28
Ni ndateku Jesús
Yun te nuu ni yaꞌa kiuu ndatatu, te nuu matuu domingu, kiuu xtnañuꞌu ja ndakiꞌin semana, kuaꞌankuei María Magdalena vi inka María ja vi kondiaꞌa ña yau ñaña nuu yiyuꞌu Jesús. Te vi sanaa ni, te ni tnaa xeen ndevaꞌa, chi ni kunjino in ia jinokuechi nuu maa Jitoꞌo Dios ja ni kuun ya ichi andivi, te ni jino ya nuu oo yau ñaña yun, te ni xtajioo ya kava ndesi yun, te ni jinkoo ya siki. Te yeyeꞌe ya na kuinio tajan, te yayaa saꞌun niꞌnu ya na kuinio yuaꞌa. Te nuu ni ka jini ña tee ka jito yau ñaña yun, te vi suaꞌa ka kisi de ja ka yuꞌu ndevaꞌa de. Te ni ka kendoo de na kuinio ndiyi. Te jiñaꞌa ia jinokuechi nuu Dios nuu ñasiꞌi yun:
͏―͏Ma vi yuꞌu ron, chi ja jini rin ja ka ndanduku ron Jesús, ia ni intakaa yika cruz. Te tu ka ya oo yaꞌa, chi ja ni ndateku ya, nagua ni okaꞌan ya. Neꞌekuei te vi kondiaꞌa ron nuu ni okatuu ya. Te kuaꞌankuei ñama te vi kaxtnoꞌo ron nuu tee ni ka oo skuaꞌa jin ya ja ni ndateku ya neꞌu ndiyi. Te kokoxnoꞌo ya kokiꞌin ya Galilea, te yun vi ndakuni ron ya. Yaꞌa ni kuu tnoꞌo ja vaji rin ja kaxtnoꞌo rin ͏―͏jiñaꞌa ya.
Yun te ni ndekuei ñama ña yau ñaña yun, te vi joo ka yuꞌu ña vi ka kusii ndevaꞌa ini ña. Te ni ka jino ña kuanoꞌokuei ña ja vi kaxtnoꞌo ña nuu tee ni ka oskuaꞌa jin Jesús. Te vi nini kuanoꞌokuei ña ja vi kaxtnoꞌo ña nuu de, te sanaa ni ka nukuntnaꞌa ña jin Jesús. Te jiñaꞌa ya:
͏―͏Ka oo vaꞌa ni, kuaꞌa.
Yun te ni ka jintnaꞌa ña ña jin ya, te ni ka kanu niꞌnu ña siꞌin ya, te ni ka chiñuꞌu ña jin ya. 10 Yun te jiñaꞌa Jesús:
͏―͏Ma vi yuꞌu ron. Kuaꞌankuei te vi kaxtnoꞌo ron nuu ñani rin ja na kiꞌinkuei de Galilea, te yun vi ndakuni ña de ͏―͏jiñaꞌa ya.
Ni ka jiñaꞌa tee ka kuu nijaꞌnu kuaꞌa xuꞌun nuu soldado
11 Te vi nini kuanoꞌokuei ñasiꞌi yun, te kuanoꞌokuei sava soldado ja ka jito yun maa ñuu, ja ni ka ndakani de ndiꞌi nagua ni kuu nuu sutu ka kuu nijaꞌnu. 12 Te ni ka ndututu de jin tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñuu, te ni ka ndatnoꞌo tnaꞌa de naxa vi saꞌa de. Te ni ka jiñaꞌa de kuaꞌa xuꞌun nuu soldado ka jito yau ñaña yun. 13 Te ka jiñaꞌa de:
͏―͏Vi kuñaꞌa ni ja nini ka kixin ni nuu jakuaa, te ni jakuei tee ni ka oskuaꞌa jin de, te ni ka ndasuꞌu de yiki kuñu yun. 14 Te nuu ja na kuni Pilato tnoꞌo yaꞌa, te vi xndija maa san de ja ma vi tnaꞌa ni tnundoꞌo ͏―͏ka jiñaꞌa de.
15 Te ni ka tnii soldado yun xuꞌun vi ni ka saꞌa de nagua ni ka kaꞌan tee yun. Te ni jitenuu tnoꞌo yaꞌa ja ni kendoo ka kaꞌan ñayiu judio guaa ndee kiuu vitna.
Ni skuiso siki ña Jesús jin ndi uxi in tee ka skuaꞌa jin ya in tniuu kaꞌnu
16 Yun te kuaꞌankuei ndi uxi in tee ni ka oskuaꞌa jin Jesús Galilea, te ni jinokuei de yuku nuu ja ni tatnuni ya ja vi nukuntnaꞌa de jin ya. 17 Su nuu ni ka jini ña de, te ni ka chiñuꞌu ña de. Su sava de, chi tu ni ka kandija guaꞌa de ja maa ya kuu. 18 Yun te ni kuyatni Jesús, te jiñaꞌa ya:
͏―͏Ja ni taa ia Dios tniuu kaꞌnu ja tatnuni rin andivi vi nuu ñuyiu. 19 Yun kuu ja kuaꞌankuei ninii ñuyiu, te vi kaxtnoꞌo ron tnoꞌo vaꞌa rin nuu ñayiu ja na vi koskuaꞌi, te vi skuandute ron jin sivi Tata Dios vi jin Seꞌe ya vi jin Espíritu ya. 20 Te vi kaxtnoꞌo ron ja na vi kuantnoꞌi ndiꞌi tnoꞌo ni tatnuni rin. Te koo maa rin jin ron ndiꞌi ni kiuu vi guaa ndee na ndiꞌi ñuyiu ͏―͏jiñaꞌa ya.
Saa na kokuu.