4
Koo in kiuu kaꞌnu ja kii maa Jitoꞌo
“Vi kondiaꞌa ja vaji in kiuu iꞌni ndevaꞌa na kuinio jitnu, te ndiꞌi ñayiu inu teyii vi ndiꞌi ñayiu ka saꞌa ja kueꞌe vi kokui na kuinio miꞌi, te kiuu yun vi kai, te ma vi kendoo ni in ka ñayiu yun ni ndikin tatai”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa. “Su roon ja ka yuꞌu niꞌnu ña ron, chi yeꞌe nikandii nuu ron ja saꞌa ndaa, te nuu ndaꞌa nikandii yun vaji ja skaku niꞌnu ña, te kekuei ron te vi kanta ron ja ka kusii ini ron, na kuinio chikeru nuu kekuei ti korra ti. Te kiuu ja saꞌa tuaꞌa maa rin vi kuain niꞌnu ron ñayiu kueꞌe, te vi kuechi kueli, te vi ndui na kuinio ñuyaka”, kachi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa.
“Vi ndakaꞌan Ley Moisés, tee ni ojinokuechi nuu rin, ja ni jiñaꞌa rin nuu yuku Horeb, chi yun yoso Ley rin vi tnoꞌo tatnuni rin nuu ndiꞌi ñayiu Israel.
’Vi kondiaꞌa ja tetniuu rin Elías, tee ndakani tnoꞌo rin, ama ka ja kenta kiuu maa Jitoꞌo, ja kokuu in kiuu kaꞌnu ndevaꞌa vi ioo ndevaꞌa kokuu. Te saꞌa de ja nukuechi tata nuu seꞌe de, te seꞌe vi nukuechi nuu tata. Kana saa kii rin te xtau tniaꞌa rin ndiꞌi ñuu ron”, kachi ia Dios.