Tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja ni tee Mateo
1
Yaꞌa ka kuu sivi ndiꞌi ñayiu janaꞌa ja ka okuu tatatnoꞌo Jesukristu ja ka kuu ndikin tata ndee David vi ndee ndikin tata Abraham.
Abraham ni okuu yua Isaac, te Isaac ni okuu yua Jacob, te Jacob ni okuu yua Judá jin sava ka ñani de. Te Judá ni okuu yua Fares vi Zara, te nana nduu tee yaꞌa ni okuu Tamar. Te Fares ni okuu yua Esrom, te Esrom ni okuu yua Aram. Te Aram ni okuu yua Aminadab, te Aminadab ni okuu yua Naasón. Te Naasón ni okuu yua Salmón. Te Salmón ni okuu yua Booz. Nana tee yaꞌa ni okuu Rahab. Te Booz yaꞌa ni okuu yua Obed. Nana tee yaꞌa ni okuu Rut. Te Obed yaꞌa ni okuu yua Isaí. Te Isaí ni okuu yua rey David. Te rey David yaꞌa ni okuu yua Salomón ja ni oo seꞌe de jin ñasiꞌi tee ni onani Urías.
Te Salomón ni okuu yua Roboam. Te Roboam ni okuu yua Abías. Te Abías ni okuu yua Asa. Te Asa ni okuu yua Josafat. Te Josafat ni okuu yua Joram. Te Joram ni okuu yua Uzías. Te Uzías ni okuu yua Jotam. Te Jotam ni okuu yua Acaz. Te Acaz ni okuu yua Ezequías. 10 Te Ezequías ni okuu yua Manasés. Te Manasés ni okuu yua Amón. Te Amón ni okuu yua Josías. 11 Te Josías ni okuu yua Jeconías vi sava ka ñani de. Te ka oo de kuia ni ka tnii ña ñayiu ñuu Babilonia ja kuaꞌankuei jin de.
12 Te nuu ka oo de ñuu Babilonia yun, te yun ni jinkoo ndikin tata de. Te Jeconías ni okuu yua Salatiel, te Salatiel ni okuu yua Zorobabel. 13 Te Zorobabel ni okuu yua Abiud. Te Abiud ni okuu yua Eliaquim. Te Eliaquim ni okuu yua Azor. 14 Te Azor ni okuu yua Sadoc. Te Sadoc ni okuu yua Aquim. Te Aquim ni okuu yua Eliud. 15 Te Eliud ni okuu yua Eleazar. Te Eleazar ni okuu yua Matán. Te Matán ni okuu yua Jacob. 16 Te Jacob ni okuu yua José yii María. Ñaꞌa yun ni okuu nana Jesús, ia nani Kristu.
17 Yun te ni jinkondee Abraham guaa ndee David kuu uxi kuun tata. Te guaa ndee David vi guaa ndee nuu ni ka jiso ña ñayiu Babilonia kuu uxi kuun ka tata. Te guaa ndee nuu ni ka oo de ñuu Babilonia vi guaa ndee nuu ni kii Kristu kuu inka uxi kuun tata.
Ni kaku Jesukristu
18 Suaꞌa ni kuu nuu ni kaku Jesukristu. Nana ya María, ja ni ndita ndaꞌui ja vi tnandaꞌi jin José, su ama ka ja vi tnandaꞌi, te ja ni niꞌi lului ni saꞌa Espíritu ia Dios. 19 Su José yii María, chi tee ndaa kuu de, te tu ni kuini de ja kuñaꞌa de jakanoo ña, te ni ndakani ini de ja xndendoo ña de suaꞌa ni, ja tu na in kuni. 20 Yun ndakani ini de, te ni kixin de, te ni skuni ña in ia jinokuechi nuu maa Dios, te jiñaꞌa ya:
͏―͏José, ndikin tata ndee David, ma koyuꞌu ron ja tnandaꞌa ron jin María ja kokuu ñasiꞌi ron, chi lulu ña ja ñuꞌu jian, maa Espíritu ia Dios ni saꞌa. 21 Te koo in seyii ña, te vi xnani ron jin Jesús, chi sui skaku niꞌnu ñayiu ñui nuu yika kuechi ͏―͏jiñaꞌa ya suaꞌa.
22 Ndiꞌi yaꞌa ni kuu nagua ja na skunkuu tnoꞌo maa ia Dios ja ni kaꞌan tee ni ndakani tnoꞌo ya ndee janaꞌa nuu jiñaꞌa de:
23 Yaꞌa oo in ñaꞌa lule ja chiaꞌan ka kuni saꞌun ña teyii,
te jinkuꞌun lulu ña, te kakui, te vi xnani ron jin Emanuel.
Sivi yaꞌa junkuiꞌnu inio ja ia Dios oo jion.
24 Te nuu ni ndoto José ja ni kixin de, te ni saꞌa de nagua ni tatnuni ia jinokuechi nuu maa ia Dios, te ni ka tnandaꞌa de jin ña. 25 Su tu ni nitnaꞌa de jin ña guaa ndee nuu ni kaku seꞌe ña, te ni xnani de jin Jesús.