2
Ni ka jinkoto ña tee ndichi jin Jesús
Te kuia ni otatnuni rey Herodes, ni kaku Jesús ñuu Belén ja tnii Judea, te ni kikuei tee ndichi ja ni ka oskuaꞌa de siki kimi, vajikuei de ichi nuu kana nikandii, te ni jinokuei de ñuu Jerusalén. Te ka jikan tnoꞌo de:
͏―͏¿Ndenu ni kaku in suchi luluu ja kokui rey kotatnuni nuu ñayiu judio? Chi ni ka jini san kimi ndee ichi nuu kana nikandii, te vajikuei san ja vi chiñuꞌu san lulu yun ͏―͏ka jiñaꞌa de suaꞌa.
Te nuu ni jini soꞌo rey Herodes, te ni kunini ndevaꞌa ini de, saa ni ndiꞌi ñayiu ñuu Jerusalén ni ka kunini ini. Yun te ni ndaxtutu de ndiꞌi sutu ka kuu nijaꞌnu jin sava tee ka kaxtnoꞌo Ley Moisés nuu ñayiu ñuu yun, te ni jikan tnoꞌo ña Herodes ndenu kokuu ja kaku Kristu. Te ka jiñaꞌa tee yun:
͏―͏Ñuu Belén ja tnii Judea kuu nuu kakui, chi saa ndee nuu tutu ni tee tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa nuu kaꞌan suaꞌa:
Maa ron, ñuu Belén, ja tnii Judá,
masu in ñuu lule saꞌun ka kuu ron neꞌu ñuu naꞌnu Judá,
chi nuu ron kee in tee kotatnuni
te koto de ndiꞌi ñuu rin Israel,
kaꞌan suaꞌa ͏―͏ka jiñaꞌa de.
Yun te ni kaꞌan yuꞌu ña Herodes jin tee ndichi yun, te ni jikan tnoꞌo ndaa de na mamaa kiuu ni tuu kimi yun. Yun te ni tetniuu ña de kuaꞌankuei tee yun ñuu Belén, te jiñaꞌa de:
͏―͏Kuaꞌankuei ni te vi kakan tnoꞌo ndandaa ni siki lulu yun, te nuu ni ka ndaniꞌi ni jin, te vi kaxtnoꞌo ni, na kuni san nagua suni na kiꞌin san ja chiñuꞌu san jin ͏―͏jiñaꞌa de suaꞌa.
Yun te nuu ni ndiꞌi ni ka onini de tnoꞌo ni kaꞌan rey yun, te kuaꞌankuei de. Yun te ni ka ndakuni de kimi ni ka jini de guaa ndee nuu ni kekuei de ichi nuu kana nikandii. Yun te ni nukoxtnoꞌo ti nuu de vi guaa ndee nuu ni kentakuei de nuu oo lulu yun, te ni junkuiin ti. 10 Te nuu ni ka jini de ja ni jinkuiin kimi yun, te ni ka kusii ndevaꞌa ini de. 11 Yun te ni kiukuei de veꞌe yun, te ni ka jini de lulu yun jin nanai María, te ni ka jinkuiin jiti de, te ni ka chiñuꞌu de lulu yun, te ni ka june de nuu ka nee de ja vi skutaꞌu de lulu yun. Ni ka jiñaꞌa de oro vi suja vixin vi inka suja nani mirra. 12 Yun te ni skuni ña jani ja ma vi ndajiokuiin de nuu oo Herodes, te ni ka ndajiokuiin de inka ichi kuanoꞌokuei de ñuu de.
Ni ka jino yuꞌu José kuaꞌankuei de Egipto
13 Te nuu kuanoꞌokuei tee ndichi yun, te ni kixin José, te ni skuni ña in ia jinokuechi nuu ia Dios, te jiñaꞌa ya: “Ndakoo te kuaka lulu jian jin nanai, te vi kunu yuꞌu kuaꞌankuei Egipto. Te yun ni vi koo ron guaa ndee na kaxtnoꞌo maa rin, chi ndanduku Herodes lulu jian ja kaꞌni de jin”, jiñaꞌa ya.
14 Yun te ni ndoto de, te ni jaka de lulu yun jin nanai nuu jakuaa yun, te kuaꞌankuei de Egipto. 15 Te yun ni ka oo de guaa ndee nuu ni jiꞌi Herodes, nagua ja na skunkuu tnoꞌo maa ia Dios ja ni kaꞌan tee ni ndakani tnoꞌo ya ndee janaꞌa nuu jiñaꞌa ya suaꞌa: “Ndee Egipto ni ndakana rin seꞌe rin”.
Ni tatnuni Herodes ja ni ka jaꞌni suchi yii kueli
16 Su ama ka ja kuu Herodes, te ni jini de ja ni ka xndaꞌu ña tee ndichi yun, guaa ni kiti ndevaꞌa ini de. Te ni tetniuu de ni ka jaꞌni ndindiꞌi suchi yii kueli, suchi uu kuia, vi suchi kueli ka ja ka oo ñuu Belén vi ndiꞌi ñuu yatni yun, nagua kiuu ni ka kaxtnoꞌo tee ndichi yun ja ni ka jini de kimi. 17 Saa te ni skunkuu tnoꞌo ni kaꞌan Jeremías, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa nuu jiñaꞌa de suaꞌa:
18 Ni ka jini soꞌo ndiꞌi ñayiu ñuu Ramá
ja ni ka ndaꞌi ni ka kana, te vi saa ndee ka kakiꞌi ni ka ja ka tnaꞌu ndevaꞌa ini,
chi ni ka ndaꞌi ndikin tata Raquel ja jaꞌa seꞌe ña,
te ña ni ka kachi ña ja vi ndusii ini ña, chi ni ka jiꞌi seꞌe ña.
19 Su nuu ni yaꞌa kiuu ni jiꞌi Herodes, te oo José Egipto, kixin de nuu ni skuni ña ia jinokuechi nuu maa Dios, 20 te jiñaꞌa ya suaꞌa: “Ndakoo te ndakuaka suchi luluu jian vi nanai, te kuanoꞌokuei nuu ñuu ron Israel, chi ja ni ka jiꞌi ñayiu ni ka okaꞌan ja vi kaꞌni jin”.
21 Yun te ni ndakoo de, te ni ndakuaka de suchi luluu yun jin nanai, te mandii de nuu ñuu de Israel. 22 Su nuu ni jini soꞌo de ja Arquelao tatnuni nuu tniuu ndi yua de nuu ñuu Judea, te ni yuꞌu de ja noꞌo de yun. Te ni chindetu guaꞌa ña Dios nuu jani ja ma noꞌo de yun, guaa kuanoꞌokuei de in ñuu ja tnii Galilea. 23 Yun te ni ndajinokuei de ja ni ka oo de ñuu Nazaret, nagua ja na skunkuu tnoꞌo maa Dios ja ni kaꞌan tee ni ndakani tnoꞌo ya ndee janaꞌa nuu jiñaꞌa de ja konani suchi luluu yun “tee ñuu Nazaret”.