Tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja ni tee Marcos
1
Yaꞌa kejaꞌa tnoꞌo vaꞌa Jesús, Seꞌe ia Dios, ja kuu Kristu, ia ni kii ja skaku niꞌnu ña ya jion, nagua yoso nuu tutu ii ni tee Isaías, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa, nuu kaꞌan suaꞌa:
Tetniuu rin in tee ndakani tnoꞌo rin kokoxnoꞌo de nuu ron kiꞌin de,
nagua ja kosavaꞌa de ichi nuu kiꞌin ron.
Te tee yun, chi kana jaa de ndee nuu ñuꞌu teꞌa,
te kachi de:
“Vi savaꞌa ni ichi nuu vaji Jitoꞌo,
te vi ndasaꞌa ndaa ni ichi,
chi vaji ya”,
kachi Isaías.
Ni oo in tee ni onani Juan, te ni jino de ndee nuu ñuꞌu teꞌa skuandute de ñayiu, te kaxtnoꞌo de ja na vi ndatnaꞌu ini ñayiu yika kuechi, te na vi kuandutei nagua ja kuakaꞌnu ini ia Dios yika kuechi. Te vajikuei ndiꞌi ñayiu Jerusalén vi ndiꞌi ñayiu sava ka ñuu ja tnii Judea ja vi konini tnoꞌo kaꞌan de. Te ni ka naꞌmai yika kuechi nuu ia Dios, te ni skuandute ña Juan nuu yute Jordán. Te saꞌun ni oniꞌnu Juan kuu ja ni kuvaꞌa jin ixi kameyu, te ni oyiꞌi de in sinchu ñii, te ni ojaa de tika langosta vi nduxi yoko. Te ni okaxtnoꞌo de nuu ñayiu, te jiñaꞌa de:
―Yata sein te vaji in tee kuu kaꞌnu ka saa sein, ja vini masu nagua kuu saꞌun san ja kuu junkuindei san ja ndajin san korria ndijan de. Su sein, chi ja ndaa ja jin ndute uun ni skuandute ña san jin ni, su maa de, chi skuandute ña de jin Espíritu ia Dios ―jiñaꞌa Juan.
Ni jandute Jesús
Te in kiuu yun ni kee Jesús ñuu Nazaret, ja tnii Galilea, te kuaꞌan ya ja ni skuandute ña Juan jin ya nuu yute Jordán. 10 Te nuu ni nana ya nuu ndute yun, te ni jini ya ja ni ndanune andivi, te makuun Espíritu ia Dios na kuinio in sata, te ni jinkoxnee siki ya. 11 Yun te ni kana in tnoꞌo kaꞌan ndee andivi, te jiñaꞌa suaꞌa:
―Maa ron kuu seyii rin ja kutoo ndevaꞌa ña rin, te kusii ini rin jin ron ―jiñaꞌa tnoꞌo yun.
Ni jito tnuni ña Tachi jin Jesús
12 Yun te ni jaka ña Espíritu yun jin Jesús kuaꞌan ya nuu ñuꞌu teꞌa nuu tu na veꞌe oo. 13 Te ni oo Jesús nuu ñuꞌu teꞌa yun uu xiko kiuu neꞌu kiti xeen, te ni jito tnuni ña Tachi jin ya. Su ni jaꞌankuei ia ka jinokuechi nuu Dios, ni ka chituu ña jin ya.
Ni kejaꞌa Jesús ndakani ya tnoꞌo ia Dios nii ñuu ja tnii Galilea
14 Te nuu kuee ka ja ni ka jasi ña jin Juan vekaa, te ni ndenta Jesús ñuu ja tnii Galilea, ndakani ya tnoꞌo vaꞌa naxa tatnuni ia Dios. 15 Te jiñaꞌa ya:
―Ja ni jino kiuu, te ja ni kuyatni ja tatnuni ia Dios. Vi ndatnaꞌu ini ni nuu yika kuechi ni, te vi kandija ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios ―jiñaꞌa ya.
Ni kana Jesús kuun tee ka tau chiaka
16 Jika Jesús yuꞌu ndute mar Galilea kuaꞌan ya, te ni jini ya Simón jin ñani de Andrés. Ka oo de ka skee de ñunu de nuu ndute mar yun, chi tee ka tau chiaka ka kuu de. 17 Te jiñaꞌa Jesús suaꞌa:
―Neꞌekuei ni vi kondikin ña ni, te na kaxtnoꞌo san ja vi kokuu ni tee vi tau ñayiu nuu ichi kueꞌe, nagua ka tau ni chiaka ―jiñaꞌa ya.
18 Te vini ni ka xndoo tee yun ñunu de, te ni ka jata ndikin ña de jin ya kuaꞌankuei de. 19 Te nuu ni ka yaꞌa de jin ya joo ka kuaꞌankuei de, te ni jini ya Jacobo jin ñani de Juan, seꞌe Zebedeo, ka ñuꞌu de nuu barco de ka ndasaꞌa de ñunu de. 20 Yun te ni kana ya nduu de, te ni ka xndoo de tata de Zebedeo jin musu de nuu barco yun, te ni ka jata ndikin de jin ya kuaꞌankuei de.
Ni tau Jesús espíritu tachi ja ni ñuꞌu ña jin in tee
21 Te ni jinokuei ya jin de ñuu Capernaúm, te in kiuu ndatatu ni kiuu Jesús veꞌe ii sinagoga, te ni jinkondee ya kaxtnoꞌo ya tnoꞌo ia Dios. 22 Te ni ka saꞌu kuii kuiti ini ñayiu yun ka nini tnoꞌo kaxtnoꞌo ya, chi kaxtnoꞌo ya na kuinio in tee ndiso tniuu, te masu nagua ka kaꞌan tee ka kaxtnoꞌo Ley. 23 Te veꞌe ii sinagoga ñayiu ñuu yun oo in tee ñuꞌu ña espíritu tneꞌe ja kuu espíritu tachi, te ni jinkondee de kana jaa de. 24 Te jiñaꞌa de:
―¿Nagua kuini ron ja vaji ron nuu ka oo rin, vi Jesús, tee ñuu Nazaret? ¿A vaji ron ja xnaa ña ron jin rin? Te ja jini ña rin jin ron, chi ia ni tetniuu Dios kuu ron ―jiñaꞌa.
25 Su ni kaꞌan xeen Jesús nuu espíritu tachi yun, te jiñaꞌa ya:
―Kasi yuꞌu te kee kuaꞌan. Ma koo ka ron anu tee yaꞌa ―jiñaꞌa ya.
26 Te espíritu tachi yun, chi ni saꞌa ja vi jiotutuu ni ka tee yun ja jiꞌi yiꞌi de, te vi ni kana koꞌo, te ni kee ini anu de kuaꞌan. 27 Te ndiꞌi ñayiu ni ka saꞌu kuii kuiti ini, te ni ka jinkondei ka ndatnoꞌo tnaꞌi:
―¿Nagua kuu jayaꞌa? ¿A in tnoꞌo jaa kuu ja kaxtnoꞌo tee yaꞌa? Chi ndiso tniuu de ja tatnuni de, yun guaa vi ndee tachi kueꞌe ka jantnoꞌo nuu de, te kekuei kuaꞌankuei ―ka kachi.
28 Te ñama kuiti ni jitenuu tnoꞌo ja ni saꞌa Jesús, te ni ka jini ñayiu ka oo nii ñuu ja tnii Galilea.
Ni ndasaꞌa Jesús nana xiso Simón Pedro
29 Te nuu ni ndekuei ya veꞌe ii sinagoga, te kuaꞌankuei ya jin Jacobo vi Juan, veꞌe Simón jin Andrés. 30 Te nana xiso Simón, chi kaa ña jin kueꞌe kiji, te ni ka ndakani de nuu Jesús ja kuꞌu ña. 31 Yun te ni jintnaꞌa yatni Jesús nuu katuu ña, te ni tnii ya ndaꞌa ña, te ni ndoneꞌe ña ya, te vi ore saa ni kee ña kiji yun jin ña, te ni jinkondee ña jinokuechi ña nuu ya.
Ni ndasaꞌa Jesús kuaꞌa ñayiu ka kuꞌu
32 Nuu ni kee nikandii te ni kuaa, te ni ka kisiaꞌa ndiꞌi ñayiu ka kuꞌu vi ñayiu ka ñuꞌu ña tachi nuu Jesús. 33 Te ndiꞌi ñayiu ñuu yun ni ka kututu yeꞌe yun. 34 Te ni ndasaꞌa Jesús kuaꞌa ñayiu ka kuꞌu ndinuu nuu kueꞌe, te ni tau ya kuaꞌa tachi ka ñuꞌu ña jin ñayiu ka kuꞌu kueꞌe yun. Te tu ni jandetu ya ja vi kaꞌan tachi yun, chi ja ka jini na ia kuu ya.
Kaxtnoꞌo Jesús tnoꞌo ia Dios nuu ñayiu Galilea
35 Neꞌe ndevaꞌa ni ndakoo ya, vi inee guaꞌa ka, te ni kee ya kuaꞌan ya in nuu tu na ñayiu oo, te yun ni ndakuatu ya. 36 Te kuaꞌankuei Simón jin tee ka ndeka tnaꞌa jin de ja ka ndanduku ña de jin ya. 37 Te nuu ni ka ndaniꞌi ña de, te ka jiñaꞌa de:
―Ndiꞌi ñayiu ka ndanduku ña jin ni ―ka jiñaꞌa de.
38 Su jiñaꞌa ya:
―Na kiꞌinkueio sava ka ñuu yatni yaꞌa, nagua ja suni yun na kaxtnoꞌo san tnoꞌo ia Dios, chi tniuu yaꞌa guaa ja vaji san ―jiñaꞌa ya.
39 Saa te ni jikanuu Jesús nii ñuu ja tnii Galilea, ni kaxtnoꞌo ya tnoꞌo ia Dios nuu veꞌe ii sinagoga ja ka oo taka ñuu yun, te ni tau ya tachi ka ñuꞌu ña jin ñayiu.
Ni ndasaꞌa Jesús in tee kuꞌu kueꞌe ndiꞌyi teꞌi
40 Yun te ni jino in tee kuꞌu kueꞌe ndiꞌyi teꞌi, te ni jinkuiin jiti de nuu ya, te jiñaꞌa de:
―Nuu ja kuini ni, te kuu ndasavii ña ni joo ja na nduvaꞌa san ―jiñaꞌa de.
41 Te ni kundaꞌu ini ña Jesús jin de, te ni sonee ya ndaꞌa ya siki de, te jiñaꞌa ya:
―Kuini san, te nduvii ni ―jiñaꞌa ya.
42 Te vi ore saa kuaꞌan kueꞌe de, te ni nduvaꞌa de. 43 Yun te ni ndatetniuu ña ya kuanoꞌo de, su ni xteku guaꞌa ña ya, 44 te jiñaꞌa ya:
―Kuaꞌan ni te ma kokaꞌan kuiti ni nuu ni in ñayiu ja ni ndasaꞌa ña san. Su kuaꞌan ni te xneꞌe ni maa ni nuu sutu, te suni soko ni nuu ia Dios ja ni nduvii ni, nagua ni tatnuni Moisés, saa te vi kuni ñayiu ja ni nduvaꞌa ni jin kueꞌe ni ―jiñaꞌa ya.
45 Su tee yun, chi vi nuu ni ndee de kuaꞌan de, te ni jinkondee de ndakani de nuu ndiꞌi ñayiu naxa ni ndoꞌo de ja ni nduvaꞌa de. Te yun guaa ña ni kuu ka kiuu ndijin Jesús nuu ni in ka ñuu yun, chi chitu ndevaꞌa ñayiu nuu ya, te ni kee ya ni ojika ya nuu tu na ñayiu ka oo, su ni ojaꞌankuei ñayiu taka ñuu nuu oo ya.