞌa rin ja Jerusalén kokuu na kuinio in kava vee ndevaꞌa, te ndiꞌi ñuu vi kokaꞌan ja vi kaneꞌe. Su nani kuu ñayiu ja kaneꞌe, te skuechi kueli ña jin, te vi kututu ñayiu ndiꞌi ñuu ja vi ndakoo siki Jerusalén. Te kiuu yun saꞌa rin ja vi yuꞌu ndiꞌi kuai, te vi ndukueꞌe tee ka yoso ti. Su kokoto guaꞌa rin ndikin tata Judá, te saꞌa rin ja vi kuaa kuai ñayiu ndiꞌi ñuu ja ka kaꞌan uꞌu ña. Yun te vi ndakani ini tee ka tatnuni nuu ñayiu Judá jin anu de: Jandakui ñayiu Jerusalén kuu maa Jitoꞌo Dios, ia ndakui ndevaꞌa. Te kiuu yun saꞌa rin ja tee ka tatnuni nuu ñayiu Judá vi kokuu de na kuinio in ñuꞌu tikayi ja kai neꞌu tutnu, axi na kuinio ñuꞌu iti suja ja kai neꞌu nuꞌni triu. Te kandaꞌa ichi kuaꞌa vi ichi satni, te teñuꞌu ña jin ndiꞌi ñuu ja netnaꞌa yatni jin. Su ñayiu Jerusalén, chi vi ndajiokuiin inka jichi, te vi nukoi ñuu mai Jerusalén.
’Su ruꞌun, ja kuu rin Jitoꞌo, xtnañuꞌu ka skaku niꞌnu rin ndikin tata Judá, nagua ja ma vi kokaꞌan ndikin tata ndi David vi ñayiu Jerusalén, ja ñayiu ka ndanuu ka ka kui saa ñayiu Judá. Te kiuu yun, chi kokoto guaꞌa maa rin ñayiu Jerusalén, te ñayiu inu vita kiuu yun, te vi ndundakui nagua ni oo rey David. Te ndikin tata David vi kokuu na kuinio Dios, axi na kuinio ia jinokuechi nuu ya ja yoxnoꞌo nui kuaꞌan.
Vi ndaꞌi vi kana ñayiu ja jaꞌa tee vi tuu yuchi
’Te kiuu yun nduku ndee rin ja xnaa rin ñayiu ndiꞌi ñuu ja ka ndakoo siki ñayiu Jerusalén. 10 Te nuu ndikin tata David vi nuu ñayiu Jerusalén tetniuu rin Espíritu ndaꞌu ini vi Espíritu ja ndakuatu. Yun te vi ndakondiaꞌi nuu oo rin ja kuu rin in tee ni ka tuu yuchi, te vi ndaꞌi vi kanai. Vi ndaꞌi nagua ndaꞌi ñayiu ja ni jiꞌi invaa seyii axi nagua ndaꞌi kana ñayiu ja ni jiꞌi seyii jakuaꞌi. 11 Te kiuu yun vi ndaꞌi vi kana ndevaꞌa ñayiu Jerusalén, nagua ka ndaꞌi ka kana ñayiu nuu chuꞌchi nani Hadad-rimón yoso kaꞌnu Meguido. 12 Te vi ndaꞌi vi kana ndiꞌi ñayiu Israel, na kuu na kuu tatatnoꞌo in in mai, ndikin tata David, maa teyii vi ñasiꞌi de, ndikin tata Natán, maa teyii vi ñasiꞌi de, 13 ndikin tata Leví, maa teyii vi ñasiꞌi de, ndikin tata Simei, maa teyii vi ñasiꞌi de. 14 Ndiꞌi sava ka tatatnoꞌo vi ndaꞌi vi kana, maa teyii vi ñasiꞌi de.