5
Ì ɗaa nun-rì ɓo tul peɗ ká Ŋgɛrɛwṵru ɗaa zuɔ nduo-rì
Timbɛɗɛ key na, mì ɓaa ɓay ziŋ nzoɓri ká i ɓa *ŋgɛrɛ tul peɗri ká sakra ɓaarì. Ɓi kara mì ɓa ŋgɛrɛ tul peɗ na nda̰w. Kɔ́kɔ sɛkɛ fe ká tḭi tul *Krisi na mì kɔ ɓáy nun-i a mí ɓa nzoɓ ɓay nasike. A nam káʼa tínake sùo-ɛ ha̰ nzoɓri kɔ riŋ ɗika ɓe na kara, mì zúɔ ziŋ ni ká ɗi nda̰w. Ze mì koɗ rì ɓay haŋa rì ɗo munu ɓa nzoɓ kɔ́rɔ baɗuri, a í kɔ-kɔ́m ɓa tul baɗuri ká Ŋgɛrɛwṵru ɗaa ri zuɔ nduo-rì na. Ì kɔ-kɔ́m ɓa tul-ri ɓáy law kere munu ká Ŋgɛrɛwṵru hii ɓo, ɓáy law pire ya. Peɗri ká zuɔ nduo-rì ɓay haŋa rì ɗaa na, ì ɗaa ɓay zíŋ fe ká ɗi ya, roo lɛ, ndaɗ ɓay haŋa rì ɗaa ɓáy law hiiya ɓaarì kḭ riw bele. Nzoɓri ká i ɗaa ri zuɔ nduo-rì na, ì re tul-ri ɓáy ŋgɔ́ŋke ya, roo lɛ, ì se simseɗ kere ha̰ baɗuri na i kɔ lɛ, i mbóro. A zaɗka ì ɗaa munu lɛ, nam ká Mbay Tul Nzoɓ Kɔ́rɔ Baɗuri a tḭ́i na, ì zíŋ riŋ ɗika ká ɓa fe tunduo káʼa ɗoko ɓaŋguɔ kpaɗara.
Ɓaarì kubanri hɔy kara ɗo faa mbḭw munu nda̰w, ndaɗ ɓay haŋa rì ɗiŋ tul-rì ká pol ŋgɛrɛ tul peɗri na nda̰w rɔ! A ɓaarì riw bele na, ì ɗiŋ tul-rì í se yuɗuɗu ká sakra kḭ ɓaŋguɔ, ɓay ḭi lɛ, mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru ɓaa mii: «Ŋgɛrɛwṵru tuŋ nzoɓ siika sùori ŋgereŋ, roo lɛ, ka ɗaa kere ziŋ nzoɓri ká i ɗiŋ tul-ri ká pol-e* 5.5 Sim ɓayri 3.34.Munu zu lɛ, ì ɗiŋ tul-rì ká pol Ŋgɛrɛwṵru Nzoɓ Hṵrusuo, ɓay haŋa ɓo, namke na maa lɛ, ka úra tul-rì ɗo siya. Ì nzúma kér ɓay ɓaarì riw bele í ɗaa zúɔ pol-e, ɓay ḭi lɛ, ka kɔ-kɔ́m ɓa tul-rì.
Ì káw ɓáy nzaa ɓal-rì kekeke í na-nam ya, ɓay ḭi lɛ, nzoɓ tul ŋga̰ni ɓaarì ká ɓa ŋgɛrɛtemndaya na koro rì ɓay ɓíɛ rì munu ká mbaki kǒroke nay a yḭw fe kpǔkru a mgba ni a gɔɗɔ ni tir tir. Ì tuŋ ni ŋgereŋ í káw tul mbika law ɓaarì ŋgɔ-ŋgɔŋ, ɓay ḭi lɛ, ì kɔ nda̰w, yṵ ɓaarì ká i kaw ɓáy zaɗri ká tusiri key riw bele na, i kɔ sɛkɛ feri mini key nda̰w. 10 Falɛ ká ì kɔ sɛkɛ fe bole ɗi ndḭi na, Ŋgɛrɛwṵru ká ɓa nzoɓ law kere puluk ká ɗí rì ɓay haŋa rì zuɔ ziŋ Krisi, í kɔ riŋ ɗika ɓe ká ɗo ɓaŋguɔ na, ɓe kḭ sùo-ɛ a tína rì saa ɗi a huo law-rì, a ha rì hṵrusuo ha ri ŋgɔ́ŋke ɓa pola pola a í ɗo kpakam. 11 Hṵrusuo ɓa taa ɓe mbiimbam ɓáy mbiimbam ɓaŋguɔ. Amɛm, ndaɗ ɓay haŋa ni ka ɗo munu na kḭ!
Ɔ́rɔ ɓie soko ká mgbaɗa
12 Mbeɗe ni ká pie ya ŋguɗaŋ key na, mì ɗaa ɓáy faa yṵ naari Silas ká mì kɔ ni ɓa nzoɓ ká ɗo tul ɓay ɓe. Mì ɗaa mí ɓóke rì, a mí hii ɓay haŋa rì kɔ ta-taŋ mii, ze ká ɓil kɔ́kɔ sɛkɛ feri hɔy kara, ì mgba law-rì ŋgɔ-ŋgɔŋ í káwke tul mbika law ɓaarì ɓaŋguɔ. Ɓe ze ɓa tusuɛ fe law kere ká Ŋgɛrɛwṵru ha rì. Ì káw tul feke ku na ɓaŋguɔ. 13 Nzoɓ mbika lawri ká Ŋgɛrɛwṵru nan ri zuɔ ɓoɗ ká i kaw *Babilo̰n na, i hii soko ha rì. A Marki ká ɓa vu-i na kara hii soko ha ri nda̰w. 14 Ì mgba kḭ gírik girik í hǐike soko lik lik ha̰ kḭ. Ɗɛkɛkɛ ka sáɗ ziŋ ɓaarì riw bele ká ì zuɔ ziŋ *Krisi na.

*5:5 5.5 Sim ɓayri 3.34.