2
Ni ndasaꞌa Jesús in tee ni ndutuchiin
Nuu ni yaꞌa ndee saa kiuu, te ni ndajiokuiin tuku Jesús ni ndajino ya ñuu Capernaúm. Te nuu ni ka jini ñayiu ja oo ya in veꞌe, te ñama kuiti ni ka kututu kuaꞌa ñayiu ja vini yeꞌe tu ka ka kakui ja vi koi, te ni kaxtnoꞌo ya tnoꞌo ia Dios nui. Yun te ni jinokuei kuun tee ka ndiso in tee kuꞌu kueꞌe ni ndutuchiin nuu oo Jesús. Su ja siun ka oo kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu, te ña kuu ja kentakuei de ndee nuu oo ya, te ni ka skaa de tee kuꞌu yun ichi xtuu veꞌe, te ni ka june de yata veꞌe mamaa nuu oo Jesús, te ni ka skee de jito nuu katuu tee ni ndutuchiin yun. Te nuu ni jini ya ja ka kandija guaꞌa tee yun, te jiñaꞌa ya nuu tee ni ndutuchiin yun:
―Seꞌe, ja ni jakaꞌnu ini rin yika kuechi ron ―jiñaꞌa ya.
Su yun ka nukoo sava tee ka kaxtnoꞌo Ley Moisés, te nuu ni ka onini de tnoꞌo kaꞌan Jesús, te ka ndakani ini de: “¿Nau ja siun kaꞌan tee yaꞌa? Te kaneꞌe de jin ia Dios ja siun kaꞌan de, chi tu saꞌun na inka kuu ja kuakaꞌnu ini yika kuechi, chi maintnoꞌo ni ia Dios.” Te vini ni jini Jesús ja siun ka ndakani ini de jin anu de, te jiñaꞌa ya:
―¿Nau ja ka ndakani ini ni siun jin anu ni? ¿Nagua kuu vijin ka ja kaꞌan san nuu tee kuꞌu yaꞌa? ¿A ni jakaꞌnu ini san yika kuechi de axi kuñaꞌa san: “Ndakoo te ndakiꞌin ron jito ron te kaka”? 10 Nuu saa te vitna te vi kuni ni ja Seꞌe Teyii, chi ndiso tniuu nuu ñuyiu yaꞌa ja kuakaꞌnu ini yika kuechi ñayiu.
Yun te jiñaꞌa ya nuu tee ni ndutuchiin yun:
11 ―Nuu maa ron kaꞌan rin, ndakoo te ndakuiso ron jito ron, te kuanoꞌo veꞌe ron ―jiñaꞌa ya.
12 Yun te ni ndakoo tee ni okuꞌu yun, te ni ndakuiso de jito de, te vi jin nuu ndiꞌi ñayiu, te ni ndee de kuaꞌan de. Yun guaa ndiꞌi ñayiu ni ka saꞌu kuii kuiti ini ka ndiaꞌi, te ni ka chiñuꞌi ia Dios, te ka kachi:
―Tu saꞌun na ama ka jinio ja siaꞌa kokuu.
Ni kana ña Jesús jin Leví
13 Yun te saa ni kee tuku Jesús kuaꞌan ya ndee yuꞌu ndute mar, te ndiꞌi ñayiu ni jaꞌankuei nuu oo ya, te ni kaxtnoꞌo ya nui. 14 Te nuu ni yaꞌa Jesús yun kuaꞌan ya, te ni jini ya Leví seꞌe Alfeo ja nukoo de jikan de xuꞌun impuestu, te jiñaꞌa ya:
―Kondikin ña ni na kiꞌon.
Yun te ni ndakoo de, te ni jata ndikin ña de kuaꞌankuei de jin ya. 15 Yun te ni jinokuei ya veꞌe de, te ni ka jinkoo ya ka jaa ya xtaa. Te suni jinokuei kuaꞌa tee ka xtutu xuꞌun impuestu vi ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, te ni ka jinkoo ndiꞌi de in ni nuu mesa jin Jesús vi tee ka skuaꞌa jin ya, chi ka oo kuaꞌa ñayiu ja ka ndikin ña jin ya. 16 Su nuu ni ka jini tee ka kaxtnoꞌo Ley Moisés vi tee ka kuu fariseo ja in ni ka jaa ya xtaa jin tee ka xtutu xuꞌun impuestu vi ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, te ka jiñaꞌa de nuu tee ka skuaꞌa jin ya:
―¿Na tnoꞌo kuu yaꞌa ja vi in ni ka jaa ka jiꞌi mastru ni jin tee ka xtutu xuꞌun impuestu vi ñayiu ka saꞌa jakueꞌe? ―ka jiñaꞌa de.
17 Te nuu ni onini Jesús, te jiñaꞌa ya:
―Ñayiu ka oo vaꞌa, chi tu ka jiniuꞌu tee tatna, chi ñayiu ka kuꞌu kuu ja ka jiniuꞌu. Te sein, chi masu vaji san ja ndakaꞌan san ñayiu ka ndakani ini ja ñayiu vaꞌa ka kuu, chi vaji san ja ndakaꞌan san ñayiu ka ndakuni ja ka oo yika kuechi ―jiñaꞌa ya.
Ni ka jikan tnoꞌo de Jesús ja jaꞌa ja ka ondite ñayiu
18 Te in kiuu ka ondite tee ka skuaꞌa jin Juan skuandute vi tee ka kuu fariseo, te ni jaꞌankuei siin ka tee ni ka jikan tnoꞌo de Jesús, te ka jiñaꞌa de:
―¿Nau ja ka ondite tee ka skuaꞌa jin Juan vi tee ka kuu fariseo? Te ndia tee ka skuaꞌa jin maa ni, chi tu ka ondite de ―ka jiñaꞌa de.
19 Te jiñaꞌa Jesús:
―Te ¿a kuu vi kondite ñayiu ka oo viko tnandaꞌa ja siun vi ka oi jin tee tnandaꞌa yun? Ñaꞌa, ma kuu vi kondite ñayiu ja siun vi ka oi jin maa tee tnandaꞌa yun. 20 Su kenta in kiuu ja naa ndoñuꞌu tee tnandaꞌa yun, te kiuu yun guaa vi kondite de.
21 ’Chi ni in ñayiu tu ndatnaa in pedasu saꞌun jaa nuu in xioo tuꞌu, chi ndandiyi saꞌun jaa yun, te kaꞌnde ña jin saꞌun tuꞌu yun, te saa suaꞌa teꞌnde guaꞌa ka. 22 Te ni in ñayiu tu ka tnai vinu jaa nuu in itni ñii tuꞌu, chi nuu ndasaka vinu yun, te kaꞌndi ñii tuꞌu yun, te kati vinu yun, te suni junai jin ñii yun. Yun guaa vi tnaa ni vinu jaa nuu itni ñii jaa ―jiñaꞌa ya.
Ka tnoꞌo tee ka skuaꞌa jin Jesús yoko triu in kiuu ndatatu
23 In kiuu ndatatu, ni ka yaꞌa Jesús kuaꞌankuei ya in nuu kaa triu, te ni ka jinkondee tee ka skuaꞌa jin ya ka tnoꞌo de yoko triu yun. 24 Yun te ka jiñaꞌa tee ka kuu fariseo nuu ya:
―Kondiaꞌa ni, ¿nau ja ka saꞌa tee ka skuaꞌa jin ni in ja oo ii ja ma kuu saꞌo kiuu ndatatu? ―ka jiñaꞌa de.
25 Su jiñaꞌa ya:
―¿A tu ka kaꞌu saꞌun ni nuu tutu ii naxa ni saꞌa David vi tee ka oo jin de nuu tu na ja vi kaa de, te ni ka jiꞌi de soko? 26 Chi ni kiuu de veꞌe maa ia Dios, na ni okuu Abiatar, sutu ni okuu nijaꞌnu, te ni jaa de xtaa vixin ja oo ii ja ma kuu vi kaa de, chi maa ni sutu guaa kuu vi kaa, te suni ni jiñaꞌa de ni ka jaa tee ni ka oo jin de.
27 Te suni jiñaꞌa ya nuu de:
―Kiuu ndatatu, chi ni jinkoo ja jaꞌa ñayiu nagua ja vi koo vaꞌi, te masu ni ka jinkoo ñayiu ja koo guaꞌa kiuu ndatatu yun. 28 Yun guaa sein ja kuu san Seꞌe Teyii kuu san Jitoꞌo ja suni ndiso tniuu san ja tatnuni san siki kiuu ndatatu, ―jiñaꞌa ya.